Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 440/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 20.10.2015г.
Решение №130/20.10.15г. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на В.К.К. с ЕГН ********** *** сумата от 200 лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление № 393 от 02.12.2013г. на Началника на РПУ – Каварна, отменено с влязло в сила решение № 16 от 27.02.2014г. по НАХД № 5/2014г. по описа на Каварненски районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 26.03.2014г. до окончателното й заплащане, както и сумата от 639 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 4.7.2017
Административно дело № 13604/2015
ОТМЕНЯ решение № 130/20.10.2015г. постановено по АД № 440/2015г. на ДАС в частта, с която е осъдена ОД на МВР - Добрич да цаплати на В.К.К. законната лихва върху сумата от 200 лв. х, считано от 26.03.2014г. до окончателното изплащане. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130/20.10.2015г. постановено по АД № 440/2015г. на АС - Добрич в часттта в която е осъдена ОД на МВР- Добрич да заплати на В.К.К. сумата от 200 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение по НАХД № 5/2014г. по описа на Районен съд- Каварна, както и сумата от 639 лева, сторени разноски по делото. ОСЪЖДА ОД на МВР- Добрич да заплати на В.К.К. сумата от 600 лева за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
2 Административно дело No 515/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Д.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 19.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.И., ЕГН ********** *** Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. с изх. № 02-080-6500/1814 от 19. 05. 2016 год. в частта му, с която е установено неодобрение на заявена площ от 75. 4 ха по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 год. УИН 0818061585770/ 10. 05. 2015 год. на И.Д.И., ЕГН ********** ***, в частта му, с която са декларирани БЗС № 10422-11-7-1 с площ от 19. 08 ха, БЗС 10422-123-2-1 с площ от 8. 97 ха и БЗС 58181-44-8-2 с площ от 47. 35 ха, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис III” 136 да заплати на И.Д.И., ЕГН ********** *** сумата от 616. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2017
Административно дело № 2506/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/19.01.2017г. на Добричкия административен съд, І - ви състав, постановено по АД № 515/2016г. ОСЪЖДА ДФ "Земезелие" да заплати на И.Д.И. *** разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.7.2017г.
3 Административно дело No 371/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЛИГИОЗНА ИНСТИТУЦИЯ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ,
Ж.Д.М.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Разпореждане от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 371/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич, поради присъединяването на жалбата за разглеждане по адм.д. № 259/2017г. по описа на АдмС-Добрич. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване. РАЗПОРЕЖДАНЕТО да се съобщи на страните и на съдия-докладчика по адм.д. № 259/2017г.
В законна сила на 4.7.2017г.
4 Административно дело No 394/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.10.2015г.
Решение №137 / 30.10.2015г. - ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на С.Н.Г., ЕГН ********** ***, офис 3 сумата от 1 000. 00 лв., представляваща обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат на незаконосъобразно наказателно постановление № 9/ 26. 05. 2014 год. на Началника на РУП, гр. Ген. Тошево, отменено с влязло в сила решение № 45/ 16. 09. 2014 год. по НАХД № 162/ 2014 год. на Районен съд, гр. Ген. Тошево, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, както и сумата от 310. 00 лв. разноски по настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 13788/2015
ОТМЕНЯ решение № 137/30.10.2015г. по описа на Административен съд - Добрич в ЧАСТТА, с която е осъден ОД на МВР- обрич да заплати на С.Н.Г. сума в размер на 830 до 1000 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатени разноски във връзка с обжалването по съдебен ред на НП № 9/02.06.2014г. издадено от Началника на РУП- Ген.Тошево към ОД на МВР - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Н.Г. ***.Тошево иск за сумата от 830 лв. до 1000лв. за претърпени имуществени вреди, представляващи направени от ищеца разноски във връзка с обжалването по съдебен ред НП № 9/02.06.2014г. издадено от Началника на РУП- Ген.Тошево към ОД на МВР- Добрич. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 137/30.10.2015г. по описа на Административен съд - Добрич в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2017г.
