Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 347/2015 Други Р.Д.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ - АЛБЕНА МЛ.ЕКСПЕРТ ИВАЙЛО ПЕТРОВ Решение от 13.10.2015г.
ршение №122 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д. ***, срещу заповед за задържане на лице с рег. № 13 от 04.06.2015г. на полицейски орган - И.Б.П.- младши експерт-командир на отделение при РУ-Албена към ОД на МВР гр.Добрич. ОСЪЖДА Р.Д. Демиров с ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция на МВР гр.Добрич сумата от 300 / триста/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.1.2017
Административно дело № 13359/2015
ОТМЕНЯ решение № 122/13.10.2015г. постановено по АД № 347/2015г. по описа на Административен съд - Добрич вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед за задържане на лице с рег.№ 13 от 04.06.2015г. издадена от полицейски орган при РУП- Албена към ОД на МВР- Добрич на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Р.Д.Д. сумата 405 лева - разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила от 5.1.2017г.
2 Административно наказателно дело (К) No 573/2016 ЗАНН: ИААА А.Г.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 367/15.07.2016г. по н.а.х.д. № 719/2016г. по описа на Добричкия районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000134/12.04.2016г., издадено от началника на ОО “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на А.Г.Н., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.8, §2, изр.2, вр. чл.4, б.“ж“, второ тире от Регламент № 561/2006г. вр. чл.78, ал.1, т.1 и на основание чл.93б, ал.7, т.3 от ЗАПр, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.1.2017г.
3 Административно дело No 660/2016 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш.   Определение от 20.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.П.Ш. *** срещу отказа на Областен управител на Област Добрич от 26. 06. 2005 год. да разгледа искане за обезщетение по чл. 6 от ЗОСОИ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните по делото.
В законна сила от 5.1.2017г.
4 Административно дело No 656/2015 КСО М.М.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 23.12.2015г.
Пешение №168/23.12.2015г. ОТМЕНЯ Решение № 17 / 01.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата на М.М.К., срещу разпореждане № ********** от 28.07.2015г. на Ръководителя – “Пенсионен отдел” при ТП на НОИ, гр. Добрич ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ гр. Добрич за постановяване на ново решение, при спазване на указанията в настоящите мотиви. ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр. Добрич да заплати на М.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сума в размер на 300 /триста/ лева, представляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Административно дело № 1127/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 168/23.12.2015 г., постановено по адм.д. № 656/2015 г. по описа на ДАС. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Добрич, с административен адрес гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 4, да заплати на М.М.К. ***, сумата 200 (двеста) лева представляваща направените разноски за производството пред касационната инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.1.2017г.
5 Административно дело No 244/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО 21 - 2006 ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., уведомително писмо № 02-080-2600/1625/19.05.2016г. на заместник - изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – РА за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. В ЧАСТТА, в която са неодобрени за участие по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС 4.1)” с код АК 2 от мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. 8 броя земеделски парцела на площ от 137, 73 ха от общо заявените за подпомагане 22 броя земеделски парцела на площ от 434, 07 ха. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/200515/83354/04.05.2015г. на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 13565/2016
ОБЕЗСИЛВА решение № 343/20.10.2016 г., постановено по адм.д. № 244/2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 244/2016 г. на ДАС. Определението е окончателно.
В законна сила от 9.1.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 553/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 12.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/06.10.2016 г. постановено по н.а.х.д. № 232/ 2016 г. на РС Генерал Тошево.
В законна сила от 12.1.2017г.
7 Административно дело No 646/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.К.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 29.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 646 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила от 12.1.2017г.
8 Административно дело No 446/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър З.Б.Г. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване на З.Б.Г. *** Заповед № КД-14-08-Б-301 от 28.02.2008 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич да заплати на З.Б.Г., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 767.40 лв. (седемстотин шестдесет и седем лева и 40 стотинки). Решението е постановено при участие на заинтересованото лице Т.И. ххх. Решението може да се оспори с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 13.1.2017г.
9 Частно админист. наказателно дело (К) No 656/2016 Частни КАНД и КАД ДЕАЛИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД -ВАРНА Определение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.11.2016 г. по н.а.х.д дело № 848/2016 г. на районен съд Добрич,с което е оставена без разглеждане подадената от „ДЕАЛИ “ ЕООД жалба,срещу наказателно постановление № В-037020/23.03.2016г. на Директора на РД на КЗП Варна и производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на РС-Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата по същество Препис от определението да се изпрати на страните за сведение Определението не подлежи на обжалване
В законна сила от 13.1.2017г.
