Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 136/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/03.02.2017 год. по НАХД № 267/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 1.6.2017г.
2 Административно наказателно дело (К) No 142/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №15/06.02.2017 год. по НАХД № 264/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 1.6.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 234/2017 ЗАНН: НАП АЛДО ИНТЕР ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26/27.02.2017 г. по НАХД № 339/2016 г. на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 194/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.С.Г. Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/08.02.2017 год. по НАХД № 315/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2017г.
5 Административно наказателно дело (К) No 202/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/08.02.2017 год. по НАХД № 313/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 203/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31/31.01.2017 год. по НАХД № 197/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2017г.
7 Административно наказателно дело (К) No 235/2017 ЗАНН: НАП АЛДО ИНТЕР ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/07.03.2017 г. по НАХД № 363/2016 г. на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2017г.
8 Административно наказателно дело (К) No 118/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ВЕСТ БГ ЕООД Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/17.02.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 408 по описа на съда за 2016 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 155/2017 ЗАНН: МВР К.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/02.02.2017 год. по НАХД №382/2016 год. на Районен съд, гр. Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 172/2017 ЗАНН: НАП Т.К. ЕТ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 24/24.02.2017г. на Районен съд Балчик по н.а.х.д. № 358 по описа за 2016 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 209826/22.08.16г.,издадено от Директора на ТД на НАП Варна, с което на ЕТ „Т.К.“, БУЛСТАТ ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул. Стоил войвода №16,ет4,ап.16, представлявано от Т.Г.К., за констатирано нарушение на чл. 25,ал.1,т.1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118,ал.4,т.4 и чл. 185,ал. 1, от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500/петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
11 Административно наказателно дело (К) No 188/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33/ 31. 01. 2017 год. по н.а.х.д. № 190/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 200/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30/ 31. 01. 2017 год. по н.а.х.д. № 185/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
13 Административно наказателно дело (К) No 201/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25/ 08. 02. 2017 год. по н.а.х.д. № 318/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
14 Административно дело No 222/2017 Закон за движението по пътищата МАРТИНЕЛО ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МАРТИНЕЛО” ЕООД, гр. Добрич, срещу заповед №851з-25 от 21.03.2017г. за отказ за първоначална регистрация на МПС, издадена от началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 222/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес и за двете страни.
В законна сила на 5.6.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 321/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА   Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 321/2017 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба подадена от КЗП Варна срещу решение от №62 от 15.05.2017 г. по нахд № 61/2017 г. по описа на Районен съд гр.Балчик Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 322/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА   Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 322/17г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба на Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция Варна срещу решение № 64/16.05.2017г. по нахд № 62/2017г. по описа на РС гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 168/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.Г. ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6/01.02.2017г. по н.а.х.д. № 407/2016г. на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 196/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35/31.01.2017г., постановено по нахд № 198/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 198/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 36/31.01.2017г., постановено по нахд № 195/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 127/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №33 от 27.01.2017 г., постановено по нахд №1300/2016 г. по описа на ДРС в частта с която е изменено НП 16-0851-001601/14.09.2016 г. на Началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Добрич, в частта с която на Dimitru Ioan Cirstoiu, гражданин на Република Румъния за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП, като е намален размера на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“ на 8 месеца, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП 16-0851-001601/14.09.2016 г. на Началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Добрич, в частта с която на Dimitru Ioan Cirstoiu, гражданин на Република Румъния за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 171/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА СИАНА - ИВАНКА АТАНАСОВА ЕТ - БАЛЧИК Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/27.02.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 424 по описа на съда за 2016 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 181/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ ЕКСПРЕС 2000 Г.Т. ЕООД - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 28/ 16.07.2017г., постановено по на.х.д. № 188 по описа на Районен съд Генерал Тошева, като вместо същото ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 66/28.06.2016г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич, с което на “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ***, представлявано от управителя Г.А.И., за нарушение на чл. 58, ал. 1, от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на основание чл. 437, ал.2 от същия закон е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 197/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/ 31.01.2017 год. по НАХД № 186 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000435/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на С.Л.Л., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 236/2017 ЗАНН: НАП Й.Й.К. ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 25/ 27.02.2017 г. по нахд № 376/2016 г. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16 - 213983/ 16.09.2016 г. на Директора на ТД на НАП - Варна, с което на Й.Й.К.,***, като представляващ ДЗЗД „Панорама“, ЕИК 177051948 на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) за нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите, във връзка с чл. 118 от ЗДДС, като на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС НАМАЛЯВА размера на наказанието от 300 лв. на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 7.6.2017г.
