О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………….

06.03.2018 г., град Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на шести март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 126 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 558/ 02.03.2018 г. от Н.С.в. *** срещу Заповед № ДК – 10 – СИР – 03 на и.д. Началник на РДНСК – СИР, с която е отменено издаденото му Разрешение за строеж № 180/ 13.10.2017 г. на Главния архитект на Община град Добрич за „Жилищна сграда с магазин“ в УПИ ІV – 2539, 2541, кв. 533 по ПУП на ж.к. „Русия“ – І, гр. Добрич.

При извършване на справка в деловодната система на съда се установи, че на 06.03.2018 г. е постъпила жалба от Главния архитект на Община град Добрич срещу същата заповед, по която е образувано адм. дело № 124/ 2018 г.

Двете административни дела с № 124/ 2018 г. и 126/2017 г. са с предмет – преценка на законосъобразност на издадено разрешение за строеж. С оглед на това съдът намира, че е налице идентичност в предмета на оспорване по процесните дела – контрол за законосъобразност на един и същ административен акт, т. е. между делата съществува връзка, която налага постановяването на общо решение.

 С оглед изложеното и на основание чл. 213 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК следва делата да бъдат съединени в едно общо производство, което да продължи под номера на първообразуваното дело – АД № 124/2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от ГПК, приложими в настоящото производство по силата на чл. 144 от АПК, по - късно образуваното дело срещу същия административен акт се прекратява служебно от съда.

Поради това адм. дело № 126/ 2018 г. следва да се присъедини към по - рано образуваното административно дело № 124/ 2018 г. по описа на АдмС – Добрич поради връзка между делата и производството да продължи под този номер, а адм. дело № 126/ 2018 г. да се прекрати като деловоден номер.

Воден от горното и на основание чл. 144 от АПК във връзка с чл. 213 и чл. 126, ал.1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 126/2018 г. към адм. дело № 124/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич.

ПРЕКРАТЯВА  АД № 126/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич като деловоден номер.

Препис от настоящото Определение да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: