Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 43/2016 Кодекс на труда АЛБЕНА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ Постановление по чл.405а, ал.1 от Кодекса на труда от 02.02.2016г., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между И.Н.Г.,*** и “Албена” АД. ОТМЕНЯ Предписание по чл.405а, ал.4 от КТ от 02.02.2016г., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което е предписано работодателят “Албена” АД да предложи на работника/служителя И.Н.Г.,*** сключване на трудов договор. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич да заплати на “Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление КК “Албена”, община Балчик, обл.Добрич, представлявано от К.В.С. сумата от 530 /петстотин и тридесет/ лева разноски по делото за държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 8912/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 166/06.06.2016г. на Административен съд - Добрич по АД № 43/2016г. ОСЪЖДА И.Н.Г. да заплати в полза на Албена АД - к.к.Албена сумата от 600 лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.Решението е окончателно.
В законна сила на 1.11.2017г.
2 Административно наказателно дело (К) No 292/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Я.Д.Я. Решение от 1.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32/24.03.2017г. на Районен съд гр. Каварна, постановено по н.а.х.д.№ 229 по описа на съда за 2016 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
3 Административно дело No 411/2017 Закон за движението по пътищата МАРТИНЕЛО ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1652/ 19.07.2017 г. от „******“ ЕООД с управител М.П.М., подадена чрез адв. В.Г., ДАК, Заповед № 357з – 1367/ 30.06.2017 г., с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на седлови влекач “ИВЕКО МАГИРУС” с рама № WJMM1VSH404334936 – по документи, двигател № F3AE3681803146579, рег. № ******, внос от Германия, закупен от фирма „******“ ЕООД, ЕИК ******. ВРЪЩА преписката на ответника за произнасяне по Заявление вх. № 357000 – 46578 от 22.06.2017 г. на М.П.М. в качеството му на представляващ „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******, представлявано от Миросла П.м., сторените по делото съдебно – деловодни разноски в размер на 650 лв. (шестотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 1.11.2017г.
4 Административно дело No 509/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.Г.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, по жалба на Ц.Г.К., ЕГН **********,***, на Заповед № 17 – 0851 – 000652 от 29.07.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Ц.Г.К. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № ****** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 1.11.2017г.
5 Административно дело No 579/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.-М.Д. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 1.11.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 579/2017 г. към адм. дело № 561/2017 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер адм.д. № 579/2017 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
6 Административно дело No 662/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.В.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Ц.В.Б. ЕГН ********** ***, срещу заповед №ДК-10-СИР-26/01.11.16г. на Началника на РДНСК Североизточен район,с която е отхвърлена жалбата й срещу разрешение за строеж № 304/ 13.08. 2012г., издадено от Гл. архитект на община гр.Добрич, за “Ограда, изпълнена изцяло в имота на възложитела с дължина 13.00м., Н на плътната част на оградата по страничните регулационни линии 2.20 м.“, находяща се в УПИ ХІІ, планоснимачен №573,кв.1253, по плана на ж.к.“Север 2“ гр. Добрич, с административен адрес ул. „Баба Тонка“ №30, гр. Добрич и възложители на строежа Г.Н.Г. и Г. К. Г.. ОСЪЖДА В.Ц.В.Б. ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК-Североизточен район сумата от 100(сто) лева юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА В.Ц.В.Б. ЕГН ********** *** да заплати на Г.К.Г. *** ЕГН ********** сумата от 300(триста) лева, изплатен адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.11.2017
Административно дело № 5027/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123/23.03.2017 г. постановено по адм.д. № 662/2016 г. на ДАС. ОСЪЖДА В.Ц.Б. ***, да заплати на Г.К.Г. ***0 /триста/ лева разноски по делото в касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.11.2017г.
7 Административно дело No 395/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.С.Ю. НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Ю. срещу Заповед за прилагане на ПАМ №17-0255-000015 от 05.05.2017г. на Началника на Второ районно управление при ОДМВР - Добрич, на основание чл.159, т.5 АПК, предвид просрочено оспорване. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №395/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да бъде обжалвано, с частна жалба, пред ВАС, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2017г.
8 Административно дело No 457/2017 Закон за движението по пътищата Й.Г.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1830/ 14.08.2017 г. от Й.Г.Б., ЕГН **********,*** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0240-000218 от 20.07.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР - Добрич, РУ Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 2.11.2017г.