25 Административно наказателно дело (К) No 183/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Й.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 8.6.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 90/01.03.2017г. на Районен съд-Добрич, постановено по н.а.х.д.№ 1633 по описа на съда за 2016 год. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0851-001937 от 07.10.2015г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с което на Т.Й.Г. ЕГН ********** *** за нарушение чл.137,ал.1 и чл.103 от ЗДвП, са наложени съответно глоба в размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4,т.7 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца на основание чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Т.Й.Г. ЕГН ********** ***. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
26 Административно наказателно дело (К) No 187/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №24/08.02.2017 год. по НАХД № 317/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 189/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №7/03.02.2017 год. по НАХД № 249/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
28 Административно наказателно дело (К) No 199/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №32/31.01.2017 год. по НАХД № 184/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
29 Административно наказателно дело (К) No 211/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 27.02.2017 г. по нахд № 1440/ 2016 год. по описа на Районен съд – Добрич в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-000116 от 17.02.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
30 Административно наказателно дело (К) No 217/2017 ЗАНН: БАБХ ФАМИЛИЯ НИКОЛОВИ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №204/10.03.2017 год. по нахд №97/2017 год. на ДРС. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.6.2017г.
31 Административно наказателно дело (К) No 220/2017 ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12 от 17.02.2017г., постановено по нахд № 325/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.6.2017г.
32 Административно наказателно дело (К) No 228/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.М.П. Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 87/28.02.2017 г., постановено по НАХД № 1703/2016 г. по описа на Добрички районен съд, като незаконосъобразно, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление 28-0000451/15.11.2016 г. издадено от Началник ОО "Автомобилна администрация" гр. Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 8.6.2017г.
33 Частно административно дело (К) No 302/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.А.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 110/10.03.2017г., постановено по административно дело, означено като гр.д. № 48/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
34 Административно дело No 330/2017 КСО К.Д.К.   Определение от 8.6.2017г.
ИЗПРАЩА на Районен съд гр.Добрич молба на К.Д.К. ***, по която е образувано адм.дело № 330/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 330/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на молителя на електронния адрес, посочен в молбата му.
В законна сила на 8.6.2017г.
35 Административно дело No 165/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Т.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0851—0000118 от 22.02.2017г. на началника на сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Добрич, с която на М.Т.М. с ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС марка „Ауди А 6“, модел „Авант Куатро“, с рег. № хххххх, за срок от 190 дни и е заповядано отнемането на двата броя регистрационни табели и свидетелството за регистрация на МПС с № 008134989. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР –Добрич да заплати на М.Т.М. с ЕГН ********** *** сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.6.2017г.
36 Административно дело No 269/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 1.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 269 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 10.6.2017г.
37 Административно наказателно дело (К) No 177/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71/21.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1508/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2017г.
38 Административно дело No 23/2017 ДОПК ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 7 от 17.11.2016г., издаден от С.В. –инспектор и Д.Колева- ст.инспектор при отдел „Местни данъци и такси“ на община Каварна в обжалваната и потвърдената с решение № РД-01-7329/08.12.2016г. на кмета на община Каварна част. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.София, ***, представлявано от изпълнителния директор Л.Т.Ч. и прокуриста М.И.В., сумата от 1 322 ( хиляда триста двадесет и два ) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ОТМЕНЯ разпореждане от 13.01.2017г., постановено по адм.д. № 23/2017г. в частта му, с която като заинтересована страна по делото е конституирано „Домостроителен комбинат-София“ АД и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на неправилно конституираната страна. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България, а в частта, с която е прекратено производство по делото, съдебният акт може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила на 13.6.2017г.
39 Административно дело No 128/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини на територията на Община Ген. Тошево, приета с решение № 8-4 на Общински съвет Ген. Тошево, взето с протокол № 8/ 29. 09. 2016 год. ОСЪЖДА Община Ген. Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 13.6.2017г.
40 Административно дело No 139/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С.,
Г.Т.Т.,
С.Г.С.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ОБЩИНА БАЛЧИК
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение от 15.02.2017 г. на Главен архитект на община Балчик за частична отмяна на Удостоверение №29/24.11.2015 г., относно приложимостта на §127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ на строеж „Гараж“ с ЗП 22 кв.м., с идентификатор №02508.71.59.2 по КК на гр. Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Т.Г.С. ЕГН ********** ***, Г.Т.Т. ***. и С.Г.С. ЕГН ********** *** сумата от 630 /Шестотин и тридесет лева/ лв., сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Р България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от решението.