10 Административно дело No 535/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Определение от 9.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от П.Е.Ц. *** против Мълчалив отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да издаде удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на А.К.К. по заявление на П.Ц. с вх. №94П-00-365 от 02.09.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №535/2016 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.1.2017
Административно дело № 13458/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 280/09.11.2016г., постановено по адм. дело №535/2016г. на Административен съд Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.1.2017г.
11 Административно дело No 622/2016 Закон за местните данъци и такси Г.О.М. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № Ж-62#2/14.10.2016г. на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка, с което е прекратено производството. ВРЪЩА преписката на началника на отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка за произнасяне по същество на жалба на Г.О.М. срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-322-1/11.05.2015г., издаден от орган по приходите при Община Добричка. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.1.2017г.
12 Административно дело No 33/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.В.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 16.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №33/2017 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.1.2017г.
13 Административно дело No 104/2016 Закон за акцизите и данъчните складове ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 10.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от изпълнителния директор В.В.З., решение № А-77/16.02.2016г. на началника на Митница – Варна, с което на дружеството е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител по искане с вх.№ 32-270936/16.12.2015г. за обект “Асфалтова база” в град Тервел. ВРЪЩА административната преписка на началника на Митница Варна за ново решаване на въпроса по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Митница Варна да заплати на “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от изпълнителния директор В.В.З., сумата от 2310 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2017
Административно дело № 8602/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/10.06.2016г. постановено по АД № 104/2016г. на АС- Добрич. Решението е окончатнелно.
В законна сила от 17.1.2017г.
14 Административно дело No 537/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Определение от 6.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АДМ.ДЕЛО № 537/2016г. по описа на Административен съд град Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 18.1.2017
Административно дело № 14427/2016
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 06.12.2016г. по АД № 537/2016г. по описа на АС- Добрич, с което е прекратено производството. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.1.2017г.
15 Административно дело No 403/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл.3, ал.2, т.3, чл.16, чл.17 и чл.18 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, приета с решение № 328 по протокол № 32 от проведено на 25. 01. 2002 год. заседание на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати в полза на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35, 00 лв. (тридесет и пет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила от 19.1.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 557/2016 ЗАНН: ИААА Ц.Н.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/06.06.2016 г., постановено по нахд №365/ 2016 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 577/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 141 от 05.10.2016 г., постановено по нахд № 155/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 585/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 135 от 04.10.2016 г., постановено по нахд № 145/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД за присъждане на разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 600/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ РАДЕКС ТРЕЙД ЕООД Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 479 от 21.10.2016г., постановено по нахд № 911/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 605/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ И.Д.К. Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63 от 07.10.2016г., постановено по нахд № 165/2016 г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 620/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Н.А.Н. Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 461/13.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 941/2016г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 626/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 499/ 03.11.2016 год. по нахд № 550/ 2016 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-000439/ 05.04.2016 год. на Началник Група към ОДМВР-Добрич, сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 654/2016 ЗАНН: ДИТ АКВА СПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165 от 07.11.2016 г. по нахд № 129/2016 год. по описа на Районен съд Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
24 Административно дело No 40/2017 ДОПК Р.Х.В. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Определение от 23.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 40/ 2017год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд, гр. Добрич за разглеждане на жалбата на Р.Х.В., ЕГН ********** *** чрез адв. Кр. Иванов, редовно упълномощен, срещу действия на ЧСИ Н. н., рег. № 810 при КЧСИ по изп. № 20168100400532. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
25 Административно наказателно дело (К) No 582/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МТТ ООД Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 480/ 21. 10. 2016 год. по НАХД № 1025/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2017г.
26 Административно наказателно дело (К) No 594/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148/ 12. 10. 2016 год. по НАХД № 225/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 613/2016 ЗАНН: МВР В.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/ 7. 10. 2016 год. по НАХД № 727/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2017г.
28 Административно наказателно дело (К) No 664/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. ВАРНА Д.Н.Д. Решение от 24.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 505/ 11.11.2016 год. по нахд № 619/ 2016 год. на ДРС, с което е отменено Наказателно постановление № 367/ 15.03.2016 год. на Директора на РДГ – Варна. Решението е окончателно.
В законна сила от 24.1.2017г.
