Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 466/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 1.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87/05.07.2017г., постановено по нахд №263/2016г. по описа на Районен съд -Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.12.2017г.
2 Административно дело No 574/2016 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., писмо с изх. №2600-12550 от 07.09.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството му на ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), с което на дружеството е определена финансова корекция в размер на 69 497, 94 лева, представляваща 10 % върху сумата 694 979,43 лева, която е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лева, намалена с размер на нередност 2016/EFF/000032 от 14.04.2016 г., за констатирани нарушения, изразяващи се в неизпълнение на производствена програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от Заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012г., спрямо декларираното действително количество реализирана продукция в размер на 99, 82 % за 2015 година по проект с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование: “Изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на авкакултури” в с.Славеево, община Добрич” по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012 г., за което е регистрирана нередност с национален идентификационен номер 2016/EFF/000039. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., сумата от 3 394, 98 лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2017
Административно дело № 9127/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 297/05.07.2017 г. на ДАС по адм.д. № 574/2016 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 437/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66/ 15. 06. 2017 год. по н.а.х.д. № 276/ 2016 год. на Районен съд –Каварна . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 541/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305/ 28.07.2017 год. по нахд № 1601/ 2016 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № В - 0042569 от 03.10.2016 г., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на Дружеството, за нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222 от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
5 Административно наказателно дело (К) No 550/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Т.- Т.Ч. ЕТ Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 96/02.08.2017г., постановено по н.а.х.д. № 115/2017г. по описа на Районен съд – Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № В - 034594/01.09.2015г., издадено от директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ “ТИТ – Т.Ч.”, ЕИК 124017087, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул. „Сава Ганчев“ № 2, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.198 от ЗЗП за нарушение на чл.9, ал.1, във вр. ал.2 от ЗЗП, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500 лева на 300 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 551/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЕМ ВИ 02 ЕООД Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/08.09.2017 г. по нахд № 437/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № В-0042572/ 07.11.2016 г. на Директора на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище в гр. Варна, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2017г.
7 Административно наказателно дело (К) No 553/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.С. РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 95/18.08.2017г., постановено по н.а.х.д. № 86/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-3394-000262 от 18.01.2017г. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич В ЧАСТТА, с която на М.Х.С. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-3394-000262 от 18.01.2017г. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич В ЧАСТТА, с която на М.Х.С. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/18.08.2017г., постановено по н.а.х.д. № 86/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-3394-000262 от 18.01.2017г. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич В ЧАСТТА, с която на М.Х.С. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
8 Административно наказателно дело (К) No 585/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ В.В.Д. Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 72 от 03.08.2017г., постановено по нахд № 160/2017г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-101/03.05.2017г., издадено от Георги Начев- директор на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София против В.В.Д. *** Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2017г.
9 Административно дело No 93/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БОРОЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 27.7.2015г.
Решение №111/27.07.2015г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БОРОЛА” ООД със седалище и адрес на управление ххххххх, представлявано от управителя В.А.П., в частта в която се иска отмяна на Заповед № 179/05.06.1998 г. на кмета на Община Каварна като незаконосъобразна. ПРЕКРАТЯВА производството по жалба на “БОРОЛА” ООД със седалище и адрес на управление ххххххх, представлявано от управителя В.А.П., в частта в която се иска отмяна на Заповед № 179/05.06.1998 г. на кмета на Община Каварна като незаконосъобразна. ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 179/05.06.1998 г. на кмета на Община Каварна. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на “БОРОЛА” ООД, ЕИК 121121771 със седалище и адрес на управление ххххххх, представлявано от управителя В.А.П. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 250 лева. Решението в неговата прекратителна част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. В останалата част решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.12.2017
Административно дело № 11114/2015
ОТМЕНЯ решение №111/27.07.2015 г. постановено по адм.дело №93/2015 г. на Административен съд - Добрич, 8-ми състав, в частта му, с която е обявена нищожността на Заповед №179/05.06.1998 г. на кмета на община - Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], [населено място], представлявано от управителя -В. А. П., чрез адв. Ю. О., за обявяване нищожността на Заповед №179/05.06.1998 г. на и.д.кмета на община - Каварна. ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица], представлявано от управителя - В. А. П., да заплати на Т. П. Н., от [населено място],[община], [улица], съдебни разноски за двете инстанции, в общ размер на 75 /седемдесет и пет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2017г.
10 Административно дело No 498/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1953/ 30.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с решение № 51 по протокол № 6/ 01.03.2016 г. на Общински съвет – Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 5.12.2017г.
11 Административно дело No 659/2015 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.П.К. УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК - СОФИЯ Решение от 17.6.2016г.
