Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 413/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МЕРИДИАН 96 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД,със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. „Черноморска“ №4, ЕИК 124052768, за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 11-291/17.07.2017г. за заличаване на регистрацията на обект за производство с храни/за търговия с храни. ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 413/2017г. по описа на Административен съд Добрич . Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2017г.
2 Административно дело No 252/2017 Закон за движението по пътищата И.М.У. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.У., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 851з - 98/ 07.12.2016 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич, с която е отказана пререгистрация на лек автомобил “МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО” с рег. № *****, рама № *****– по документи. ВРЪЩА преписката на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич за ново произнасяне съгласно указанията на съда по Заявление вх. № 160851016612 от 12.10.2016 г. на И.М.У., ЕГН **********,*** РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 4.8.2017г.
3 Административно дело No 303/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.- И.Г. ЕТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 10.7.2017г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ гр.София, да заплати на Едноличен търговец „Ваня-И.Г.“ ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр.*****,, ул.“Янтра“ № 18А, представляван от И.И.Г. сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, в хода на съдебното производство по нахд № 358/2014г. по описа на Районен съд - *****, образувано по жалба срещу наказателно постановление № 11-9889 от 13.09.2011г. на зам.-директора на ТД на НАП-Варна, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.05.2017г. - датата на подаване на исковата молба. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ гр.София, да заплати на Едноличен търговец „Ваня-И.Г.“ ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр.*****,, ул.“Янтра“ № 18А, представляван от И.И.Г. сумата от 10 (десет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 4.8.2017г.
4 Административно дело No 348/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.7.2017г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Г.Х.А. с ЕГН **********,***, сумата от 225 (двеста двадесет и пет) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – част от изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, в хода на съдебното производство по нахд № 1119/2016г. по описа на Районен съд - Добрич, образувано по жалба срещу наказателно постановление наказателно постановление № 16-0851-001266 от 26.07.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Г.Х.А. с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 4.8.2017г.
5 Административно дело No 308/2017 КСО Р.Д.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.П. ***, РЕШЕНИЕ № 7/03.04.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № 241-00-1970-5/23.03.2017г. на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ Добрич. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ –Добрич за ново произнасяне при спазване на дадените указание при тълкуването и прилагането на закона в 14 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич да заплати на Р.Д.П. *** сумата от 300 / триста/ лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила на 5.8.2017г.
6 Частно административно дело No 416/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.А.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 25.7.2017г.
СПИРА допуснатото по закон изпълнение на Заповед №1589/30.12.2014 г. на кмета на община Балчик. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 5.8.2017г.
7 Административно дело No 496/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.- Ю.Б. ЕТ НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.Б. ЕГН ********** ***, в качеството й на едноличен търговец “Анелия-Ю.Б.”, със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна,срещу заповед № ДК-02-СИР-12/23.07.2015г., с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, във вр. чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ , Началникът на РДНСК – Североизточен район е наредил да бъде премахнат незаконен строеж “ Заведение за обществено хранене” – първа категория, находящо се в ПИ 07257.45.313, с. Българево, морски плаж “Болата”, община Каварна, собственост на едноличен търговец “Анелия-Ю.Б.”. ОСЪЖДА Ю.И.Б. ЕГН ********** ***, в качеството й на едноличен търговец “Анелия-Ю.Б.”, със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна да заплати на РДНСК- Североизточен район сумата от 600 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 10646/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 195/20.06.2016 г., постановено по адм.дело № 496/2015 г. по описа на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2017г.
8 Административно дело No 259/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 10.7.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.1 до ал.5 от Наредбата №1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с Решение №51 по Протокол №6 от 01.03.2016 г. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. ОСЪЖДА Общински съвет – Каварна да заплати на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България“ със седалище гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №227, представлявано от Екхарт Д.Н. сумата от 600 лева заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Общински съвет – Каварна да заплати на Ж.Д.М. ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 лева за договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Общински съвет – Каварна да заплати на К.Д.В. ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 лева за договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
В законна сила на 8.8.2017г.
9 Административно дело No 283/2017 Закон за движението по пътищата ЛИТАЛИАНО КАРС 2015 ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Литалиано Карс 2015“ ЕООД ЗАПОВЕД № 851з-35/20.04.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана първоначална регистрация на лек автомобил “САНГ ЙОНГ – РЕКСТОН“, с рег. № хххххх, рама № KPTG0B1FS4P157198 – по документи, внос от Италия. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление № 170851003155, подадено на 14.03.2017г. от „Литалиано Карс 2015“ ЕООД в едномесечен срок от предоставяне на автомобила за оглед след влизане на решението в сила. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 380/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.Х. РУ НА МВР - ТЕРВЕЛ Определение от 1.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.И.Х. ***, подадена чрез адв. М.П. ***, срещу решение № 21/15.05.2017г. на Тервелския районен съд, постановено по н.а.х.д. № 166/2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм. дело № 380 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 11.8.2017г.
11 Административно дело No 174/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.К.- Н. ЕТ,
ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД
НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 16.8.2017г.