5 Административно дело No 258/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.6.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на М.И.К., ЕГН **********,*** сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за причинените ? имуществени вреди, представляващи направени разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № 5/ 22.02.2015 г. на Началника на РУ – Каварна при ОД МВР - Добрич, издадено срещу М.И.К. за нарушение по чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето, поради отмяната му като незаконосъобразно с Решение № 30 от 22.03.2017 г. по НАХД № 367/ 2016 г. по описа на Районен Съд - Каварна, ведно със законната лихва върху посочената главница от датата на подаване на исковата молба - 04.05.2017 г. до окончателното ? изплащане, както и сторените по настоящото производство разноски в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и касационен протест пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
6 Административно дело No 101/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ   Решение от 15.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 25, ал. 4, ал.5 и ал.6 и на чл.29, ал.5 и ал.6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини в Община Балчик, приета с решение № 34 по протокол № 5 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22. 12. 2016 год. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лева. Решението може да се обжалва пред ВАС на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК в случай, че срещу него няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от ВАС. Решението влиза в сила от деня на обнародването му.
В законна сила на 6.7.2017г.
7 Административно наказателно дело (К) No 224/2017 ЗАНН: Министерство на културата ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 97/07.03.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1643/2016 г. по описа на РС - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6073/18.10.2016 г. на зам. министъра на културата, с което на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД гр. Добрич, ЕИК 124519734 за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето, във вр. с чл.91, ал.1,т.1, във вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Особено мнение
Не съм съгласна с мнението на мнозинството, че липсват доказателства, които по категоричен начин да установяват, че сигналът, подаван към телевизора, е излъчван от “Добруджа кабел” ЕООД. Действително по делото липсват категорични доказателства за това, че жалбоподателят предоставя електронни съобщителни услуги на територията на хотел “Добруджа” (приложеният по делото договор касае друг обект на абоната (бензиностанция), а в приложената фактура няма конкретна информация за предмета и съдържанието на платените кабелни услуги), но той не е оспорил този факт, а само, че е възможно да е налице нерегламентирано въздействие от страна на трето лице върху предавания от него сигнал и на практика излъчваните по приемника на клиента канали да не са част от подавания от него сигнал. Правилно и законосъобразно районният съд е приел, че по делото не са налице никакви доказателства, които да навеждат на извода за злоупотреба от страна на абоната или на друго трето лице. Правилно и законосъобразно също така районният съд е прие, че липсва мотив за такава злоупотреба, като е изложил обстоятелства, че на територията на хотел “Добруджа” се препредава широк спектър от телевизионни канали, което обезсмисля служителите на хотела да модифицират по един или друг начин техническите устройства, за да препредават конкретно телевизионен канал “CARTOON NETWORK”, а и при проверката контролните органи не са установили нередности от техническо естество, които да дават основание да се приеме, че стопанисващият хотела търговец е злоупотребил и е ползвал чужд сигнал. Проверката е извършена от трима служители на министерството на културата в присъствието на управителката на хотел “Добруджа”, която е заявила, че единствен доставчик на кабелна телевизия за хотела е “Добруджа кабел” ЕООД. И тримата проверяващи са възприели единодушно факта, че разположеният във фоайето на хотела телевизор в работен режим е свързан към електронно съобщителната мрежа на оператора чрез коаксиален кабел, като актосъставителят е посочил, че на територията на хотела не е имало други съоръжения, които да служат за приемане на телевизионни канали. Жалбоподателят изтъква, че по време на проверката не е присъствал негов представител, нито каквото и да е друго технически грамотно лице, което да потвърди, че наистина кабелът, който е бил свързан към телевизора, и сигналът по него е бил на “Добруджа кабел”, но за да се констатира, че един кабел е свързан с една единствена