В законна сила на 13.6.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 227/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Й.И.Ж. Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 18/ 02.03.2017 г. по нахд № 387/ 2016 год. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 88/ 22.02.2016г. на Началника на РУ - Каварна към ОД на МВР - Добрич, с което Й.И.Ж.,***, в качеството й на управител на дискотека „Бриз“, намираща се на ул. „Добротица“ № 39 в гр. Каварна, е наложено административно наказание „глоба“ в размер от 2000 лева на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2017г.
42 Административно наказателно дело (К) No 229/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА КРУШАРИ М.М.Д. Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 108/ 14.03.2017 г. по нахд № 1533/ 2016 г. на Районен съд - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № НД – 03 – 30/ 27.10.2016 г. на Кмета на Община Крушари. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.6.2017г.
43 Административно дело No 256/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Ж.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1009/ 03.05.2017 г. от П.Ж.П.,***, подадена чрез адв. Д.К., съдебен адрес:*** Освободител 23а срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони с изх. № 01-6500/276 2/30.03.2017 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 13.6.2017г.
44 Административно дело No 328/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.В. РИОСВ - ВАРНА Определение от 13.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 328/2017г. по описа на АС – град Добрич. ВРЪЩА молбата на Д.Т.В. за разглеждане от Добричкия районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2017г.
45 Административно дело No 259/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 21.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А., ЕГН ********** *** срещу изричен отказ за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с решение № 32/ 26. 02. 2010 год. по протокол № 35/ 26. 02. 2010 год. на Общински съвет – Каварна за УПИ ІІ-1139 в кв. 301 на гр. Каварна, обективиран в писмо № АБ-06-638/ 5. 05. 2016 год. на Кмета на Община –Каварна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 248/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 420/21.11.2016 г. по адм.д. № 259/2016 г. на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.6.2017г.
46 Административно дело No 459/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър П.Н.Н. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване на П.Н.Н. Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич в частта, в която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Нанасяне на нови обекти в КККР: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5 и Вписване данни за собственост и собственици за: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5. ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Н.Н. срещу Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич в частта, в която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2409 и Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2410. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър град Добрич да заплати на П.Н.Н., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 215 лв. (двеста и петнадесет лева). Решението е постановено при участие на заинтересованите лица М.Д.Н. и Н.И.Л.. Решението може да се оспори с касационна жалба в 14 -дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 247/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 434 от 24.11.2016 г. по адм. д. №459/2016 г. на Административен съд – Добрич, в частта, с която е отхвърлена жалбата на П. Н. срещу заповед № 18 – 13791/ 07.11.2014 г. на началника на СГКК- Добрич, в частта, с която е отменена заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на началника на СГКК – Добрич относно промяна в границата между поземлени имоти с идентификатори [номер] и [номер]. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.6.2017г.
47 Административно дело No 90/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.Б.М. НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НСК" - ДОБРИЧ ПРИ РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 14.6.2017г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Х.Б.М. *** срещу писмо с изх. № Б-396-00-032 от 15.02.2016г. на началника на РО-НСК Добрич към РДНСК-Североизточен район. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.6.2017г.
48 Административно дело No 113/2017 КСО Г.Д.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 26.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 4/ 17.02. 2017г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич,с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № ********** от 21.12.2016г. на Ръководител ПО при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА Г.Д.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ град Добрич, 100 лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.6.2017г.
49 Административно наказателно дело (К) No 219/2017 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА ПАТО ЕООД Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 21.02.2017 год., постановено по н.а.х. дело № 319 по описа на Районен съд Балчик за 2016г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2017г.
50 Административно наказателно дело (К) No 295/2017 ЗАНН: ИААА И.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 24/ 17.03.2017 год. по НАХД № 277 по описа на Каварна за 2016 год., с което е потвърдено Наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2017г.
51 Административно дело No 74/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.55а,ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015 година. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 15.6.2017г.
52 Административно дело No 148/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 1.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.3 /повторна/ и т.4; чл.18, ал.5 и ал.6 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шабла, приета с Решение по протокол №2 от 11.03.2003 г. на общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 16.6.2017г.
53 Административно наказателно дело (К) No 210/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТЪЛ ЕООД Решение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 20. 02. 2017 год. по НАХД № 1014/ 2016 год. по описа на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.6.2017г.
54 Административно дело No 100/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 18, ал. 3 и чл. 36 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Каварна, приета с решение № 183 на Общински съвет Каварна, взето с протокол № 15/ 25. 11. 2016 год. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 19.6.2017г.
