О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№……………………/02.03.2018г.,гр.Добрич

 

 

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на втори март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия С.Сандева адм. дело № 114 по описа на ДАС за 2018 г. намира следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Балчик Уайт Клифс“ ЕООД, ЕИК 103982526, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 21, офис 2, срещу заповед № 1004/06.10.2017 г. на кмета на Община Каварна.

По делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя, чрез неговия процесуален представител – адв. Д.И. от ВАК, с която заявява, че оттегля жалбата си срещу горепосочената заповед и моли делото да бъде прекратено.   

Молбата е допустима и отговаря на изискванията на чл.155 от АПК, поради което съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.159, т.8 от АПК.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114/2018г. по описа на АС - Добрич. 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                            Административен съдия :