9 Административно дело No 581/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Г.-Т.-Д.Г. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 2.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 581/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.11.2017г.
10 Административно дело No 538/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОДЕС АА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Определение от 6.11.2017г.
ОБЕЗСИЛВА заповед № 03-РД-/3000/25.08.2017г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, В ЧАСТТА на т.ІІ от същата, с която на основание чл.18, ал.4 от Наредба № 2/ 04.04.2014г. е отказано изплащането на финансова помощ от 25 928, 26 лева, като за горницата до пълния размер на отказаната сума в общ размер на 26 813, 54 лева, равняваща се на 885, 28 лева, заповедта остава в сила. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 538/2017 г. по описа на АдмС-Добрич, поради постигнато споразумение между страните по делото. На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2017г.
11 Административно дело No 680/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН **********,*** Заповед № 0805 – РД 01 – 0031/ 23.11.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Тервел, с която е наредено И.С.С. да възстанови неправомерно получена целева помощ за отопление по Наредба РД 07 - 5 от 16.05.2008 г. в размер на 361.00 лв. за 2015 г. и 362.30 лв. за 2016 г. – общо 723.30 лв., заедно със законната лихва. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 11.10.2017
Административно дело № 6589/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Тервел срещу решение № 157/13.04.2017 г., постановено по адм. дело № 680/2016 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6589/2017 г. по описа на Върховен административен съд, VІ отделение. Определенито подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.08 часа.
В законна сила на 8.11.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 296/2017 ЗАНН: НАП ЕТ Т.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Решение от 8.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100 от 17.03.2017г. на Районен съд Силистра, постановено по н.а.х.д.№ 102 по описа на съда за 2017г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2017г.
13 Административно дело No 359/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1459/ 23.06.2016 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич - Милена Любенова, разпоредбите на чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредба за рекламно-информационните елементи на територията на община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с решение № 92.8.4.2004 по Протокол № 8 от 06.04.2004 г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 8.11.2017г.
14 Административно дело No 441/2017 Закон за движението по пътищата Е.Ю.Н. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Е.Ю.Н., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000564/09. 07. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година” на основание чл. 171 т. 2а от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич, да заплати на Е.Ю.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310 лева, представляваща разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.11.2017г.
15 Административно дело No 307/2017 КСО Т.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 15/24.04.2017г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/30.01.2017г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на основание чл.99, ал.1, т.6 от КСО е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т.В.Н. ЕГН ********** в действителен размер, считано от 20.04.2016г. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по същество съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на Т.В.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 750 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2017г.
16 Административно дело No 315/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 18.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 5, предл. 2, б. “д“ от Раздел VІІІ от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Тервел, приета от Общински съвет Тервел с решение № 1 - 6 по Протокол № 1 от 23.01.2002 г. на Общински съвет Тервел и допълнена с Решение № 3 – 52 по Протокол № 3 на Общински съвет Тервел от 18.04.2002 г. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 14.11.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 527/2017 ЗАНН: ИААА РОПОТАМО ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 317 от 01.08.2017г., постановено по нахд № 691/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2017г.
18 Административно дело No 376/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители СОЛАР СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 5.10.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 03 – РД/ 739 от 20.05.2016г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, с която на “Солар Системс България” ЕООД, седалище и адрес на управление с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, ЕИК 200373617, представлявано от управителя А.Х.З., е отказано изплащането на финансова помощ по договор № 08/ 311/ 00431 от 21.06.2012г. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция – София за ново произнасяне по заявка за окончателно плащане № 08/311/00431/3/01 от 21.01.2015г. при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция - София да заплати на “Солар Системс България” ЕООД, седалище и адрес на управление с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, ЕИК 200373617, представлявано от управителя А.Х.З., сумата от 5997, 50 лева, сторени разноски по делото, от които 50,00 лева – платена държавна такса по жалбата, и 5947, 50 лева - платено възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2017
Административно дело № 13229/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 299/05.10.2016г. постановено по АД № 376/2016г. на АС - Добрич. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр.София, да заплати на "Солар Системс България" ЕООД, ЕИК 200373617 разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2017г.
19 Административно дело No 176/2017 Закон за местните данъци и такси СЕРДИКА ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ 000139/24.11.2016г., издаден от Г.Т.- старши инспектор ревизор по приходите в Община Балчик, потвърден изцяло с Решение № 139Р/17.02.2017г. на М.Г.- директор на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на „Сердика Турист“ ЕООД, ЕИК 124567743, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Триадица, жк“Гоце Делчев“, бл.52е, вх.Б, ап.26, представлявано от управителя Р.Р.П. сумата от 940 ( деветстотин и четиридесет) лева разноски по делото за държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 15.11.2017г.