електронно съобщителна мрежа не са необходими някакви специални технически познания, а и се предполага, че със своя професионален опит и познания проверяващите служители са достатъчно компетентни и квалифицирани да установят този прост факт. Ако жалбоподателят е считал, че е възможно сигналът да е идвал от друг оператор, вменявайки във вина на абоната си нерегламентирани въздействия върху предавания от него сигнал, то най-малкото, което е могъл да направи, е да поиска разпита на управителката на хотела, която е основният свидетел, че “Добруджа кабел” ЕООД е единствен доставчик на кабелна телевизия на територията на хотела и кабелът на приемника е бил свързан именно с неговата електронно съобщителна система. Жалбоподателят не само не е сторил това, но и първоначално е твърдял, че към момента на проверката е имал разрешение да излъчва процесния канал, т.е. не е отрекъл факта, че каналът е идвал от предавания от него сигнал, докато не е започнал да поддържа диаметрално противоположните и нелогични твърдения за видоизменение на предавания от него сигнал в процеса на неговото транслиране и промяна на съдържанието на предоставяната услуга, в резултат на което дружеството, стопанисващо хотела, получава повече канали, отколкото договорът, който е сключило, му позволява. При положение, че жалбоподателят не е оспорил, че е доставчик на електронни съобщителни услуги на територията на хотел “Добруджа”, а и по делото липсват каквито и да е доказателства, които да пораждат съмнения, че е възможно към датата на проверката абонатът да е ползвал чужд сигнал, то правилно и законосъобразно районният съд е стигнал до извода, че нарушението е безспорно доказано и НП следва да бъде потвърдено. Уклончивото процесуално поведение на жалбоподателя и неговата непоследователна и противоречива позиция в процеса са внимателно съпоставени с останалите доказателства по делото, като районният съд е разгледал всички възражения на защитата и правилно и аргументирано ги е отхвърлил като несъстоятелни, поради което решението му е законосъобразно и не подлежи на отмяна.
В законна сила на 7.7.2017г.
8 Административно наказателно дело (К) No 240/2017 ЗАНН: ИААА ДП ИНВЕСТ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 103 / 10.03.2017 г. на Районен съд – Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1109 / 2016 г. по описа на съда, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000214 / 03. 06. 2016 г., издадено от началника на ОО „АА“ – Добрич, с което на „ДП Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Суха река“ № 13 А, на основание чл.178а, ал.6 от ЗДвП, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева за нарушение на чл.42, т.1, предл. второ от Наредба № Н-32/16. 12. 2011 год. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.7.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 232/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД Решение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38/13.03.2017г., постановено по н.а.х.д. № 322/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 333/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 10.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик, в частта в която за нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 181, т. 1 от ЗДвП е наложено на Н.Д.Н., ЕГН **********,*** административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. (петдесет лева). ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
11 Административно наказателно дело (К) No 254/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Я.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 47/11.04.2017г., постановено по н.а.х.д. № 314/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.7.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 298/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА ДЕАЛИ ЕООД Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №163 от 13.04.2017 г. по нахд №848/2016 г. на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.7.2017г.
13 Административно наказателно дело (К) No 323/2017 ЗАНН: КЗП ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №43/12.04.2017 г., постановено по нахд 357/2016 г. на Районен съд гр. Каварна, като вместо това Постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №В-0042621 от 05.10.2016 г. на Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Д.П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Българево, ул. “13-та” №23, представлявано от управителя Д.П.В. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.209 от Закона за туризма за нарушаване на чл.114, т.3 от същия закон като намаля размера на имуществената санкция на 500 /Петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.7.2017г.
