Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 129/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Д.Д. ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО-СОФИЯ Решение от 19.10.2015г.
решение № 126 ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Ц.Д.Д. с ЕГН ********** с адрес *** сумата в размер на 800лв /осемстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /претърпени болки и страдания, унижение емоционален стрес, който е карал ищеца да е подтиснат психически, затворен, неконтактен/, в резултат на незаконосъобразни бездействия на служителите в Областна служба “Изпълнение на наказанията” - Добрич /ОС”ИН”-Добрич/, изразяващи се в неосигуряване на изискуемата минимална квадратура на помещението, на маса, на стол, на нужното осветление и на достъп до дневна светлина, на проветрение, на течаща вода, на санитарен възел, както и на престой на открито и съответно на условия за двигателна активност, по време на престоя му в ареста на ОС”ИН”-Добрич за периода от 16.05.2014г. до 14.07.2014г., заедно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 20.02.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Ц.Д.Д. с ЕГН ********** с адрес *** в останалата му част – за горницата от 800лв до претендираното обезщетение в размер на 28000лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му до страните с касационна жалба.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2017
Административно дело № 627/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126/19.10.2015г. постановено по АД № 129/2015г. на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ГД "ИН" при Министерство на правосъдието да заплати на Национално бюро за правна помощ - София сумата от 200 лв., представляваща разноски за предоставена правна помощ по АД № 627/2016г. на ВАС. Решението е окончателно.
В законна сила от 1.3.2017г.
2 Административно дело No 526/2016 Закон за движението по пътищата С.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 16-0851-000293/25.05.2016 г. на Началник група към ОДМВР Добрич, сектор "Пътна полиция”, с която на С.П.С. *** е наложена на основание чл.171, т.1, б.“Д“ от ЗДвП Принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление до заплащане на дължимата глоба. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
В законна сила от 1.3.2017г.
3 Административно дело No 673/2016 Други И.И.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 16.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Н., ЕГН ********** ***,подадена чрез адв.Явор Димитров, срещу мълчалив отказ на Кмета на община Шабла, по заявление № УТ-485/31.10.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 673 по описа за 2016г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила от 2.3.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 45/2017 ЗАНН: НАП КЛУБ ЛЕ СОЛЕЙ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 560/14.12.2016г., постановено по нахд № 1416/2015г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.3.2017г.
5 Административно наказателно дело (К) No 57/2017 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА В.С.С. Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 111 от 15.12.2016 г., постановено по нахд №168/2016 г. по описа на Районен съд -Каварна, като вместо него ПОСТАНОВАВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6/30.03.2016г. на началника на РУ „Полиция“ Каварна към ОД на МВР-Добрич, с което В.С. *** с ЕГН **********, в качеството му на управител на бистро „Сентрал парк“ в гр.Каварна е наказан с административно наказание „глоба“ в размер от 2000 лева за нарушаване на чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 640/2016 ЗАНН: ДИТ СИД 12 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58/ 01.11.2016 г., постановено по нахд № 93/2016 г. на Районен съд - Тервел, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803048/018 от 17.02.2016 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2017г.
7 Частно админист. наказателно дело (К) No 77/2017 Частни КАНД и КАД КОСТА МАРТЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 6.3.2017г.
OтменяОТМЕНЯ протоколно Определение № 638/ 30.11.2016 год. по нахд № 1358/ 2016 год. на ДРС. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2017г.
8 Административно дело No 611/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 21.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. №2503 от 25.11.2016г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №611/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА община Ген. Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника.
В законна сила от 7.3.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 14/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/22.11.2016г., постановено по нахд № 161/2016г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 35/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 550/08.12.2016г., постановено по нахд № 1032/2016г. по описа на Районен съд-Добрич, в оспорената му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-000991/27.06.2016г. на началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, за налагане на С.М.Д. с ЕГН ********** от гр.Добрич на глоба от 100 лв. по реда на чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП за нарушаване на чл.119, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила от 7.3.2017г.
11 Частно админист. наказателно дело (К) No 78/2017 Частни КАНД и КАД КОСТА МАРТЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение № 636/ 30.11.2016 год. по н.а.х.д. № 1357/ 2016 год. на РС-Добрич. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2017г.
12 Административно дело No 675/2016 Други И.И.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 23.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/ 2016 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.3.2017г.
