Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 484/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КРУШАРИ Определение от 4.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 484/2017 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.9.2017г.
2 Частно административно дело No 468/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.С.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 17.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.С.Д. *** да се спре предварителното изпълнението на оспорената Заповед № №17-0240-000241/31.07.2017 г. на Началник група в РУ Балчик при ОД на МВР гр. Добрич. ЗАДЪЛЖАВА М.С.Д. *** в седемдневен срок от получаване на настоящото определение да представи документ за платена държавна такса в размер на 10 /Десет/ лева по сметка на АС Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 5.9.2017г.
3 Административно дело No 497/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ТЕРВЕЛ Определение от 5.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 497 по описа на АдмС -Добрич за 2017 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Тервел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.9.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 383/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Н.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231/ 06.06.2017 г. по нахд № 521/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-002238 от 01.12.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич, с което на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено на Р.Н.Г. административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.9.2017г.
5 Частно административно дело No 492/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.В.З. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.В.З. от гр. Генерал Тошево с ЕГН ********** за спиране на изпълнението на решение № 373-МИ/18.08.2017г. на ОИК – гр.Генерал Тошево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.9.2017г.
6 Частно административно дело No 502/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.Д.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Д.С. *** с ЕГН ********** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 1717р - 5357 / 24. 08. 2017 г. на Началника на Първо РУ – Добрич при ОД на МВР – Добрич. ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Административен съд – Добрич сумата от 10, 00 лева, представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.9.2017г.
7 Административно наказателно дело (К) No 393/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН Решение от 11.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 69 от 22.05.2017 г., постановено по нахд № 60/2016 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 174224/ 04.12.2015 г. на заместник - директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ ххххх, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.9.2017г.
8 Административно дело No 503/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ И.С.И. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ДОБРИЧ Определение от 11.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 503/2017 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Добрич. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.9.2017г.
9 Частно админист. наказателно дело (К) No 486/2017 Частни КАНД и КАД М.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 12.9.2017г.
ОТМЕНЯ Определение №96/05.07.2017 г. постановено по н.а.х.д. №173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Ген. Тошево за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.9.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 407/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА МЪРЧ 2011 ЕООД Решение от 13.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 238 от 09.06.2017 г. по нахд № 1329/ 2016 год. по описа на ДРС, с което е отменено наказателно постановление № В-0042552/ 23.08.2016 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0042552/ 23.08.2016 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.9.2017г.
11 Частно административно дело No 460/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 16.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Румен Г. Лалев за спиране на изпълнението на Разрешение за строеж №211/29.05.2017 г. на Гл.архитект на община Балчик е разрешено строителството на пътна връзка към хотелски комплекс „Д“ L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ №53120.506.78 по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик на „Албена“ АД. ПРЕКРАТЯВА производството по чад №460 от 2017 г. по описа на АС Добрич. ЗАДЪЛЖАВА „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Румен Г. Лалев да представи в седемдневен срок от получаване на настоящото определение документ за платена държавна такса в размер на 50 /Петдесет/ лева по сметка на АС Добрич. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 13.9.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 345/2017 ЗАНН: Общини УНИВЕРСАЛ-92Н ЕООД ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 02.05.2017 г. по НАХД № 477/2017 г. по описа на Районен съд Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.9.2017г.
13 Административно наказателно дело (К) No 351/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА СИАНА - ИВАНКА АТАНАСОВА ЕТ - БАЛЧИК Решение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА №62 от 15.05.2017 г. постановено по а.н.д. №61 по описа на Балчишки районен съд за 2017 година Решението е окончателно.
В законна сила на 18.9.2017г.
14 Административно наказателно дело (К) No 375/2017 ЗАНН: НАП Л.-8.-Е.К. ЕТ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 18.9.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 172/21.04.2017г., постановено по нахд № 1626/2016г. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 220635/25.10.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП -Варна, с което на ЕТ „ЛИМАН-8-Е.К.“, ЕИК ххххх, със седалище и адрес на управление в с.Вранино, община Каварна, представляван от Е.М.К., за административно нарушение на чл.13 във вр. с чл. 86, ал. 1, във вр. с чл.117, ал.3 и чл.180а, ал.1 от ЗДДС и на основание чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 1 334,83 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.9.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 385/2017 ЗАНН: ДИТ ЕВРОСТРОЙ 2007 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №214/18.05.2017 год. по НАХД №856/2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 403/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58/13.06.2017г., постановено по нахд № 37/2017г. по описа на Районен съд Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.9.2017г.
17 Частно админист. наказателно дело (К) No 511/2017 Частни КАНД и КАД МАКИНТОШ 1972 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Определение от 18.9.2017г.