14 Административно дело No 270/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.П.,***, в. з. “Бели скали”, ул. “Десета” № 78 против заповед № 330/ 16. 03. 2015 год. на Кмета на Община Балчик, по силата на която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII в кв. 12 по плана на в. з. “Бели скали”, гр. Балчик с цел промяна на регулационни граници по имотни граници. ОСЪЖДА И.А.П.,***, в. з. “Бели скали”, ул. “Десета” № 78 да заплати на Община Балчик сумата от 600. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.А.П.,***, в. з. “Бели скали”, ул. “Десета” № 78 да заплати на Х.Т.Я., ЕГН ********** *** сумата от 1082. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2017
Административно дело № 4622/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/29.01.2016г. постановено по АД № 270/2015г. на АС - Добрич.ОСЪЖДА И.А.П. *** да заплати на Х.Т.Я. *** сумата от 800 лв.- разноски по делото пред ВАС.Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 281/2017 ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/20.03.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1535/2016 г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 284/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44-НАЧАЛНИКОВ, СТОЯНОВ И СИЕ КД Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53 от 18.04.2017г., постановено по н.а.х.д. № 412/2016г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.7.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 290/2017 ЗАНН: НАП ШАБЛА ХОЛИДЕЙС ООД ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 24.03.2017г., постановено по нахд № 296/ 2016 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.7.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 306/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Л.И.М. Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 120/ 21.03.2017 год. по нахд № 1620/ 2016 год. по описа на РС – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 28 – 0000412/ 10.10.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на Л.И.М., ЕГН **********,*** са наложени съответно на основание чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП “глоба” в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. на МТИТС и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП „глоба“ в размер на 10.00 лв. за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 310/2017 ЗАНН: ДИТ КАЛАКРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.04.2017 г. по НАХД № 383/2016 г. на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 320/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕООД Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 13.04.2017г., постановено по нахд № 363/ 2016 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 327/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА КИБЕЛА - 2014 ЕАД Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 19.04.2017г., постановено по нахд № 240/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 338/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Т.П.Т. Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152 от 19.04.2017 г. по н.а.х. дело № 103/2017 г. на Районен съд гр. Силистра. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
23 Административно дело No 151/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич израза „ такси в двоен размер“ в чл.17,ал.3 и чл.20,ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета от ОбС-Тервел на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение № 1-5 по Протокол №1/28.01.2011г. изменяна многократно, последно на 28.07.2016г. с решения № 6-72 и 6-73. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич чл.32а,ал.1, т.9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич, т.37 и точки от т.37а до т.37е от Приложение 2 „списък с видовете услуги и цените за тях,предоставяни от община Тервел“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич изразите „имотът не ми/ни е основно жилище“ и „…в двоен размер….“ от Приложение 4А-„Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20 от Наредбата“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета от ОбС-Тервел на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение № 1-5 по Протокол №1/28.01.2011г. изменяна многократно, последно на 28.07. 2016г. с решения № 6-72 и 6-73. ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. ОСЪЖДА община Тервел да запрати на А.Б.Х. ЕГН ********** направените по делото разноски,представляващи платен адвокатски хонорар в размер на 480/четиристотин и осемдесет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 13.7.2017г.
24 Административно дело No 230/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.К. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265—000069 от 27.03.2017г. на началника на Районно управление Генерал Тошево към ОД на МВР-Добрич, Д.П.П., с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС № 282967678 до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, издадена срещу С.С.К. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР –Добрич да заплати на С.С.К. с ЕГН ********** *** сумата от 310 (триста и десет) лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2017г.
25 Частно административно дело No 299/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДИЧЕВ 92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП-ВАРНА Определение от 30.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.*, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Г.Н. против разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ №127-ОП/18.05.2017 г. издадена от директора на Дирекция "Контрол“ в ТД НАП Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд гр. София.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.7.2017
Административно дело № 7899/2017
ОСТАВЯ В СИЛА определение №158/30.05.2017г. на Административен съд-Добрич постановено по адм. дело №299/2017г. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2017г.
26 Административно дело No 116/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. ДЛ. ЛИЦЕ ПО ГРАЖД. СЪСТОЯНИЕ - СТ.ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩ.ДОБРИЧ, СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ обективираният в удостоверение за съпруг/а и родствени връзки с изх. № 94П-00-382/15.02.2017г., издадено от длъжностно лице по гражданско състояние, старши експерт в Дирекция “ГРОН” при община Добрич – С.И., отказ по заявление с вх. № 94П-00-382/14.09.2016г., подадено от П.Е.Ц. *** с ЕГН **********, с искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П. с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен. ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.7.2017г.
27 Административно дело No 271/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.Б.А.,
Р.П.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1109/ 15.05.2017 г. от Л.Б.А., ЕГН ********** и Р.П.А., **********,***, подадена чрез адв. М.В., ДАК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 271/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателите, което да се извърши чрез адв. М. В..
В законна сила на 14.7.2017г.
28 Административно дело No 304/2017 Закон за местните данъци и такси ТОФЪР ЛТД ЕООД   Определение от 30.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от ***със седалище и адрес на управление ***представлявано от управителя К.Р.С.Н., чрез *.***. - САК против Решение №РД-01-0501 от 05.04.2017 г. на кмета на община Каварна, с което е потвърден РА №11 от 14.02.2017 г., издаден на осн. чл.119, ал.2 от ДОПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №304/2017 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 14.7.2017г.
