О    П    Р    Е    Д   Е    Л    Е    Н    И    Е

 

№………….

гр. Добрич,07.03.2018 год.

 

 

 

          Добричкият административен съд в закрито съдебно заседание на седми март , две хиляди и осемнадесета година ІІ касационен състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георгиева частно касационно адм.д. 120/ 2017 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на Глава тринадесета от АПК.

          Образувано е по частна жалба от Д.Ю.К. с ЕГН **********, подадена чрез адв. Ангел Ангелов, срещу  определение № 57 от 24. 01.2018г.,  постановено по н.а.х.д.№ 1306/2017 год. по описа на РС Добрич,с което производството по делото е прекратено.

          С обжалваното определение РС-Добрич е оставил без разглеждане жалбата на Д.Ю.К. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 1138/ 31.08.2017г., издадено от Директора на РДГ-Варна като просрочена и е прекратил производството по н.а.х.д. № 1306/17 по описа на съда.

          За да постанови обжалвания акт съдът е приел,че жалбата е депозирана извън законоустановения 7-дневен срок за обжалване,съгласно чл.59,ал.2 ЗАНН.Съдът е установил,че процесното НП е връчено лично на жалбоподателя на 18.09.2017г., а жалбата срещу него е подадена на 27.09.2017г., след изтичане на 7-дневния срок за обжалване-26.09.2017 год.

          Частният жалбоподател изразява несъгласие с прекратителното определение. Счита, че не са налице мотиви относно прекратяването.Счита също,че не са налице доказателства за надлежно връчване на наказателното постановление,тъй като от полученото писмо не се установява,че се връчва наказателно постановление. Настоява,че липсват доказателства подписът да е на К. и със сигурност датата на връчване не е положена от него,при което има голяма вероятност същата да е сбъркана. В жалбата пространно са изложени разсъждения относно начина връчване на НП и ненадлежното връчване на конкретното постановление. Иска отмяна на прекратителното определение и връщане на делото за разглеждане от друг състав. При условия на евентуалност иска назначаване на съдебно почеркова експертиза на датата на обратната разписка,с цел доказване,че не е попълнена от Д.К.. 

          Касационният съдебен състав,като се запозна с приложените доказателства и съобрази доводите на частния жалбоподател прецени, че частната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване предвид което,жалбата е процесуално допустима,но разгледана по същество е неоснователна.

         От събраните и приложени писмени доказателства  безспорно се установява, че връчването на наказателното постановление е станало чрез писмо с обратна разписка, което е получено лично от частния жалбоподател на 18.09.2017г., а жалбата срещу него е подадена на 27.09.2017г., след изтичане на 7-дневния срок за обжалване-26.09.2017, когато постановлението вече е влязло в сила.Писмото с което е връчено наказателното постановление е адресирано на посочения от К.  адрес, като ясно е посочен и подателя на писмото. Отбелязани са датата и часът на връчване,както и,че пратката е връчена лично на адресата.Нито ЗАНН, нито НПК, приложим на основание чл.84 от ЗАНН относно връчването на призовки и книжа, въвеждат изискване,датата и часа на връчване да се отбелязват от получателя. В тази връзка възражението на частния жалбоподател е неоснователно, а искането да се назначи графологична експертиза е недопустимо в настоящото производство, като в контекста на горното  следва да се отбележи,че дори и датата на връчване на НП да не е изписана от получателя,това не опорочава надлежността на връчването.

          Задължение на жалбоподателя е да докаже,че е подал жалбата в срок,тъй като той черпи благоприятни правни последици от това обстоятелство-да упражни правото си на защита.Сроковете за обжалване на наказателни постановления пред съда са преклузивни и са визирани в разпоредбата на чл.59,ал.2 от ЗАНН.       

          Въззивният съд е събрал необходимите доказателства за преценка срочността на жалбата на К. и правилно е приел,че същата е просрочена.

          Налице е надлежно връчване на наказателното постановление,предвид което към момента на подаване на жалбата срещу него до съда,срокът по чл.59,ал.2 от ЗАНН е бил изтекъл.Изтичането на срока за обжалване,погасява правото на лицето, което е санкционирано да оспори наказателното постановление и има за последица влизане на постановлението в сила, което е отрицателна процесуална предпоставка за допустимостта на образуваното съдебно производство.

          Предвид изложеното,АдмС-Добрич приема,че правилно и законосъобразно въззивният съд е прекратил производството по делото поради просрочие на въззивната жалба против процесното наказателно постановление.

          Така мотивиран,Административният съд Добрич

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА   протоколно Определение № 57 от 24.01.2018г. , по н.а.х.д. № 1306 по описа на РС-Добрич за 2017 год.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: