Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 44/2017 Изборен кодекс П.Г.П.,
К.Й.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 3.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №82/03.10.2016 г. на ОИК Балчик в част ІV „Обявяване разпределението на зявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии, коалиците и местни коалиции, получили мандати“, само в частта, относно преференциите, дадени за кандидатската листа на МК „Силен Балчик“. ВРЪЩА книжата на ОИК Балчик за обявяване на действителните резултати с оглед мотивите на съда. ПОТВЪРЖДАВА решение № 82/03.10.2016г. за определяне на изборните резултати от гласуването за избори за общински съветници в община Балчик, в част V „Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции.“. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Д.В.П., В.Л.М. и Х.Н.Х., избрани за общински съветници от листата на МК”Силен Балчик”. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.5.2017
Административно дело № 2203/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 29/03.02.2017 г. на ДАС, постановено по адм.дело № 44/2017 г. ОСЪЖДА П.Г.П. ***, да заплати на Д.В.П. ***, сумата от 500 (петстотин) лева разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА П.Г.П. ***, да заплати на В.Л.М. ***, сумата от 500 (петстотин) лева разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА П.Г.П. ***, да заплати на Х.Н.Х. ***, сумата от 500 (петстотин) лева разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.5.2017г.
2 Административно наказателно дело (К) No 105/2017 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Р.Д.И. Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537/01.12.2016г., постановено по нахд № 1190/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.5.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 88/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ П.Д.Й. Решение от 3.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 6 от 06.01.2017г.,постановено по н.а.х.д.№ 230/16г. по описа на Районен съд Каварна В ЧАСТТА, с която е отменено наложеното по т.2 административно наказание от НП №03/15.08.2016г. на Началника на РУ-Каварна към ОДМВР – Добрич и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №03/15.08.2016г. на Началника на РУ-Каварна към ОДМВР – Добрич В ЧАСТТА по т.-2, с която е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева,за нарушение на чл. 24,ал.2,т.7 от ЗЧОД. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 84/2017 ЗАНН: РДГ П.И.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 577/27.12.2016г. по н.а.х.д. № 618/2016г. по описа на Районен съд-Добрич като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 366/15.03.2016РДГ-Варна, с което на П.И.П. ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.257,ал1,т.1 от Закона за горите,във връзка с чл.49,ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, на основание чл.257, ал. 1, т.2 от Закона за горите е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.5.2017г.
5 Административно наказателно дело (К) No 153/2017 ЗАНН: ДИТ ЛЕДИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57/13.02.2017г., постановено по нахд № 1527/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.5.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 156/2017 ЗАНН: ИААА Г.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26 от 09.02.2017г., постановено по нахд № 416/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.5.2017г.
7 Административно наказателно дело (К) No 231/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Определение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областен отдел „А.А.“ гр.Добрич, подадена от инж.С.М. – началник, срещу решение № 41 от 02.03.2017г., постановено по нахд № 277/2016г. по описа на РС гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 231/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.5.2017г.
8 Административно наказателно дело (К) No 233/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Определение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областен отдел „А А“ гр.Добрич, подадена от инж.С М – началник, срещу решение № 43 от 02.03.2017г., постановено по нахд № 258/2016г. по описа на РС гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 233/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.5.2017г.
9 Частно админист. наказателно дело (К) No 242/2017 Частни КАНД и КАД П.Д.П. ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 22.03.2017г. по нахд № 57 по описа за 2017г. на Районен съд -Балчик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно изложените по-горе мотиви. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 4.5.2017г.
10 Административно дело No 569/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Г.И. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.Г.И. с ЕГН ********** *** срещу Министерството на здравеопазването обективно съединени искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 4 727, 88 лева, съставляващи пропуснати ползи от неполучени пенсии за инвалидност в размер на 131, 33 лева месечно за периода 13.06.2011г. – 16.06.2014г. вследствие от незаконосъобразното бездействие на ТЕЛК да освидетелства ищцата в продължение на три години от подаването на молбата й за това, както и за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 лева, съставляващи претърпени душевни болки, унижения, неудобства и полагане на непосилен с оглед на нейните заболявания труд за периода 13.06.2011г. - 16.06.2014г. вследствие на същото незаконосъобразно бездействие на ТЕЛК, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на деликта (13.06.2011г.) до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Н.Г.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Министерството на здравеопазването сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.5.2017г.
11 Административно дело No 512/2016 КСО К.В.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2097/ 10.10.2016 год. на АдмС - Добрич, подадена чрез адв. М.Д., ДАК, от К.В.К., ЕГН **********,*** срещу Решение № 24/ 15.09.2016 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на К.В.К. срещу Разпореждане № **********/ 29.07.2016 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН **********,*** да заплати на ТП на НОИ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски.
В законна сила от 6.5.2017г.