решение №191 ОТМЕНЯ Решение № РД-21-439/18.09.2015 г. на управителя на Националната здравноосигурителна каса. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на Т.П.К. ЕГН ********** ***, сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.11.2017
Административно дело № 9135/2016
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Националната здравноосигурителна каса против решение № 191 от 17.06.2016г. по адм. дело №659/2015г. на Административен съд-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №9135/2016г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса, гр. София, ул "Кричим" №1 да заплати на Т.П.К. ***, сумата 780.00 (седемстотин и осемдесет ) лева разноски в касационното производство. Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
12 Административно дело No 720/2015 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Г.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 25.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2866/ 26.11.2015 г. на Н.Г.М., ЕГН **********,***, УРН 601266, подадена чрез адв. Д.Д.К.,***, срещу Уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/6955 от 29.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд "Земеделие " - гр. София, съдебно – деловодни разноски в размер на 338.75 лв. /триста тридесет и осем лева и 75 стотинки/. ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за разноски в размер на 400 лв. /четиристотин лева/ за юрисконсултско възнаграждение за разликата над 300 лв. /триста лева/ за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.12.2017
Административно дело № 11037/2016
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №250 ОТ 25.07.2016г., постановено от Административен съд-Добрич, ІІ състав, по адм.д.№720/2015г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Г.М. ***, предявено чрез процесуалния си представител адв. К. за отправяне на преюдициално запитване до Съда на европейския съюз. ОСЪЖДА Н.г.М. ***, да заплати на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева.
В законна сила на 6.12.2017г.
13 Административно дело No 396/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.33, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета с решение № 1-5 по протокол № 1 от заседание на Общински съвет Тервел, проведено на 28.01.2011 г. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени
В законна сила на 6.12.2017г.
14 Частно административно дело No 607/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОМИЛЕКС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Агромилекс“ ООД- Добрич за спиране на строителството в имот ***ОСЪЖДА „Агромилекс“ ООД, с ЕИК *** с адрес гр.Д.,представлявано от управителя П.М.И.,да заплати на Административен съд Добрич 50 лева, представляваща дължима държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 607 /2017г. по описа на Добричкия административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
15 Административно дело No 733/2015 Закон за министерство на вътрешните работи В.П.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 19.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.А. ***, против Заповед № 3394з - 111/11.12.2015г. на Началника на РУ на МВР - Албена, с която за нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.1 и т.2 от ЗМВР, чл.197, ал.1, т.1, чл.200, ал.1, т.11 и чл.204, т.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 8 /осем/ месеца. ОСЪЖДА В.П.А. *** да заплати в полза на ОД на МВР-Добрич сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.12.2017
Административно дело № 6784/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113/19.04.2016г. по АД № 733/2015г. по описа на Административен съд - Добрич, с което е отхвърлена жалбата на В.П.А. против Заповед № 3394з-111/11.12.2015г. на Началника на РУ - Албена при ОД на МВР- Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2017г.
16 Административно дело No 314/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 31.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№1268 от 02.06.2017г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Т.З. ***, подадена чрез адвокат Б.Б.,***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 314/2017г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура Добрич и от получаване на съобщението за П.Т.З., и за ответника по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 13788/2017
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 31.10.2017г. постановено по АД № 314/2017г. по описа на АС - Добрич, в частта в която е оставена без разглеждане жалба на П.Т.З. *** и е прекратено производството по АД № 314/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2017г.
17 Административно дело No 569/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 20.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА ОбС - Каварна да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 100 лв., представляващи сторени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила на 7.12.2017г.
18 Административно дело No 589/2017 Закон за защита на класифицираната информация К.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2444/ 07.11.2017 г. от К.В.Д. *** срещу отказ за достъп до класифицирана информация, обективиран в писмо № 2/ 25.10.2017 г. на ОДМВР Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 589/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА жалбата, ведно с делото като преписка, на Държавната комисия по сигурността на информацията за произнасяне. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
19 Административно дело No 507/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 21.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, по жалба на Г.С.Т. ***, подадена чрез адв. К.И. - ДАК срещу Заповед № 17 – 0851 – 000662 от 03.08.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с която е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП на Г.С.Т. - прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № *** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 9.12.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 313/2017 ЗАНН: НАП СИД 12 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 09.02.2017г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 1454 по описа на съда за 2016г. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.12.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 447/2017 ЗАНН: НАП А.-М.- М.Р. ЕТ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 257 от 29.06.2017г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 283 по описа на съда за 2017г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 458/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР - АЛБЕНА Я.П.Д. Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/ 10.07.2017 г., по н.а.х. дело № 118/ 2017 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 469/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.Т. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 276 от 11.07.2017г., постановено по н.а.х.д. № 280/2017 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 470/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.К.А. Решение от 13.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263/ 04.07.2017 г., по н.а.х. дело № 308/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.12.2017г.
25 Административно наказателно дело (К) No 477/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 13.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79/ 26. 06. 2017 год. по н.а.х.д. № 325/ 2016 год. на Районен съд –Каварна . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.12.2017г.
26 Административно дело No 582/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - БЛАГОЕВГРАД Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1116-000363 от 18.09.2017г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Благоевград, оправомощен със заповед № 244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР – Благоевград, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на В.Г.Х. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на СРМПС № 003889354 и 2 броя табели с рег.№ *** ОСЪЖДА ОД на МВР – Благоевград да заплати на В.Г.Х. с ЕГН ********** *** , сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 490/2017 ЗАНН: ДКСБТ ФРУКТ КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Решение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/28.06.2017г. по н.а.х.д. № 38/2017г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.12.2017г.