20 Административно дело No 280/2017 Закон за движението по пътищата Д.Н.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.И. с ЕГН ********** *** срещу писмо с рег.№ 851000-5202/27.04.2017г. на началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич. ОСЪЖДА Д.Н.И. с ЕГН ********** *** да заплати на началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич съдебни разноски за първата инстанция в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.11.2017
Административно дело № 9071/2017
ОТМЕНЯ решение № 308/11.07.2017г. постановено по АД № 280/2017г. по описа на АС - Добрич и вместо него постановява: ОТМЕНЯ писмо с рег. № 851000-5202/27.04.2017г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Добрич. ИЗПРАЩА преписката на началника на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Добрич за ново произнасяне, с оглед задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на Д.Н.И. направените по делото разноски в размер на 715 /седемстотин и петнадесет/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.11.2017г.
21 Административно дело No 300/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДИЧЕВ 92 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 24.10.2017г.
Отхвърля жалбата на В.Г.Н.,в качеството й на управител на „Дичев 92“ ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, срещу Заповед № 127-ОП/18.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Варна, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1,б. "а" от Закона за данък добавена стойност, на дружеството е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект-павилион за хранителни стоки,находящ се в гр. Добрич ,,ул.“Независимост“, до ритуален дом,стопанисван от дружеството и забрана за достъп до обекта за срок от 7 дни. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.11.2017г.
22 Административно дело No 309/2017 КСО Г.М.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.Д. ***,ЕГН **********, срещу Решение № 8/ от 03.04.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с което е потвърдено разпореждане №241-00-2531-3/23. 03.2017г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 309 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Добрич, да заплати на Г.М.Д. ***, ЕГН **********,сумата от 300 лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 16.11.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 325/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/ 17. 03. 2017 год. по н.а.х.д. № 1573/ 2016 год. на Районен съд –Добрич . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 334/2017 ЗАНН: ДИТ Б.-Б.-А.И. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 19.04. 2017 год.,постановено по н.а.х. дело № 351/ 2016 год. на РС-Каварна. Решението е окончателно
В законна сила на 17.11.2017г.
25 Административно наказателно дело (К) No 346/2017 ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 160/12.04.2017г.,постановено по н.а.х.д.№ 1534/16г. по описа на Районен съд Добрич и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №179/15.09.2016 год. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията с което, на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД , е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.326 от ЗЕС, във вр. с чл.43, ал.2,изр.1,чл..45,ал.2,във връзка с чл.45, ал.1,т.2 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
26 Административно наказателно дело (К) No 347/2017 ЗАНН: ДНСК ДНСК - ГР. СОФИЯ ЕСМ ЕООД Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197/05.05.2017 год. по н.а.х.д № 1666/2016 год. на РС-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.11.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 366/2017 ЗАНН: КЗП С.- С.С. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 17.11.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 58/ 09.05.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 53/ 2017г. по описа на Районен съд–Балчик и вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № В-0042718 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна, с което на ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14, гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С.,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв., за нарушение на чл. 3,т.1 от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
28 Административно наказателно дело (К) No 369/2017 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА Д.Т.В. Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/ 11. 05. 2017 год. по н.а.х.д. № 122/ 2017 год. на Районен съд –Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
29 Административно наказателно дело (К) No 387/2017 ЗАНН: ДИТ ИЗВОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 26.05.2017г. , постановено по н.а.х.д. № 331/ 2016г. по описа на Балчишкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 17.11.2017г.
30 Административно дело No 433/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1759/ 03.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. на Общински съвет при община Каварна, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, в частта на чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 17.11.2017г.
31 Административно дело No 571/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.К.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.Г. *** срещу действия по принудително изпълнение на заповед № 1126/05.10.2016г. на кмета на община Балчик, обективирани в писмо с изх.№ 943-251-2/18.10.2017г. на кмета на община Балчик, с което жалбоподателката е уведомена за датата на насроченото принудително изпълнение на заповедта с предмет на премахване на незаконен строеж, както и направеното с жалбата искане за спиране на изпълнението на обжалваните действия на основание чл.297, ал.4 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 571/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.11.2017г.