12 Административно дело No 665/2015 Други ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 13.5.2016г.
решение №133 ОТМЕНЯ “Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г.” на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция по заявление на “Земеделска компания” ООД, ЕИК 124680513 за подпомагане 2014 от 17.04.2014г. с УИН: 0830051480874 в частта, с която е постановен отказ за изплащане на сумата от 9 450, 12 лева по Схемата за единно плащане на площ ( СЕПП). ИЗПРАЩА преписката на заместник -изпълнителния директор на ДФ "Земеделие” – РА за произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие” да заплати на“Земеделска компания” ООД с ЕИК 124680513 със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Волга” № 56, вх.А, ап.16, представлявано от Р.С.Н. сумата от 750 /седемстотин и петдесет / лева представляваща разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението му чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.5.2017
Административно дело № 7673/2016
ОТМЕНЯ решение № 133/13.05.2016г. по АД № 665/2015г. на АС - Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Земеделска компания ЕООД гр.Добрич срещу уведомително писмо изх. № 02-080-2600/5666 от 27.09.2015г. на зам изп. директор на ДФ Земеделие за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащанияза кампания за 2014г. ОСЪЖДА Земеделска компания ЕООД, ЕИК 124680513 със седалище гр.Добрич, ул.Волга № 56-А-16 да заплати на ДФ Земеделие сумата 538 лева разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила от 9.5.2017г.
13 Административно дело No 597/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър К.Х.Н. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.Н. *** срещу отказ на началника на СГКК-Добрич за изменение на КККР с изх. № 17-410/14.09.2016г., състоящо се в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 72624.609.1260, 72624.609.20 (улица) и 72624.609.16 (улица) по КК (кадастралната карта) на гр.Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.5.2017г.
14 Административно дело No 58/2017 Закон за движението по пътищата Т.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 244/ 27.01.2017 г. от Т.В.И., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.С. – ДАК, Заповед № 8513 - 99/ 16.12.2016 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич, с която е отказана регистрация на лек автомобил “КИА СПОРТИДЖ” с тр. рег. № *****, рама № KNEJA – по документи. ВРЪЩА преписката на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич за ново произнасяне съгласно указанията на съда по Заявление вх. № 160851016895 от 14.10.2016 г. на Т.В.И., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – гр. Добрич да заплати на Т.В.И., ЕГН **********,*** сумата от 610 лв. (шестотин и десет лева) разноски по делото.
В законна сила от 10.5.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 68/2017 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 553 от 09.12.2016 г., постановено по нахд № 857/2016 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-0803025/070 от 25.03.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „***.“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 224, ал.1 от КТ. Решението окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.5.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 91/2017 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №572/20.12.2016 г., постановено по нахд 1362/2016 г. на Районен съд гр. Добрич, като вместо това Постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №В-0042548 от 15.07.2016 г. на Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГД “Контрол на пазара” при КЗП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.5.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 114/2017 ЗАНН: ДИТ ЛЕДИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/16.01.2017г., постановено по нахд № 1526/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.5.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 124/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.К.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/01.02.2016 г. по н.а.х.д. № 1256/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.5.2017г.
19 Административно дело No 555/2016 Закон за местните данъци и такси Т.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.Н. срещу АУЗ по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУ000013/09.06.16г., потвърден с Решение №13Р/02. 09. 2016г. на директора на ДМДТСХД и БФС при община Балчик и АУЗ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №555/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила от 11.5.2017г.
20 Административно дело No 603/2016 Други Л.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.С. ***,срещу отказ на Кмета на община град Добрич за издаване на удостоверение за наследници на И.И.Е.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 11.5.2017г.
21 Административно дело No 658/2016 КСО Е.В.Е. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Е.В.Е., ЕГН **********,***, срещу решение № 28 /04.11. 2016 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане №**********/ 23.08.2016г. на Ръководителя “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ , гр. Добрич за отказ да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Е.В.Е., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ Добрич сумата от 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 12.5.2017г.
22 Административно дело No 666/2015 Кодекс на труда Р.С.Т. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" - РУСЕ КЪМ ГДГП Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.С.Т. с ЕГН ********** *** заповед с рег.№ 4066з-2154/26.08.2015г. на директора на Регионална дирекция “Гранична полиция” - Русе, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.7 и чл.204, т.4 от ЗМВР, за извършено нарушение на чл.36, ал.1, във вр. чл.34, ал.3, т.4 от Инструкция рег.№ Із-2813/04.11.2011г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (отм. ДВ бр.34/12.05.2015г.), е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА РД „Гранична полиция” – Русе да заплати на Р.С.Т. с ЕГН ********** *** съдебноделоводни разноски в размер на 460 лева, от които 10 лева – платена държавна такса по жалбата и 450 лева – платено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2017
Административно дело № 4283/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 42/19.02.2016 г., постановено по адм.д. № 666/2015 г. по описа на ДАС. ОСЪЖДА Регионална дирекция "Гранична полиция" - Русе да заплати на Р.С.т. 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.5.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 102/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Т.Д.С. МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72 от 28.11.2016г. на Районен съд Генерал Тошево, постановено по н.а.х.д.№ 285 по описа на съда за 2016г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2017г.