28 Административно дело No 425/2016 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на П.Е.Ц. *** срещу Отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да уважи искане за издаване на удостоверение за наследници с вх. №94П-00-308 от 02.08.2016 г. на П.И.П., починал на 09.06.1923 г. в гр. Добрич, обективиран в писмо с изх. №94П-00-308/09.08.2016 г.. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.12.2017
Административно дело № 14448/2016
ОТМЕНЯ изцяло решение №422/21.11.2016г., постановено по адм. д.№425/2016г. по описа на Административен съд - Добрич и, вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ изричен отказ на директора на дирекция "ГРОН" при община - Добрич, обективиран в негово писмо изх. №94П-00-308/09.08.2016г. за издаване удостоверение за наследници на П.И.П., починал на 09.06.1923г. и ВРЪЩА ДЕЛОТО във вид на пареписка на директора на Дирекция "ГРОН" при община - Добрич за ново произнасяне по Искане за издаване на удостоверение за наследници № 94П-00-308/02.08.2016г. при спазване указанията на съда по приложение на закона.
В законна сила на 19.12.2017г.
29 Административно дело No 421/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 8.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.45, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шабла, приета с решение № 245 по протокол № 26/22.05.2017г. на Общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния Административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 19.12.2017г.
30 Административно дело No 517/2017 Закон за пътищата МЕДИАХЕЛП ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ Решение от 27.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх. № 53-00-875/01.09.2017г. на директора на Областно пътно управление – Добрич, постановено по заявление на „Медиахелп“ ООД с рег. № 53-00-775 / 09.08.2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Медиахелп“ ООД в частта й срещу мълчалив отказ на директора на ОПУ-Добрич по заявление на „Медиахелп“ ООД с рег. № 53-00-775 / 09.08.2017г., адресирано до директора на Областно пътно управление –Добрич за издаване на ново разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение. ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" по компетентност за произнасяне в сроковете по чл.26 от Закона за пътищата и по двете искания на „Медиахелп“ ООД, обективирани в заявление с рег. № 53-00-775 / 09.08.2017г. ОСЪЖДА Областно пътно управление – Добрич да заплати на „Медиахелп“ ООД, ЕИК 831737583, гр.София, бул.“Джеймс Баучер“ № 23, представлявано от М.К.С. – управител СУМАТА от 50 (петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила на 19.12.2017г.
31 Административно дело No 572/2017 КСО Д.В.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2339/ 25.10.2017 год. на АдмС - Добрич, подадена от Д.В.Г., ЕГН **********,***, срещу Решение № 28/ 09.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане № **********/ 24.08.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
32 Административно дело No 179/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2-14 по протокол №2 от заседание на Общински съвет гр. Тервел, проведено на 28.02.2017 г. , по силата на което на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование, общинският съвет е приел да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк на Обединено училище „Васил Друмев“ с. Орляк, общ. Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Тервел да заплати на Областен управител на област с административен център гр. Добрич сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща направените по делото разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.12.2017
Административно дело № 7052/2017
ОСТАВЯ в сила решение №214 от 25.05.2017г. постановено по адм. дело №179/2017г. постановено от Административен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончетелно.
В законна сила на 22.12.2017г.
33 Административно наказателно дело (К) No 524/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Н.Ж.Н. Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 315/ 31.07.2017 год. по н.а.х.д № 602/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000120/12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА”-гр. Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000120/ 12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич,с което на Н.Ж.Н., ЕГН **********,***. Стамболийски №8, в качеството му на водач на товарен автомобил “ДАФ“ с рег. № А 7473 МВ,от кат. №3, с прикачено полуремарке с рег.№ А 1564 ЕК от кат 04,за нарушение по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.12.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 546/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 321/ 14.08.2017 год. по н.а.х.д № 693/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, с което на „ Ропотамо Транс“ ЕООД,Булстат 203528617,представлявано от Виктория Ванкова Чотева-Манева, ЕГН **********,в качеството на юридическо лице(фирма-превозвач), за нарушение на чл.57,ал.6,т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС, на основание чл.105,ал.1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв. /двеста лева/ . РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.12.2017г.
35 Частно админист. наказателно дело (К) No 692/2017 Частни КАНД и КАД М.М.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.11.2017г., постановено по нахд № 1164 по описа за 2017г. на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.12.2017г.
36 Административно дело No 408/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 30.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.98, т.1 от Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Каварна, приета с Решение №73 по протокол № 7 от 29.03.2016год. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 28.12.2017г.
37 Административно дело No 139/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С.,
Г.Т.Т.,
С.Г.С.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ОБЩИНА БАЛЧИК
Решение от 8.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 206 от 22.05.2017 г., постановено по адм. д. № 139/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, както следва: ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Г.Т.Т. ЕГН **********, като следва да се чете: Г.Т.Т. ЕГН **********. Настоящото Решение да се счита за неразделна част от Решение №206 от 22.05.2017 г., постановено по адм. д. №139/2017 г. по описа на Административен съд Добрич Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.12.2017г.
38 Административно дело No 566/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.П.,
М.М.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д. срещу Заповед №939 от 19.09.2017г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №566/2017г. на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес.
В законна сила на 29.12.2017г.