13 Административно дело No 674/2016 Закон за местните данъци и такси ЕВРОХАУС 2007 ООД - В ЛИКВИДАЦИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА,
Т.Д.В.
Определение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕВРОХАУС 2007” ООД, в ликвидация, представлявано от ликвидатора Т.Д.В., срещу ревизионен акт № 6 от 21.10.16г. на длъжностни лица при община Каварна, потвърден изцяло с решение №ПЖ-50 от 05.12.16г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №674/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила от 9.3.2017г.
14 Административно дело No 54/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 23.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 218 от 25.01.2017 г. на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул. ”Независимост” № 5, подадена чрез старши юрисконсулт Г.К.Г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 54/ 2017 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Областна администрация на област с административен център град Добрич, БУЛСТАТ: BG124125725, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. (сто лева). Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила от 9.3.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 21/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 520/ 25. 11. 2016 год. по НАХД № 1036/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.3.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 38/2017 ЗАНН: ДАМТН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 13.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Силистра за възобновяване на административно-наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на АУАН № А-065/ 14. 09. 2015 год., съставен от Гл. инспектор в отдел “Надзор на качеството на течните горива”/НКТГ/ в Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” /ГД ККТГ/ при ДАМТН и издадено наказателно постановление № КГ-1564/ 1. 03. 2016 год. на Председателя на ДАМТН, потвърдено с влязло в сила решение на РС-Силиства по НАХД № 296/ 2016 год. по описа на съда. Решението е окончателно.
В законна сила от 13.3.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 46/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА, ИРМ - ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552/ 8. 12. 2016 год. по НАХД № 1326/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 13.3.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 65/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Н.А. МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537/ 2. 12. 2016 год. по НАХД № 752/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.3.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 70/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 561/14.12.2016г., постановено по нахд № 1114/2016г. по описа на Районен съд-Добрич, в оспорената му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-001210/18.07.2016г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, с което на С.Д.П. с ЕГН ********** от гр.Балчик, за нарушаване на чл.123, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за движение по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.5 от с.з. са наложени административните наказания „глоба“ в размер на 50 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от един месец. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.3.2017г.
20 Административно дело No 105/2016 Закон за акцизите и данъчните складове ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 10.6.2016г.
решение №180 ОТМЕНЯ Решение № А-76/16.02.2016г. на началника на Митница Варна, с което е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на “Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от В.В.З.. ВРЪЩА административната преписка на началника на Митница Варна за ново решаване на въпроса по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Митница Варна да заплати на “Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от В.В.З. сумата от 2050 / две хиляди и петдесет / лева разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.3.2017
Административно дело № 8601/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180/10.06.2016г. постановено по АД № 105/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.3.2017г.
21 Административно дело No 167/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.К.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 15.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.Д. ***,срещу заповед № 1297 от 10.12.2014г. на Кмета на Община град Добрич, с която е наредено жалбоподателят да премахне незаконен строеж “Гараж” със застроена площ от 25 кв.м., изграден в УПИ V-1832- “за ОДО”, кв.1192 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. “Север-І” гр. Добрич. ОСЪЖДА Й.К.Д. *** с ЕГН **********,***0 /триста/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.3.2017
Административно дело № 9544/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 242/15.07.2016г. по АД № 167/2016г. по описа на АС - Добрич. ОСЪЖДА Й.К.Д. *** разноски /юриск. възнаграждение/ в размер на 200 лв. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.3.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 20/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА И.В.Б. Решение от 15.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 166/08.11.2016 год., постановено по нахд № 247/2016 год. по описа на РС – Балчик В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 171/2016/21.06.2016г., издадено от началника на Митница – Варна, в частта, в която на И.В.Б. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева за извършено административно нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 15.3.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 43/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ В.Е.Б. Решение от 15.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 533/01.12.2016г. по нахд № 604/2016г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 64/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.В.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 530/30.11.2016г., постановено по нахд № 1322/2016г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.3.2017г.
25 Административно дело No 672/2016 Други МАРТИНЕЛО ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 24.1.2017г.