24 Административно дело No 40/2016 КСО Р.Д.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 18.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Р.Д.Р., ЕГН **********,*** , срещу решение № 31 / 14.01.2016 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** от 09.11.2015г. на Ръководителя – “Пенсионен отдел”при ТП на НОИ, гр. Добрич. ОСЪЖДА Р.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Директора ТП на НОИ Добрич сумата от 350 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 6535/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 103/18.04.2016 г. на ДАС по АД № 40/2016 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2017г.
25 Административно наказателно дело (К) No 195/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/ 8. 02. 2017 год. по НАХД № 314/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2017г.
26 Административно дело No 263/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Определение от 16.5.2017г.
СЪЕДИНЯВА в едно производство адм.д.№ 263/2017г. и адм.д. № 174/ 2017г. по описа на АС-Добрич, което да продължи като адм.д. № 174/2017г. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма адм.д. № 263/2017 год. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2017г.
27 Административно дело No 27/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Х.А.К. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед Заповед №1717з-233 от 22.12.2016 г. на ВПД Началник на І РУ Добрич при ОД на МВР Добрич, с която на старши инспектор Х.А.К. - Началник група „Териториална полиция“ към сектор „Охранителна полиция“ в І РУ Добрич при ОД на МВР гр. Добрич е наложено дисциплинарно наказание „писмено порицание” за срок от три месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на Х.А.К. ЕГН ********** ***, сумата от 312,20 /Триста и дванадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 17.5.2017г.
28 Административно наказателно дело (К) No 133/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12/ 03.02.2017 год. по НАХД № 263 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000440/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
29 Административно наказателно дело (К) No 134/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8/02.02.2017 год. по НАХД № 265/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
30 Административно наказателно дело (К) No 135/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 06.02.2017 год. по НАХД № 266 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000449/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
31 Административно наказателно дело (К) No 141/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16/06.02. 2017 год. по НАХД № 283/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
32 Административно наказателно дело (К) No 160/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/ 15. 02. 2017 год. по НАХД № 307/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
33 Административно наказателно дело (К) No 164/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.Г.М. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 18. 01. 2017 год. по НАХД № 1308/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
34 Административно дело No 591/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение (второ) от 28.9.2016г.
ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ № 235/ 14. 07. 2016 год., постановено по АД № 591/ 2015 год. І-ви състав на АС-Добрич КАТО към диспозитива ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Лазур” 2х630/20/0,4 с трансформатор 2х400/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД се ДОБАВИ изразът “ведно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти към него”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото
В законна сила от 18.5.2017г.
35 Административно дело No 268/2017 Други Д.Т.В. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ДОБРИЧ Определение от 18.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №268 по описа на АС -Добрич за 2017 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.5.2017г.
36 Административно дело No 546/2015 Други П.С.С.,
С.Р.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 31.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на П.С. ***, ЕГН ********** и С.Р.Н. от гр.Балчик,ЕГН **********, съединени за общо разглеждане, срещу заповед №1087/27.08.2015г. на Кмета на община Балчик за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-158 и УПИ VІІІ-158, кв.26 по плана на в.з. “Сборно място” гр.Балчик. ОСЪЖДА П.С. ***, ЕГН ********** и С.Р.Н. от гр.Балчик,ЕГН **********,*** сумата в размер на 400 (четиристотин|) лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване по аргумент на чл.215,ал.7 от ЗУТ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2017
Административно дело № 882/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 369/31.10.2016 г. постановено по адм.д. № 546/2015 г. по описа на ДАС. ОСЪЖДА П.с. *** да заплати на Община Балчик сумата от 300.00 (триста) лева разноски за настоящата касационна инстранция. решението е окончателно.
В законна сила от 19.5.2017г.
37 Административно дело No 107/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№488 от 01.03.2017 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 107/ 2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Добрич да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника.
В законна сила от 19.5.2017г.
38 Административно дело No 612/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№2504 от 25.11.2016г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 612/ 2016 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Крушари да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/ Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила от 20.5.2017г.
39 Административно дело No 630/2016 Закон за движението по пътищата М.Р.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2580/ 05.12.2016 г. от М.Р.К., ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0851-000535 на Началник сектор “Пътна полиция” към ОДМВР - Добрич. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на М.Р.К., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 560.00 лева (петстотин шестдесет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила от 20.5.2017г.