29 Административно дело No 253/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Т. *** против заповед за прилагане на ПАМ №17-0851-000213/19.03.2017 г. на Началник сектор "Пътна полиция” към ОД на МВР Добрич, по силата на която на осн. чл. 171, т. 2А е наложена ПАМ "Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 15.7.2017г.
30 Административно наказателно дело (К) No 343/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174/ 24.04.2017 г. по нахд № 1079/ 2016 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-000902 от 15.06.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич, с което на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено на В.Г.В. административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение по чл. 103 от ЗДвП.. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2017г.
31 Административно дело No 364/2016 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Г.И.-***, срещу мълчалив отказ на Кмета на община Каварна, по негова молба вх.№ ЛС-01-517/01.06.2016 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 17.7.2017
Административно дело № 12548/2016
ОБЕЗСИЛВА решение № 316/07.10.2016г. по АД № 364/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 364/2016г. на АС - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2017г.
32 Административно дело No 415/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители П.К.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с № 02-080-6500/988 от 16.05.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с което на основание чл.87, ал.2 от Закона за задълженията и договорите ДФ“Земеделие“ е направил изявление за разваляне на Договор № 08/112/00322 от 14.11.2008г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., сключен с П.К.Ж. *** и на основание чл.104 от Закона за задълженията и договорите е извършил прихващане между насрещни и изискуеми вземания за сума в размер на 24 446 лв., представляваща главница и сума в размер на 2 765,78 лв., представляваща лихва за забава от 23.05.2012г. до окончателното погасяване на вземането, прихванати от вземането на жалбоподателя по заявление за кандидатстване по Схема за единно плащане на площ за кампания 2012г. и за кампания 2013г. ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати на П.К.Ж. с ЕГН ********** *** сумата от 1522,11 лв., представляваща разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2017
Административно дело № 2508/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/12.01.2017г., постановено по АД № 25082017г. на АС- Добрич. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие" да заплати на П.К.Ж. разноски по делото в размер на 500 лева - адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
33 Административно дело No 245/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.1, ал.2, чл.28, ал.1 ( в санкционната му част), чл.28, ал.2, чл.29, ал.1 ( в санкционната му част ) и по отношение на т.5в и т.5г, чл.29, ал.2, чл.30, ал.1 и чл.30, ал.2 от Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Крушари, приета от Общински съвет Крушари , на осн. чл.23 от Закона за пътищата с Решение № 8/90 по Протокол № 8/30.07.2010г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Крушари да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 17.7.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 297/2017 ЗАНН: НАП ЕТ Т.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Решение от 17.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101 от 17.03.2017 г. по н.а.х. дело № 105/2017 г. на Районен съд гр. Силистра. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 344/2017 ЗАНН: ИААА В.П.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 17.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 177 от 24.04.2017г., постановено по нахд № 1551/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000418/21.10.2016 г. на началника на Областен отдел "Автомобилна администрация" гр. Добрич, с което В.П.Д. с ЕГН **********, за нарушение на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41/2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози на жалбоподателя, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв.№ 96 от 04.07.2016г. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
36 Административно наказателно дело (К) No 353/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЕМ-ВИ 02 ЕООД Решение от 17.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 16.05.2017г., постановено по нахд № 62/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
37 Административно наказателно дело (К) No 391/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.П. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА Определение от 17.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 391/2017 г. и ИЗПРАЩА делото на ВАС за определяне на друг равен по степен административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2017г.