29 Административно дело No 384/2016 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина ДОБРИЧФАРМА ООД ГР. ВАРНА ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 28.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “хххх” ООД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Младост, бул. „Република“ – сграда на „Медицински център Младост - Варна“, представлявано от управителя В.С.М., срещу заповед № РД – 09 - 258/01.06.2016 год. на директора на РЗОК – Добрич В ЧАСТТА по т.4, с която на дружеството е наложена санкция в общ размер на 1550 лева за нарушение на чл.15, ал.1, във вр. чл.42, ал.1, т.9 от индивидуален договор № 081669 от 12.04.2016г. ОСЪЖДА “хххх” ООД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Младост, бул. „Република“ – сграда на „Медицински център Младост - Варна“, представлявано от управителя В.С.М., да заплати на РЗОК – Добрич сумата от 338, 50 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.1.2017г.
30 Административно дело No 589/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави В.П.В.,
Л.Г.Т.,
М.М.Б.,
Й.А.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Определение от 13.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В.П.В. ***, Л.Г.Т. ***, М.М.Б. *** и Й.А.Б. ***, подадена чрез адв. М.В., за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в жалбата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 589/2016г. по описа на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, в която е прекратено производството по делото, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.1.2017
Административно дело № 943/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 311/13.12.2016 г. на ДАС, по адм.д. № 589/2016 г. в обжалваната му част. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.1.2017г.
31 Административно дело No 533/2016 чл. 304 АПК Н.Г.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ Разпореждане от 28.11.2016г.
НАЛАГА на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" Разплащателна агенция гр. София - Р.А.П., ЕГН **********, наказание "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева за неизпълнение на влязло в законна сила на 08.04.2016 г. Решение № 108/ 30.07.2015 г. по адм. дело № 555/2014 г. по описа на Административен съд – Добрич, оставено в сила с Решение № 4104 от 08.04.2016 г. по адм. дело № 10814/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, която глоба да се заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Административен съд-Добрич. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението съгласно чл. 306, ал. 5 от АПК. Препис от разпореждането да се връчи на Изпълнителния директор на ДФЗ-РА-София на основание чл. 306, ал. 4 от АПК. Препис от разпореждането да се връчи на Н.Г.М. на основание чл. 138 от АПК. След влизане в законна сила на съдебния акт да се издаде изпълнителен лист.
В законна сила от 27.1.2017г.
32 Административно дело No 669/2016 Закон за местните данъци и такси М.М.Р. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 18.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. к. М. с адрес ***, по която е образувано адм.д. № 669/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 669/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК.
В законна сила от 27.1.2017г.
33 Административно дело (К) No 36/2017 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Н.Г.М. Решение от 27.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1500 от 28.11.2016г. на председателя на Административен съд гр.Добрич, постановено по адм. д. № 533/2016г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 27.1.2017г.
34 Административно дело No 549/2015 Други ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД заповед № ДК-10-СИР-53/14.09.2015г. на началник на РДНСК- Североизточен район, с която е отхвърлена жалба срещу разрешение за строеж № 201/22.12.2014г., издадено от главния архитект на Община Балчик за строеж на “Нов БКТП “Панорама” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х630/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН”, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.24 по КК на курортен комплекс “Албена”, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 201/22.12.2014г., издадено от арх. А. Демирева- главен архитект на Община Балчик, ведно с инвестиционния проект за строеж на “Нов БКТП “Панорама” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х630/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН”, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.24 по КК на курортен комплекс “Албена”, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОСЪЖДА РДНСК-Североизточен район гр.Варна да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ***, представлявано от всеки двама от следните членове на УС – П.Т., П.В., М.Б. и Н.Й.Н., сумата от общ размер на 2 646,68 лв./ две хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/ разноски по делото за държавни такси, възнаграждения за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 30.1.2017
Административно дело № 9003/2016
ОТМЕНЯ решение № 197/24.06.2016г. постановено по АД № 549/2015г. по описа на Адм.съд - Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Енерго про мрежи АД с/у Заповед № ДК - 10-СИР-53/14.09.2015г. на началника на РДНСК- СИР с която е отхвърлена жалбата му срещу разрешение за строеж № 201/22.12.2014г. издадено от главния архитект на Община Балчик за строеж на "Нов БКТП Панорама" 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х630/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22,75кв.м. находящ се в ПИ 53120.506.24 по КК на КК Албена община Балчик, с възложител "Албена" АД.
В законна сила от 30.1.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 581/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145 от 05.10.2016 г., постановено по н.а.х.д № 162/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД, за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.1.2017г.
36 Административно наказателно дело (К) No 587/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 140 от 05.10.2016 г., постановено по н.а.х.д № 150/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД, за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.1.2017г.