ОТМЕНЯ Писмо с рег. №851000-8303/08.07.2016 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление от М. Е. гр. Добрич, по регистрация на седлови влекач „И. М.“. ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор "ПП" при ОД на МВР Добрич за произнасяне по искането, съгласно указанията на съда, в срока по чл. 57 АПК. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М. Е., ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Добрич, Б. Р.№**, представлявано от управителя М.П.М. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450 /Четиристотин и петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.3.2017
Административно дело № 2366/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба подадена от началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Добрич срещу определение №29 от 24.01.2017г. постановено по адм. д.№672 по описа за 2016г. на Административен съд-Добрич.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№2366 по описа за 2017г. на Върховния административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, петчленен състав, в 7-дневен срок от съобщението за постановяването му.
В законна сила от 17.3.2017г.
26 Административно дело No 698/2015 Други РОТАРО ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 13.4.2016г.
решение №98 ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх.№02-080-2600/7120 от 15.10.2015г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013г. за кампания 2014г. на зам.изпълнителния директор на ДФЗ-РА, което в оспорената си част обективира отказ за подпомагане за девет парцела, В ЧАСТТА, в която се отказва финансово подпомагане по подаденото от „Ротаро”ЕООД Общо заявление за подпомагане с УИН: 08/230514/79445 и Приложение за кандидатстване агроекологични плащания за кампания 2014г. за следните площи с идентификатори на декларираните парцели 53432-399-2-1, 53432-438-1-1, 53432-401-2-1, 53432-437-2-1, 53432-401-1-1, 53432-399-1-1 и 53432-437-1-1. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция – София за ново произнасяне по заявлението, в частта на отменения отказ за подпомагане, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ротаро”ЕООД срещу Уведомително писмо с изх.№02-080-2600/7120 от 15.10.2015г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013г. за кампания 2014г. на зам.изпълнителния директор на ДФЗ-РА по отношение отказаното финансово подпомагане по подаденото от „Ротаро”ЕООД Общо заявление за подпомагане с УИН: 08/230514/79445 и Приложение за кандидатстване агроекологични плащания за кампания 2014г. за следните площи с идентификатори на декларираните парцели 53432-445-2-1 и 53432-445-2-2. ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция - София да заплати на “РОТАРО”ЕООД, ЕИК 124540594, със седалище и адрес на управление с.Одринци, област Добрич, ул.Единадесета №14, представлявано от В.Д.М. сумата в размер на 401,47лв /четиристотин и един лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща разноски по делото за държавна такса и възнаграждение на вещо лице, съразмерно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА “РОТАРО”ЕООД, ЕИК 124540594, със седалище и адрес на управление с.Одринци, област Добрич, ул.Единадесета №14, представлявано от В.Д.М. да заплати на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция сумата в размер на 117,54лв /сто и седемнадесет лева и петдесет и четири стотинки/, представляваща разноски по делото за юрисконсултсто възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от оспорването. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14–дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2017
Административно дело № 6512/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 98/13.04.2016г. по АД № 698/2015г. на АС - Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на зам изп. директор на ДФ "Земеделие" за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ без уважение искането на Ротаро ЕООД - Добрич за присъждане на направените разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 20.3.2017г.
27 Административно дело No 686/2015 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 30.3.2016г.
Решение № 84/30.03.16 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК ххххх със съдебен адрес *** чрез адв. А. Д. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-20013 за кампания 2014 год. изх. № 02-080—2600/7112 от 15. 10. 2015 год., в частта му, с която е отказано финансово подпомагане за декларираните в общо заявление за подпомагане за 2014 год. площи по мярка 214 “АЕП”, направление “Биологично растениевъдство” по отношение на парцел 12406-2-2-1 с площ от 1. 81 ха, като е прието, че недопустимата площ на парцела възлиза на 1. 7 ха. ОТХВЪРЛЯ искането на “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК ххххх със съдебен адрес *** чрез адв. А. Д. да му бъде изплатена сумата от 7 272.47 лв., представляваща отказаната част от общо заявената сума за подпомагане по мярка 214 “АЕП”, ведно със законната лихва върху претендираната сума, начиная от 15.10. 2015 го.-датата на постановяване на уведомителното писмо, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК ххххх със съдебен адрес *** чрез адв. А. Д. да заплати на ДФ “Земеделие” сумата от 600. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2017
Административно дело № 6683/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/30.03.2016г. по АД № 686/2015г. на АС - Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Земеделска компания ЕООД за присъждане на разноски. ОСЪЖДА Земеделска компания ЕООД да заплати на ДФ Земеделие разноски в размер на 100 лв. Решението е окончателно.
В законна сила от 21.3.2017г.