40 Административно дело No 537/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10- СИР-44/ 14. 08. 2015 г. на Началника на РДНСК Североизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалбата на дружеството срещу разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Магнолия” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД. ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Магнолия” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД. ОСЪЖДА “АЛБЕНА” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление к.к. “Албена”-Административна сграда, с. Оброчище, община Балчик да заплати на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “ххххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е сумата от 2 215. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 13811/2016
ОТМЕНЯ решение № 237/14.07.2016г. и решение № 283/28.09.2016г. постановени по АД № 537/2015г. на АС - Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Енерго про мрежи АД срещу заповед № ДК- 10-СИР- 44/14.08.2015г. на Началника на РДНСК с която е потвърдено разрешение за строеж № 206/22.12.2014г. на главния архитект на Община Балчик, ведно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти. ОСЪЖДА Енерго про мрежи да заплати на Албена АД разноски по делото за всички инстанции в размер на 9 965 лева. ОСЪЖДА Енерго про мрежи АД да заплати на РДНСК СИР разноски по делото за всички инстанции в размер на 200 лв. юрисконсултско възнаграждение . Решението е окончателно.
В законна сила от 22.5.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 73/2017 ЗАНН: ДИТ ДАЙМЪНДС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 16.12. 2016 год.,постановено по н.а.х. дело № 109/ 2016 год. на РС-Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.5.2017г.
42 Административно дело No 104/2017 КСО Т.Х.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Т.Х.Т. *** срещу писмо с изх. № 1030-24-109 # 3 от 04.01.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 104/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.5.2015
Административно дело № 3972/2017
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 85/10.03.2017г. по АД № 104/2017г. на АС- Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
43 Административно наказателно дело (К) No 130/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/ 03. 02. 2017 год. по НАХД № 250/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
44 Административно наказателно дело (К) No 131/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.С.Г. Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/ 03. 02. 2017 год. по НАХД № 251/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
45 Административно наказателно дело (К) No 152/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА КИБЕЛА - 2014 ЕАД Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/09.02.2017 год., постановено по нахд № 1680/2016 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 23.5.2017г.
46 Административно наказателно дело (К) No 154/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 16.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1077/2016 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
47 Административно наказателно дело (К) No 157/2017 ЗАНН: ИААА П.П.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/09.02.2017г. по н.а.х.д. № 417/2016г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
48 Административно дело No 218/2017 Закон за местните данъци и такси МИМ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БФОС ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от А.П.Д.,в качеството й на управите на „Мим ойл“ ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул.Георги Бенковски №30,срещу решение №002/24.03.2017г., постановено от Началник отдел „БФОС“ при община Шабла с входящ № 865 /19.04.2017г. на АС-Добрич . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №218 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила от 25.5.2017г.
49 Частно административно дело No 270/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Х.Т. *** за спиране изпълнението на Заповед № 409/12.04.2017 г. на Кмета на Община Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд гр. София. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 25.5.2017г.
50 Административно наказателно дело (К) No 163/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.5.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 67 / 16. 02. 2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1260 / 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2017г.
51 Административно дело No 208/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Институт по заваряване“ АД, представлявано от Изпълнителния директор А.Т., срещу Заповед за възлагане на принудително изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07. 2011г. на Началника на РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“, находяща се в ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 208 по описа за 2017г. на АС-Добрич, като държавната такса, платена за образуване на делото да се счита заплатена по адм.д. № 263/2017 год.
В законна сила от 27.5.2017г.
52 Частно административно дело No 265/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.П.Р.,
К.В.Р.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 11.5.2017г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед №1179/18.11.2016г. на Кмета на община Каварна, до решаване на спора по същество,с влязъл в сила съдебен акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 27.5.2017г.
53 Административно наказателно дело (К) No 170/2017 ЗАНН: Министерство на културата ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 29.5.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №50/08.02.2017 г., постановено по нахд №1642 по описа за 2016 на Районен съд гр. Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №5995/18.10.2016 г. на Зам. министъра на Министерството на културата, с което на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД гр. Добрич за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето въ връзка с чл.91, ал.1,т.1, предл. второ във връзка с чл.72, т.4 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.
54 Административно наказателно дело (К) No 178/2017 ЗАНН: НАП Ц.И.И. ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80/ 23. 02. 2017 год. по НАХД № 992/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.
55 Административно наказателно дело (К) No 186/2017 Други по ЗАНН К.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №7 от 23.02.2017 г. постановено по НАХД 167/2016 г. по описа на Районен съд гр. Тервел. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.
56 Административно наказателно дело (К) No 190/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/31.01.2017г., постановено по нахд № 196/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 29.5.2017г.
57 Административно наказателно дело (К) No 191/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37/31.01.2017г., постановено по нахд № 200/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 29.5.2017г.
58 Административно наказателно дело (К) No 182/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 30.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.02.2017г., постановено по нахд № 1635/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.5.2017г.