Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 37/2017 КСО Д.Т.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 13.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Г., ЕГН **********,*** срещу решение № 32/ 28.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е отхвърлена жалбата й с вх. № 1012-24-145/ 30.11.2016 г. срещу Разпореждане № **********/ 09.11.2016 г. на ръководител ПО при ТП на НОИ Добрич, в частта, в която се иска да бъде отменено обжалваното решение и да бъде задължен директорът на ТП на НОИ Добрич да определи пенсия в размера, който би получавала жалбоподателката, ако не бе обжалвала решението на ТЕЛК. ОСЪЖДА Д.Т.Г., ЕГН **********,*** да заплати на ТП на НОИ Добрич сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/ съдебно - деловодни разноски. ОТМЕНЯ Решение № 32/ 28.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 09.11.2016 г. на ръководител ПО при ТП на НОИ Добрич, в частта в която е определен срок за изплащане на пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост за времето от 02.09.2016 г. до 01.09.2019 г. и ВРЪЩА преписката в тази й част за ново произнасяне съобразно указанията на съда в настоящото съдебно решение, като определя срок за произнасяне 14 - дневен от получаване на преписката. ОСЪЖДА ТП на НОИ Добрич да заплати на Д.Т.Г., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването.
В законна сила от 1.4.2017г.
2 Административно дело No 51/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Р.А.Л. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Р.А.Л., ЕГН ********** ***, срещу заповед № з-2383/30.08.2011г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Добрич. ОСЪЖДА Р.А.Л., ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция на МВР гр. Добрич сумата в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.4.2017
Административно дело № 8294/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124/03.05.2016 г. постановено по адм.д. № 51/2016 г. по описа на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила от 5.4.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 103/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2/ 19. 01. 2017 год. по НАХД № 262/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 137/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 281/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
5 Административно наказателно дело (К) No 138/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 282/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 144/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 278/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
7 Административно дело No 180/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 5.4.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №180/2017 г. към адм. дело №139/2017 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №180/2017 г. на ДАС. ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателката от получаване на съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр. Добрич. При неизпълнение на указанията на съда в срок ЖАЛБАТА ЩЕ БЪДЕ ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, а производството по делото, в тази му част ще бъде прекратено. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
8 Административно наказателно дело (К) No 31/2017 ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552 от 25.11.2016г., постановено по н.а.х.д. № 1189/2016г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.4.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 71/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Р.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 585/ 30. 12. 2016 год. по НАХД № 1261/ 2016 год. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 106/2017 ЗАНН: ИААА К.Г.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5723/ 21. 12. 2016 год. по НАХД № 867/ 2016 год. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2017г.
11 Частно административно дело (К) No 169/2017 Частни КАНД и КАД Д.А.А.   Определение от 6.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно кад № 169/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Балчик за администриране на частна жалба от Д.А.А. *** срещу определение № 110 от 10. 03. 2017 г. по гр. д. № 48/ 2017 год. по описа на РС - Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 642/2016 ЗАНН: ДИТ СИД 12 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/25.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 94/2016г. по описа на Районен съд - Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
13 Административно наказателно дело (К) No 98/2017 ЗАНН: ДИТ ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 04.01.2017г., постановено по н.а.х.д. № 315/2016г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
14 Административно наказателно дело (К) No 192/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Е.И.Х. Определение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 192/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 193/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Е.И.Х. Определение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 193/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 47/2017 ЗАНН: Здравна инспекция Л.Б.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Решение от 10.4.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 517/24.11.2016г., постановено по н.а.х.д.№ 1042/63г. по описа на Районен съд Добрич и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №20-58-48 от 06.07.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“- гр. София. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.4.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 75/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ШАБЛА Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/28.12.2016г., постановено по н.а.х.д. № 231/2016г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила от 10.4.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 143/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/03.02.2017г., постановено по нахд № 286/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.4.2017г.
19 Административно дело No 530/2016 Закон за движението по пътищата D.I.C. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.К. (D.I.C.), румънски гражданин, роден на ***г., живущ в Република Румъния, подадена чрез адв.К.И.- Добричка адвокатска колегия, редовно упълномощен, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0851-000582 от 14.09.2016г., издадена от началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Добрич, с която на основание чл.171,ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за движение по пътищата временно е отнето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 6 месеца. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.4.2017г.
20 Административно дело No 67/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Г. ЕГН ********** *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Балчик да се произнесе по негова молба с вх. № 94г-1229-1/04.01.2017г. за издаване на заповед по чл.223, ал.1 от ЗУТ за забрана на достъпа, ползването и захранването с вода и ел. енергия на незаконен строеж, както и за неговото премахване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 67/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** *** да заплати на община Балчик сумата от 300 лева, представляващи разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.4.2017
Административно дело № 3841/2017
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 51/06.02.2017 г., постановено по адм.д. № 67/2017 г. на ДАС., с което е оставена без разглеждане жалбата на Г.Д.Г. против мълчалив отказ на кмета на община Балчик да се произнесе по негова молба вх. № 94г-1229-1/04.01.2017 г. и производството по делото е прекратено. ОСЪЖДА Г.Д.Г. *** направените разноски в размер на 100 (сто) лева. Определението е окончателно.