28 Административно дело No 60/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Е.2.- Д.Н. ЕТ ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 22.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ “хххх.”, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево,община Каварна, представлявано от Д.П.Н., ЕГН **********, Уведомително писмо с изх.№ 01-6500/831 от 15.01.2016г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ В ЧАСТТА, с която е наложена финансова корекция в размер на 49 373,80 лева относно 2 броя активи автомобил NISSAN Qashqai 2 WD, тъй като е налице несъответствие във вида на заявените активи, с оглед регистрацията им като товарни автомобили,противоречащо на целите на инвестицията, заложени в бизнес плана,с двата автомобила да се организират екскурзии на туристи. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението . ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция да заплати на ЕТ “хххх.”, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево,община Каварна, представлявано от Д.П.Н., ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 5104,95 /пет хиляди сто и четири лв. и 95 ст./лева. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2017
Административно дело № 11881/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 244/22.07.2016 г. постановено по адм.д. № 60/2016 г. по описа на ДАС. ОСЪЖДА Държавен фон "Земеделие" да заплати на ЕТ "Еко 2012 - Добринка Н.", ЕИК хххх сумата от 2000 (две хиляди) лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 21.3.2017г.
29 Административно дело No 623/2016 Закон за чужденците в РБ Б.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 17.1.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № УРИ 357з-2127 от 01.11.2016г. на Директора на ОД на МВР-Добрич, с която е прекратено административното производство по заявление вх. №538800-2485 от 15.09.2016г.,подадено от Б.Е.,турски гражданин. ИЗПРАЩА административната преписка по компетентност на Директора на „Миграция“-Добрич, за произнасяне по същество на заявлението отправено до него от Б.Е. с вх. №538800-2485 от 15.09.2016г. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, от влизане на определението в сила. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.3.2017
Административно дело № 2364/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ВПД Директора на Обастна дирекция на МВР Добрич, против Определение № 22/17.01.2017 г., постановено по адм.д. № 623/2016 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето адм.д. № 2364/2017 г. на ВАС, седмо отделение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.3.2017г.
30 Административно наказателно дело (К) No 13/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА П.И.П. Решение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 504/15.11.2016 год., постановено по нахд № 310/2016 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 21.3.2017г.
31 Административно наказателно дело (К) No 63/2017 ЗАНН: НАП С.Д.Н. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ Решение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 540 от 02.12.2016г., постановено по нахд № 910/2016г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2017г.
32 Административно наказателно дело (К) No 129/2017 ЗАНН: НАП ДЗЗД ПАНОРАМА   Определение от 21.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 129/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Балчик за администриране на нахд № 376/ 2016 г. по описа на РС Балчик, като бъде преценена редовността на касационната жалба, съответно бъде връчен препис на ответната по нея страна и дадена възможност за отговор. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2017г.
33 Административно дело No 468/2015 КСО С.М.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 22.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. с ЕГН: ********** *** против Решение № 10/26.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ гр.Добрич, с което е отхвърлена жалбата й срещу Разпореждане № **********/25.02.2015г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ гр.Добрич. ОСЪЖДА С.М.А. с ЕГН: ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр.Добрич сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2017
Административно дело № 4279/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43/22.02.2016 г. по АД № 468/2015 г. на ДАС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.3.2017г.
34 Административно дело No 607/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2498/24.11.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Административно дело №607 по описа за 2016 г. на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА да заплати на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ сумата от 35 (тридесет и пет) лева, представляващи разноски по делото. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и в седемдневен срок от съобщението за Общински съвет – Шабла.
В законна сила от 22.3.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 29/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА П.И.П. Решение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511/21.11.2016 год., постановено по нахд № 466/2016 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 22.3.2017г.
36 Административно наказателно дело (К) No 81/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ПОЛИСАН АД МИТНИЦА-РУСЕ Решение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №747 от 12.12.2016 г. на Районен съд гр. Русе, постановено по н.а.х.д. №1114/2016 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 22.3.2017г.
37 Административно дело No 551/2015 Други ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 17.6.2016г.