ОТМЕНЯ Определение № 435 от 11.07.2017 г. по а.н.х.д. № 876/17 на Добричкия районен съд,с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия . Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 350/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 20.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №165 от 13.04.2017 г. постановено по нахд №128/2017 г. по описа на РС Добрич, с което е изменено наказателно постановление № 16-0851-002490/05.01.2017 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.9.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 367/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 20.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20/03.05.2017 г. на РС Тервел, постановено по нахд 29/2017 г., с което е потвърдено НП № 17-0355-000017/06.02.2017 г., на Началник РУП Тервел към ОД на МВР Добрич, с което на В.И.И. от гр. Варна за нарушаване на чл.23, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв., на основание чл. 179, ал. 2 пр.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.9.2017г.
20 Частно административно дело No 531/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Х.Б.М.,
З.Б.М.
НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Определение от 20.9.2017г.
СПИРА по искане на Х.Б.М. и З.Б.М. до приключване с окончателен съдебен акт на производствата по адм.д. № 529/2017г. и адм.д. № 530/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич ИЗПЪЛНЕНИЕТО на възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г., издадено от началника на ДНСК- м.г., с което е разпоредено принудителното изпълнение - премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда“, находящ се в ПИ № 433, кв.83, по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, идентичен с УПИ ІІІ, кв.308 по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, с административен адрес : ул.“г.с.р.“ № 22 да се извърши през периода от 10,00 часа на 09.10.2017г. до 17,30 часа на 18.10.2017г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно на страните по делото – молителките и началника на ДНСК-София чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила на 20.9.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 377/2017 ЗАНН: НАП ДНСК - ГР. СОФИЯ А.- Ю.Б. ЕТ Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 47/21.04.2017 год. по нахд. № 346/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № СИР-06-ДНСК- 91/15.09.2016г. на заместник - началника на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ на Едноличен търговец „Анелия – Ю.Б.“, ЕИК 124133953, със седалище и адрес на управление в с.Българево, община Каварна, обл.Добрич, представляван от Ю.И.Б.-управител е наложена имуществена санкция от 7 000 / седем/ хиляди лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.9.2017г.
22 Административно дело No 504/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПАТО ЕООД ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ТД НА НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ Определение от 12.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Пато” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, с ЕИК 834020341, представлявано от управителя П.К.Т., срещу действия по принудително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № 339-ОП/23.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Варна, обективирани в протокол за запечатване на търговски обект серия АА № 0008367 от 31.08.2017г. на ТД на НАП – Варна, офис - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 504/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ТД на НАП – Варна, офис – Добрич да заплати на “Пато” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, с ЕИК 834020341, представлявано от управителя П.К.Т., сумата от 50 лева, сторени разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 22.9.2017г.
23 Административно дело No 506/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПАТО ЕООД   Определение от 12.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 506/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила на 22.9.2017г.
24 Административно дело No 215/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Т.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 2.6.2017г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 29.05.2017 г. за насрочване на второ заседание по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 845/ 13.04.2017 г. на М.Т.М. *** Д. Ковачев № 25, вх. А, ет. 7, ап. 19, срещу Решение № 3/40 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Крушари, с което е дадено съгласие да се изготви и процедира изменение на ПУП – ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25а, част от уличната регулация южно от ОК34 и част от уличната регулация южно от ОК 34 от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 215/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2017
Административно дело № 10237/2017
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 163 от 02.06.2017г., постановено па адм. дело № 215/2017 година по описа на Административен съд -Добрич. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2017г.
25 Административно дело No 246/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 19.9.2017г.
С оглед изложеното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 964/28.04.17 г., подаден от Окръжна прокуратура - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 246/17 г. на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сумата от 35 лв., разноски за обнародване оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок за страните от днес.
В законна сила на 26.9.2017г.
26 Частно административно дело No 514/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКО АГРО АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 8.9.2017г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “ЕКО АГРО” АД, с ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление: Складова база, с. Оброчище 9620, к.к. АЛБЕНА 9620, общ. Балчик, област Добрич, електронна поща: [email protected] за спиране на изпълнението на Протокол за констатирани нарушения изх. № ПР1729963 от 21.08.2017 г. на Инспекция по труда - Добрич и Предписание за отстраняване на констатирани нарушения, обективирано в протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от искателя.
В законна сила на 26.9.2017г.
27 Частно административно дело No 519/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ф.- Х.- С.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ стореното с молба вх. № 2042/ 12.09.2017 г. на EТ „Ф.ХГ СХ “, ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „К.М.“ № 7, ап. 1, подадена чрез пълномощник адв. Д.К. – ВТАК, с адрес *** ИСКАНЕ за спиране изпълнението на Заповед № 783/02.08.2017 г. на Кмета на община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм. дело № 519/2017 г. на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
В законна сила на 26.9.2017г.