В законна сила от 11.4.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 205/2017 ЗАНН: НАП СИД 12 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 11.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 205/ 2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Добрич за довършване на администрирането на касационната жалба чрез прилагане на съобщението за изготвеното решение № 51 от 9. 02. 2017 г. по НАХД № 1454/ 2016 год. по описа на РС – Добрич на “С” ЕООД, с. Орляк, общ. Тервел. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2017г.
22 Частно административно дело No 207/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Определение от 11.4.2017г.
СПИРА възложеното за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г. принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район с постановление, обективирано в писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на ДНСК София, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ с влязъл в сила съдебен акт на производството по обжалване действията на органа по изпълнението по адм.д. № 208/ 2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на страните по делото.
В законна сила от 11.4.2017г.
23 Частно админист. наказателно дело (К) No 85/2017 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Определение от 18.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 138 от 15.12.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 138 /2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2017г.
24 Административно дело No 561/2016 Други ЗК ПРИМОРЕЦ КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЗК “Приморци“ с.Тюленово, Община Шабла Заповед № РД-04-493 от 13.10.2016г., издадена от м.ж. – кмет на Община Шабла, с която е определен “ГУМИ-НИРА 94” ЕООД гр.Варна, представлявано от Р.В.Г., за спечелил проведения на 03.10.2016г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на 39 броя общински поземлени имоти в регулация на с.Тюленово, Община Шабла и ВРЪЩА преписката на кмета на Община Шабла, който в 10 / десет/ дневен срок от влизане на настоящото решение в сила да предприеме действията за провеждане на нов търг, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила от 19.4.2017г.
25 Административно дело No 303/2015 Други М.Й. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Решение от 26.10.2015г.
Решение № 134/26.10.2015 г.ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1195/ 12. 05. 2015 г. на М.Й., родена на *** *** Тошево, подадена чрез адв. Е.Ф.,***, срещу писмо с изх. № АР - 16 - 733 от 07. 04. 2015 г. на Началника на Общинска служба "Земеделие" гр. Генерал Тошево, обективиращо отказ да издаде скици за имотите, предмет на нотариален акт № 656, том 4с, дело 967/ 1994 г. на РС - Генерал Тошево, по Заявление вх. № АР – 16 – 733 от 07. 04. 2015 г., подадено от М.Й.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2017
Административно дело № 13915/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение №134 от 26.10.2015г., постановено по адм. дело №303/2015г. на Административен съд Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 20.4.2017г.
26 Административно дело No 684/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 10.4.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.03.2017 г. за насрочване следваща дата на делото за 09.05.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 2773 от 29.12.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 684/ 2016 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева) Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила от 20.4.2017г.
27 Административно дело No 110/2017 Други Т.П.Ш.   Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***. с входящ № 500 /01.03.2017г. на АС-Добрич . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №110 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила от 20.4.2017г.
28 Административно дело No 221/2017 Други Ю.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 20.4.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №221/2017 г. към адм. дело №214/2017 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №221/2017 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.4.2017г.
29 Административно наказателно дело (К) No 167/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Н.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/ 07.02.2017 год. по нахд № 1742/ 2016 г. на ДРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.4.2017г.
30 Административно дело No 18/2016 КСО С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 14.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 27/21.12.2015г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/30.10.2015г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на С.В.Н. ЕГН ********** *** е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ МП-12966/17.10.2014г. на С.В.Н. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 4684/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66/14.03.2016 г., постановено по адм.д. № 18/2016 г. по описа на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила от 24.4.2017г.
31 Административно дело No 538/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 10.8.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-СИР-45/14.08.2015г. на началника на РДНСК – Североизточен район гр. Варна, с която е отхвърлена жалбата на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “хххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е, представлявано заедно от Р.Ц. и М.Б., срещу разрешение за строеж № 203/22.12.2014г., издадено от главния архитект на община Балчик за “Нов БКТП “Плая” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване на съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 21, 84 кв.м.”, находящ се в поземлен имот (ПИ) 39459.507.406 по КК на КК “Албена”, община Балчик, с титуляр “Албена” АД, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 203/22.12.2014г., издадено от главния архитект на община Балчик, заедно с одобрения инвестиционен проект за строеж: “Нов БКТП “Плая” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване на съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 21, 84 кв.м.”, находящ се в поземлен имот (ПИ) 39459.507.406 по КК на КК “Албена”, община Балчик, с титуляр “Албена” АД. ОСЪЖДА РДНСК – Североизточен район гр.Варна да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “хххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е, представлявано заедно от Р.Ц. и М.Б., сумата от 2933, 56 лева, сторени разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна “Албена” АД със седалище и адрес на управление к.к. “Албена”, с.Оброчище, община Балчик, ЕИК 834025872, представлявано от изпълнителния директор К.В.С.. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.4.2017
Административно дело № 11733/2016
ОТМЕНЯ решение от 10.08.2016 г. по адм.д. № 538/2015 г. по описа на ДАС и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Енерго-Про Мрежи" АД срещу заповед № ДК-10СИр-45/14.08.2015 г. на началника на РДНСК - Североизточен район, с която е потвърдено разрешение за строеж № 203/22.12.2014 г. на главния архитект на община Балчик. ОСЪЖДА "Енерго-Про Мрежи" АД да заплати на "Албена" АД разноски по делото за инстанции до сега в размер на 9725 (девет хиляди седемстотин двадесет и пет) лева. ОСЪЖДА "Енерго-Про Мрежи" АД да заплати на РДНСК - Североизточен район разноски по делото за всички инстанциидо сега в размер на 200 (дведта) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.4.2017г.