38 Административно дело No 548/2016 Закон за местните данъци и такси Д.Т.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 18.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА постигнатото между ответника *****Г. ***, със седалище и адрес на управлението : гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, чрез адвокат В.Г., наричана в споразумението “Първа страна” и жалбоподателя Д.Т.В. с ЕГН **********, чрез пълномощника му Т.Д.В., наричан по-долу “Втора страна”, споразумение със следното съдържание: 1.Страните по споразумението приемат за установени задълженията, посочени в спогодбата и произтичащи от задължения на втората към първата страна за ТБО за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, общ.Добричка, с партиден № 5804Н6765, предмет на АД № 548/2016г. по описа на ДАдС, както следва : такса "обезвреждане на битови отпадъци в депо" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 1 135.12 лева - главница; такса "поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 161.97 лева - главница. Не се претендира такса "сметосъбиране и сметоизвозване". При недължимост на ТБО за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 528.69 лева, задължението за другите два компонента са в общ размер 302.11 лева, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 226.58 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 1.2 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца) и чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 75.53 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 0.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца), които следва да бъдат платени на 2 вноски, І – ва вноска до 30.06.2014 г. и втора до 31.10.2014 г. С приходна квитанция серия ББ15, № 5804023210/30.10.2015 г., Д.Т.В. с ЕГН ********** е платил на 30.10.2015 г. ТБО за 2014 г. в размер на общо 626.88 лв., с които се погасяват задължения в пълен размер от 322.59 лв., от които главници в размер от 302.11 лв. и лихви за забава по първа вноска в размер на 20.48 лв. /15.36 лв. дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа,изчислена върху главница от 113.29 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г. и 5.12 лв., дължима лихва за забава за услуга: поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена върху главница от 37.76 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г./ За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. ТБО е в размер на общо 815.39 лв., изчислен върху данъчна оценка от 251664.75 лв. умножена по 4.4 на хиляда, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 719.76 лв. ( 251664.75 лв. умножена по 2.86 на хиляда ) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 95.63 лв. (251664.75 лв. умножена по 0.38 на хиляда ) С разлика от 304.29 лв. ще се погасят частично задължения за 2015 г. за услуга обезвреждане на битови отпадъци в депа, и остава дължима главница в размер на 415,47 лв. Остават дължими 95.63 лв. за услуга „чистота на територии за обществено ползване”, или общо главница в размер на 511.10 лв. и лихви за забава в размер на 38.30 лв. /29.83 лв., дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена върху главница от 415, 47 лв., считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. и 8.47 лв., дължима лихва за забава за услуга:поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, изчислена върху главница от 47.82 лв., считано от 01.07.2015 г. до 30.10.2015 г., и върху главница 95.63 лв., считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. /. За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. ТБО е в размер на общо 407.55 лв., изчислен върху данъчна оценка от 251570.32 лв. умножена по 4.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца, от който за обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 359.75 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 2.86 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 47.80 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 0.38 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца). Дължимите лихви за забава върху за всяка една от услугите по отделно възлиза на общо 1.70 лв. от която : 1.50 лв., дължима лихва за забава за услуга: обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена върху главница от 359.75 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. и 0.20 лв., дължима лихва за забава за услуга : поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена върху главница от 47.80 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. 2.Страните приемат за безспорно установено, че към 18.07.2017 година Втората страна дължи на Първата страна сумата от 958, 65 лева (918, 65 лева главница и 40, 00 лева лихви), представляваща сбор от задълженията по пункт първи от настоящото споразумение, определени в табличен вид. Върху неизплатената част от задължението се начислява законна лихва, считано от датата на възникване на задължението до окончателното изплащане на сумата. 3.Двете страни заявяват, че няма да имат каквито и да е било претенции една към друга, произтичащи от сторените по АД № 548/2016г. по описа на ДАдС разноски. ОБЕЗСИЛВА акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-290/16-1/15.07.2016г., издаден от *******– главен експерт ДТ в отдел МДТ при община Добричка В ЧАСТТА, в която в тежест на Д.Т.В. *** са установени задължения за ТБО за периода 2014—30.06.2016г. и лихви за просрочие към тях, изчислени към 15.07.2016г., за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, община Добричка по партиден № 5804Н6765, в общ размер на 2021, 98 лева, от които 1864, 69 лева главница и 157, 29 лева лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 548/2016 г. по описа на АдмС-Добрич поради постигнато споразумение между страните по делото. На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
39 Частно административно дело No 372/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РЕЛИГИОЗНАТА ИНСТИТУЦИЯ НА СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ,
К.Д.В.,
Ж.Д.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Определение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане вх. № 1518/ 03.07.2017 г. за спиране действието на чл. 8 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАД № 372/ 2017 г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
В законна сила на 18.7.2017г.