Отменя действията на Началника на Дирекция за национален строителен контрол - гр. София, свързани с изпълнение на Заповед №ДК-02-СИР-177/ 25.07.2011 г. издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“,находяща се в Поземлен имот №83017. 506.570.3 по кадастралната карта на гр.Шабла, урегулиран поземлен имот І,кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“,гр.Шабла, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Д-3010-01- 098 от 22.03.2017г. на Началника на ДНСК – София. ОСЪЖДА ДНСК София, да заплати на ЕТ „Н.К.-Ники“, ЕИК *** с управител Н.И.К. *** сумата в размер на 920 лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 298,ал.4 от АПК.
В законна сила на 16.8.2017г.
12 Административно дело No 165/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Н.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №314/16.03.2016 г. на Кмета на Община Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на М.Н.С. ЕГН **********о*** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 1 610 /Хиляда шестотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2017г.
13 Административно дело No 336/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Б.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Определение от 4.8.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №902 от 06.07.2017 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 336/2017 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 336/2017 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис.
В законна сила на 19.8.2017г.
14 Частно административно дело No 331/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРО - ММ ЕООД   Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за спиране изпълнението на приетото изменение на ПУП-ПРЗ и създаване на нов кв.35 на с.Дропла, одобрено със Заповед № 751/13.07.2016г. на кмета на община Балчик, обективирано в жалбата на „а. м.“ ЕООД гр.Добрич. ОСЪЖДА „а. м.“ ЕООД, ЕИК 124645028, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“и.п.“ 4 № 9, ет.3, офис 10, представлявано от С.Д.М. да заплати в полза на Административен съд гр.Добрич сумата от 50 / петдесет / лева, представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 331/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2017г.
15 Административно дело No 741/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Й.Д. ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - СОФИЯ Решение от 11.2.2016г.
Решение № 26/11.02.2016 г.ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Д.Й.Д., ЕГН **********,***, срещу Заповед № УРИ 3282з - 1538/ 22. 06. 2015 г. на Директора на Главна дирекция “Гранична полиция”, с която му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА Д.Й.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР сумата в размер на 360 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.8.2017
Административно дело № 4595/2016
ОСТАВЯ в сила решение №26 от 11.02.2016г., постановено но адм. дело №741 по описа за 2015г. на АС-Добрич. ОСЪЖДА Д.Й. *** да заплати на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР сумата от 150,00 лв. /сто и педесет лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.8.2017г.
16 Частно административно дело No 400/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МЕРИДИАН 96 ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 18.7.2017г.
СПИРА предварителното изпълнение на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич, до решаване на спора по същество,с влязъл в сила съдебен акт. ДА СЕ ДОКЛАДВА жалбата от В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД, срещу заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич,за образуване на административно дело, по което оспорването да бъде разгледано по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.8.2017
Административно дело № 8958/2017
ОТМЕНЯ определение №212 от 18.07.2017г. по адм. д. №400/2017г. по описа на Адиминистративен съд Добрич и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на "Меридиан 96" ЕООД за спиране на допуснатото по силата на чл.51, ал.4 от Закона за храните предварително изпълнение на заповед №РД 11-282/13.07.2017г. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ - град Добрич, до решаване на спора по същество, с влязъл в сила съдебен акт. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.8.2017г.
17 Административно дело No 397/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 14.8.2017г.
ОТМЕНЯ Решение с рег. №851р-4507/03.07.2017 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление от Ж.Г.Ж. *** за регистрация на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с VIN WVWZZZ3CZ8E151175, внос от Германия. ОТМЕНЯ Решение с рег. №851р-5133/03.08.2017 г. на Началник на сектор „ ПП“ при ОД на МВР Добрич, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №851р-4507/03.07.2017 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич в посочения номер на рама, който следва да се чете като VIN WVWZZZ3CZ8E157175 ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор "ПП" при ОД на МВР Добрич за произнасяне по искането, съгласно указанията на съда, в срока по чл. 57 АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.
В законна сила на 24.8.2017г.
18 Административно дело No 474/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. БАЛЧИК Определение от 29.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 474/2017 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Балчик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 29.8.2017г.
19 Административно дело No 485/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 29.8.2017г.
ОТМЕНЯ действията на кмета на Община г.т., извършени на 16.08.2017г. в изпълнение на заповед № 726/24.07.2017г. по принудително изземване от Г.Т.С. с ЕГН ********** на общинско жилище, находящо се в гр.г.т., ул. „ в.а.“ № 2, вх.А, ет.4, ап.11. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ положението преди извършване на принудителните действия като се ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП на Г.Т.С. до иззетото жилище и възможност да го обитава до влизането в сила на заповед № 726/24.07.2017г. или на друго годно изпълнително основание. ОСЪЖДА Община г.т. да заплати на Г.Т.С. с ЕГН ********** сумата от 10 (десет) лева – разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.8.2017г.
20 Административно дело No 493/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ДОБРИЧ Определение от 29.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 493 по описа на Административен съд - Добрич за 2017г. ИЗПРАЩА административно дело № 493/2017 г. на Районен съд –Добрич по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото
В законна сила на 29.8.2017г.