32 Административно дело No 108/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация К.6.-И.Д. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “КРАСИ 63-И.Д.“ срещу заповед №96/10.02.17г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №108/2017г. по описа на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила от 26.4.2017г.
33 Частно административно дело No 216/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ю.Л.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 8513 – 83/ 19.10.2016 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България..
В законна сила от 26.4.2017г.
34 Административно дело No 238/2017 Закон за туризма СРЕБЪРНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 238 по описа на АС -Добрич за 2017 г. поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Силистра. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на посочения от него адрес .
В законна сила от 26.4.2017г.
35 Административно дело No 239/2017 Закон за туризма СРЕБЪРНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №239/2017 г по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Силистра. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.4.2017г.
36 Административно дело No 174/2015 Други КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Решение от 20.5.2015г.
Решение №64/20.05.2015г. - ОТМЕНЯ Решение № 416 от 03.11.2014 г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) в ЧАСТТА, с която е установено, че Общински съвет гр. Балчик, представляван от председателя на Общинския съвет В. Л. и Н.А. в качеството му на Кмет на Община Балчик са осъществили дискриминация по смисъла на §1, т.5 от ЗЗДискр. във връзка с чл.5 от ЗЗДискр по признак “лично положение” и на осн. чл. 78, ал. 1 ЗЗДискрим. е наложена на Кмета на Община Балчик Н.А. глоба в размер на 250 лв. и на осн. чл.47, т.4 от ЗЗДискр е предписано на Общински съвет Балчик, представлявано от председателя В.Л. да се въздържат за в бъдеще от актове, водещи до дискриминация и създаване на предпостваки за такива. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация да заплати на Кмета на Община Балчик – Н.А. на осн. чл. 143, ал. 1 АПК разноски в размер на 300 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.3.2017
Административно дело № 12083/2015
ОТМЕНЯ определение от 14.12.2016г. по АД № 12083/2015г. на ВАС, пето отделение, с което е даден ход по същество на спора.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационните жалби на В.С.И. и Д.П.В. против решение № 64/20.05.2015г. по АД № 174/2015г. по описа на АС - Добрич и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 12083/2015г. по описа на ВАС, пето отделение.ОСЪЖДА В.С.И. ***, ЕГН ********** и Д.П.В. ***, ЕГН ********** *** сумата от 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата съдебна инстанция.
В законна сила от 27.4.2017г.
37 Административно дело No 115/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Б. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.С.Б., ЕГН: **********,***, против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Добрич, с който се претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по нахд № 1088/2015г. на Районен съд-Добрич, ведно със законната лихва от 12.01.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Д.С.Б., ЕГН: **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР гр.Добрич сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 6478/2016
ОТМЕНЯ решение № 111/19.04.2016 г. по адм.д. № 115/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич в частта, в която е отхвърлен предявения от Д.С.Б. против Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи - Добрич иск за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 1088/2015 г. по описа на Районен съд - Добрич и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи - Добрич да заплати на Д.С.Б., на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, сумата 300 лева обезщетение за имуществени вреди, представляващи разноски за адвокатско възнаграждение, което е заплатено във връзка с обжалването на наказателно постановление № 15-0851-001165/29.06.2015 г. на началника на сектор "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Добрич, отмененос влязло в сила решение от 18.12.2015 г. по НАХД № 1088/2015 г. по описа на Районния съд - Добрич. ОСЪЖДА Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Добрич да заплати на Д.С.Б., ЕГН **********, разноски в размер на 305 (триста и пет) лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта, в която е отхвърлено искането на Д.С.Б. за присъждане на законната лихва върху претендираното обезщетение от 300 лева за имуществени вреди, считано от 12.01.2016 г. до окончателното изплащане. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.4.2017г.
38 Административно наказателно дело (К) No 86/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Б.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 551/08.12.2016г. по н.а.х.д. № 1347/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.4.2017г.
39 Административно наказателно дело (К) No 115/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДОБРИЧ АГРОДЕС АА ООД Решение от 28.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 4/05.01.2017г., постановено по нахд № 288/2016г. по описа на Районен съд - Каварна, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 08-0803075/129 от 09.06.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, с което на „***“ ЕООД гр.Каварна, ул.“***“ № 42 А, 13, вх.Б, ет.3, ап.6, представлявано от Д.И.Б., за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8/13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 500 лв., КАТО ОПРЕДЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100 / сто/ лева, на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда.
В законна сила от 28.4.2017г.