32 Административно дело No 320/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители СЪНИ ФИЙЛД ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.”Г.Бенковски” № 19, представлявано от управителя М.К., Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1554 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, с която е установено неодобрение на заявена площ от 8,49 ха, представляваща деклариран парцел № 37808-50-12-1 по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “ Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/220515/83514/26.05.2015г. на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, в частта му, с която е деклариран парцел № 37808-50-12-1, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2017
Административно дело № 260/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 398/11.11.2016г. по АД № 320/2016г. на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.11.2017г.
33 Административно дело No 434/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 4-10 от 30.01.2008г. на Общински съвет на Община град Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет на Община град Добрич да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 20.11.2017г.
34 Административно дело No 71/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Н. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Н. ЕГН ********** от гр.Балчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6, с която се иска обявяване на нищожността на заповед № КД-08-640/24.09.2010г. на началника на СГКК – Добрич В ЧАСТТА, в която е одобрено изменение в имотната граница между поземлен имот с идентификатор 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик и поземлен имот с идентификатор 02508.8.255 по КККР на гр.Балчик. ОСЪЖДА С.Р.Н. ЕГН ********** от гр.Балчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6 да заплати на Л.С.Ж. с ЕГН ********** ***00 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2017
Административно дело № 8448/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 188/12.05.2017 г., постановено по адм.д. № 71/2016 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА С.Р.Н. *** да заплати на Л. Станчев Ж. *** направените пред касационната инстанция разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.11.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 520/2017 ЗАНН: ИААА РОПОТАМО ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 268/07.07.2017г., постановено по н.а.х.д. № 689/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2017г.
36 Административно дело No 491/2017 Изборен кодекс С.В.З. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Решение от 14.9.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 373 МИ/18.08.2017 г. на Общинска избирателна комисия – Генерал Тошево. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Генерал Тошево да заплати на С.В.З. ЕГН ********** сумата 950, 00 (деветстотин и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2017
Административно дело № 11282/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 339/14.09.2017 г., постановено по адм.д. № 491/2017 г. на ДАС. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Генерал Тошево, чрез председателя Кр. Митева, да заплати на С.В.З. от гр. Генерал Тошево сумата 800 /осемстотин/ лева разноски по настоящото дело. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.В.З. за сумата над 800 лева за разноски пред настоящата съдебна инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.11.2017г.
37 Административно дело No 47/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.М.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.М.Т. с ЕГН ********** *** заповед с рег. № 357з-2591/19.11.2015 год. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.43, ал.3, т.2 и ал.4 от ЗМВР е наредено жалбоподателката – старши разследващ полицай в ОДМВР на отдел “Разследване” при ОД на МВР – Добрич, да изпълнява функционални задължения във Второ РУ – Добрич при ОД на МВР – Добрич, считано от 23.11.2015г. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.М.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 410 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 8225/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 174/08.06.2016 г. постановено по адм.д. № 47/2016 г. по описа на ДАС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.11.2017г.
38 Административно наказателно дело (К) No 374/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Т. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 12.05.2017г., постановено по н.а.х. дело № 215 / 2017 г. по описа на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2017г.
39 Административно наказателно дело (К) No 417/2017 ЗАНН: ДНСК Б.-Б.-А.И. ЕТ ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/08.06.2017 год. по н.а.х.д № 54/2017 год. на Каварненския районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2017г.
40 Административно наказателно дело (К) No 382/2017 ЗАНН: ИААА Е.А.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/02.06.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 329/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 394/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/22.05.2017 год. по н.а.х.д. № 62/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
42 Административно наказателно дело (К) No 405/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.С.Т. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78/ 08.06. 2017 г., по н.а.х. дело № 336/ 2016 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
43 Административно наказателно дело (К) No 429/2017 ЗАНН: КФН И.Н.Г. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 / 11.05.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 397/ 2016 г. по описа на РС - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
44 Административно дело No 467/2017 Закон за движението по пътищата М.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ - КРАСИМИР ПАНЧЕВ КИРИЛОВ Решение от 7.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Д. *** против Заповед № 17-0240-000241 от 31.07.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с която на осн. чл. 171 т. 2 а от ЗДвП на същия е наложена ПАМ - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 190 дни РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. Преписи от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 30.11.2017г.
45 Административно наказателно дело (К) No 552/2017 ЗАНН: ИААА А.Б.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/08.08.2017г., постановено по нахд № 160/2017г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.11.2017г.