40 Административно наказателно дело (К) No 275/2017 ЗАНН: ДНСК А.- Ю.Б. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/16.03.2017 год. по н.а.х.д. № 343/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.7.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 354/2017 ЗАНН: ДИТ ИЗВОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 по нахд № 330/ 2016 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено изцяло наказателно постановление № 08-000001/207 от 15.08.2016 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2017г.
42 Административно дело No 260/2016 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.И.-***, мълчалив отказ на Кмета на община Каварна по негова молба,вх.№ ЛС -01 -430 от 28.04. 2016г., да го възстанови на заеманата от него длъжност като държавен служител. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Каварна за произнасяне по молбата на Ю.Г.И.-*** с административен акт,съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението . ОСЪЖДА Кмета на община Каварна да заплати на Ю.Г.И. ***, ЕГН ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин /лева. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок, от съобщението до страните, пред Върховния административен съд на Република България. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2017
Административно дело № 10391/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263/04.08.2016 г., постаноновено по адм.д. № 260/2016 г. по описа на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.7.2017г.
43 Административно дело No 150/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 29,ал.1; чл.31,ал.1 ; чл.33,ал.1 и ал.2 и чл.43,т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета от ОбС-Балчик на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение №31 по Протокол №5/22.12.2016г. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 20.7.2017г.
44 Административно дело No 289/2017 Закон за местните данъци и такси МАНГЛЕ ОУВЪРСИЙС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „МАНГЛЕ ОУВЪРСИЙС ООД” , чрез представляващ Л.К.Р.. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело №289/2017г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА „МАНГЛЕ ОУВЪРСИЙС ООД”, ЕИК 148003808, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, кв.“Чайка“ бл.23, ап.10, представлявано от Л.К.Р. *** сумата от 100 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването до жалоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.7.2017г.
45 Административно дело No 147/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. №629/21.3.17г. и ПРЕКРАТЯВА производството по АД №147/17г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35лв. за обнародване на обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от днес за Окръжна прокуратура и от получаване на съобщението от Добрички общински съвет.
В законна сила на 22.7.2017г.
46 Административно дело No 193/2016 КСО К.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 9.8.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 / 15.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата на К.Р.П., ЕГН **********, срещу разпореждане №**********/09.03.2016г. на Ръководителя “Пенсионно осигуряване”при ТП на НОИ, гр. Добрич за отказ да му бъде изменената личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване от минимален в действителен размер. ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ гр. Добрич за постановяване на ново решение, при спазване на указанията в настоящите мотиви. ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр. Добрич да заплати на К.Р.П., ЕГН ********** ***, сума в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева, представляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2017
Административно дело № 10995/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 265/09.08.2016 г. по адм. д. № 193/2016 г. на ДАС. ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр. Добрич да заплати на К.Р.П.,*** сумата от 480,00 (четиристотин и осемдесет) лева разноски за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2017г.
47 Административно дело No 247/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 3.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.20, ал.1, чл.22, ал.4, чл.23, т.1, т.4а и т.4б, чл.25, ал.2, чл.27, ал.2, чл.28, т.1, чл.29, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, чл.33, т.1, чл.34, ал.3, чл.61, ал.1 ( в санкционната му част) и ал.2, чл.62, ал.1 ( в санкционната му част) и по отношение на т.9в и т.9г и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с Решение № 472/27.11.2008г. по Протокол № 19. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 26.7.2017г.
48 Административно дело No 305/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на Област Добрич, срещу Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община град Добрич, приета с Решение №3 ,по протокол №19 от заседание на ОС-Добрич,проведено на 25.04.2017г. , като противоречащ на чл. 42,ал.2 от Закона за хазарта,чл.2,ал.2-4, чл.4, ал.1-4,чл.5 от Наредба за правилата, начините,техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл.44 от Закона за хазарта и чл.30,ал.2,т.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. ОТМЕНЯ разпореждането си от 19.06.2017г. В ЧАСТТА, с която делото е насрочено за разглеждане на 10.10.2017г. от 13.00 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 305 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 27.7.2017г.