решение №193 ОТМЕНЯ по жалба на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД заповед № ДК-10-СИР-51/07.09.2015г. на началник на РДНСК- Североизточен район, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 204/22.12.2014г., издадено от главния архитект на Община Балчик за строеж на “Нов БКТП “Лагуна” 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.79 по КК на курортен комплекс Албена, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 204/22.12.2014г., издадено от арх. А. Д.- главен архитект на Община Балчик, ведно с инвестиционния проект за строеж на “Нов БКТП “Лагуна” 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.79 по КК на курортен комплекс Албена, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОСЪЖДА РДНСК-Североизточен район гр.Варна да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”, № 258, Варна Тауърс, кула Е, представлявано от всеки двама от следните членове на УС – П.Т., П.В., М.Б. и Н.Й. Н., сумата от 1273, 81 лв./ хиляда двеста седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/ разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.3.2017
Административно дело № 9002/2016
ОТМЕНЯ решение № 193/17.06.2016г. постановено по АД № 551/2015г. на Административен съд - Добрич, 4 ти състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Енерго про Мрежи АД - Варна срещу Заповед № ДК-10-СИР-51/07.09.2015г. на началника на РДНСК- СИР, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 204/22.12.2014г. издадено от главния архитект на Община Балчик за строеж на Нов БКТП Лагуна 2х1000/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22,75 кв.м. находящ се в ПИ 53120.506.79 хо КК на Курортен комплекс Албена община Балчик с възложител Албена АД. ОСЪЖДА Енерго про мрежи АД да заплати на КК Албена АД разноски за двете инстанции в общ размер 7 765,81 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.3.2017г.
38 Административно дело No 609/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.12, т.4 от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик, приета с решение на Общински съвет Балчик № 77/29.06.2004г., взето с протокол № 9 по отношение на израза „ глоба от 50 лв. до 500 лв.“ ОСЪЖДА Общински съвет на Община Балчик да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила от 23.3.2017г.
39 Административно дело No 619/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Д.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Й., ЕГН **********,***, лично и в качеството му на Управител на етажната собственост на ЖК“Калиакра“ гр.Каварна, против Заповед №1149/08.11.2016г. на Кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619 по описа за 2016г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила от 23.3.2017г.
40 Административно наказателно дело (К) No 94/2017 ЗАНН: ИААА О.В.Е. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 24.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186/ 19.12.2016 год. по нахд № 273/ 2016 год. по описа на РС – гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 96/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПГ КОМЕРС ЕООД Решение от 24.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 18.01.2017 г. по нахд № 1529/ 2016 год. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 08-0803059/086 от 08.04.2016 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2017г.
42 Административно дело No 616/2015 Други ИЗИДА ЛОГИСТИК ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Изида Логистик” ООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “Антон С.” № 2, ЕИК 203407640, представлявано от управителя Г.Д.М. ЕГН ********** срещу заповед № 8513-78/20.10.2015г. на началника на сектор “ПП” при ОДМВР - Добрич, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП, във вр. чл.7, ал.1 от Наредба І-45/2000г. на МВР за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркета, теглени от тях, е отказана първоначална регистрация на товарен автомобил ДАФ, с номер на рама по документи - XLRTE47MS0E998142, с немски рег. № G 191T, закупен в РГермания. ОСЪЖДА “Изида Логистик” ООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “Антон С.” № 2, ЕИК 203407640, представлявано от управителя Г.Д.М. ЕГН ********** да заплати на началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич сумата от 300 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2017
Административно дело № 6466/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91/08.04.2016 г. на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила от 27.3.2017г.
43 Административно наказателно дело (К) No 25/2017 ЗАНН: ДИТ С.Е.- Д.Р. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/ 29.11. 2016 год.,постановено по н.а.х. дело № 233/ 2016 год. на РС-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила от 29.3.2017г.
44 Административно наказателно дело (К) No 28/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА П.И.П. Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 509/17.11.2016 год., постановено по н.а.х.д. № 312/2016 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 29.3.2017г.
45 Административно наказателно дело (К) No 52/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” З.В.А. МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 29.3.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №107 от 05.12.2016 г. по нахд №38/2016 г. по описа на Каварненския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №194/25.08.2015 г. на Началника на Митница гр. Варна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2017г.
46 Административно наказателно дело (К) No 32/2017 ЗАНН: Министерство на културата КАРВУНА МА ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 26.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 151/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.3.2017г.
47 Административно дело No 87/2017 КСО Е.М.Л. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Е.М.Л. *** срещу Решение № 36/ 27. 01. 2017 год. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 87/ 2017 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.
В законна сила от 30.3.2017г.