55 Административно дело No 149/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 3; чл. 28, ал. 2 и чл. 30, ал. 2; чл. 46, ал. 5, т. 6; регламентираната в чл. 53 от глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица” такса /цена/ на услугата “Комплектоване на документи и изготвяне на решение за възстановяване или промяна на име по административен ред” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, приета с решение № 10-7/ 31. 07. 2012 год. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 19.6.2017г.
56 Административно дело (К) No 212/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО В.В. ЕТ Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 36/01.03.2017 г., постановено по административно дело № 321 по описа на Районен съд - Генерал Тошево за 2016г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“В.В.“***, представляван от В.В. срещу писмо с изх. № АО-02-19-960/28.01.2016г., издадено от В. *** Тошево. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.6.2017г.
57 Административно наказателно дело (К) No 244/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Т.К.Й. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 28.02.2017г., постановено по нахд № 1743/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2017г.
58 Административно наказателно дело (К) No 291/2017 ЗАНН: ИААА И.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 20.6.2017г.
Прекратява делото на осн. чл. 133 ал. 6 от АПК и ИЗПРАЩА НА ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2017г.
59 Административно наказателно дело (К) No 293/2017 ЗАНН: ИААА П.И.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 20.6.2017г.
Прекратява делото на осн. чл. 133 ал. 6 от АПК и ИЗПРАЩА НА ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2017г.
60 Административно наказателно дело (К) No 294/2017 ЗАНН: ИААА И.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 20.6.2017г.
Прекратява делото на осн. чл. 133 ал. 6 от АПК и ИЗПРАЩА НА ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2017г.
61 Административно дело No 10/2016 Закон за движението по пътищата И.И.- Е. ЕТ НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.4.2016г.
Решение № 87/4.04.16 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ И.Д.И. с фирма “И.И.-*** против заповед № 851з-89/ 15. 12. 2015 год. на Началник сектор “ПП” при ОДМВР-Добрич, по силата на която на осн. чл. 143, ал. 1, 3 от ЗДвП във вр. с чл. 7, ал. 1 от Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях е отказана пререгистрация-зачисляване на полуремарке “Дженерал трейлърс” с рег. № ххххх и рама № ххххх-по документи. ОСЪЖДА ЕТ И.Д.И. с фирма “И.И.-*** да заплати на ОД на МВР-Добрич сумата от 300. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Административно дело № 8696/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 87/04.04.2016г. на Административен съд - гр.Добрич по АД № 10/2016г. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2017г.
62 Административно дело No 670/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.Р.,
К.В.Р.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 1.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 1179/ 18. 11. 2016 год. на Кмета на Община Каварна, по силата на която е разпоредено премахване на поставен преместваем обект “гараж и склад към него”, поставен на източната граница на имот с идентификатор 35064.501.1125 по КККР на гр. Каварна, собственост на Д.П.Р. и К.В.Р.,***. Решението може да се обжалва от страните в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 23.6.2017г.
63 Административно наказателно дело (К) No 274/2017 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ЕКОГРУП ЕООД Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 04.04.2017г., постановено по нахд № 123/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.6.2017г.
64 Административно наказателно дело (К) No 276/2017 ЗАНН: ДНСК А.- Ю.Б. ЕТ ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 26.6.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 22/ 16.03.2017 г. по нахд № 344/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2017г.
65 Административно наказателно дело (К) No 272/2017 ЗАНН: НАП СМАРТ ИНВЕСТ 2010 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 07.03.2017г., постановено по нахд № 338/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
66 Административно наказателно дело (К) No 287/2017 ЗАНН: НАП АТЛАНТИК ВАРНА ЕООД ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 13.03.2017г., постановено по нахд № 409/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
67 Административно наказателно дело (К) No 125/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №14/18.01.2017 г. по н.а.х.д. № 915/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2017г.
68 Административно наказателно дело (К) No 255/2017 ЗАНН: НАП ДЕЙЗИ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37/09.03.2017 г. по НАХД № 298/2016 г. на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2017г.
69 Административно наказателно дело (К) No 262/2017 ЗАНН: БАБХ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №31/06.03.2017 г., постановено по НАХД № 286/2016 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.6.2017г.
70 Административно наказателно дело (К) No 109/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА З.Д.К. Определение от 13.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Касационна жалба вх.№498 от 01.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАД №109/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от получаване на съобщаването за страните и с протест, в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич.
В законна сила на 30.6.2017г.
71 Административно наказателно дело (К) No 301/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 40 от 17.03.2016 г., постановено по нахд № 56/2016 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 174202/ 04.12.2015 г. на заместник - директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ ******, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2017г.