О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Добрич, 22.02.2018 год.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, Първи едноличен състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

разгледа докладваното от председателя частно административно дело № 110 от 2018 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано първоначално по жалба вх. № 478/ 21.02.2018 г. от И.И.К., ЕГН **********,*** срещу Заповед за налагане на ПАМ № 17 – 0851 - 000083/ 04.02.2018 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата. В жалбата се съдържа ОСОБЕНО ИСКАНЕ: „Моля да спрете изпълнението на заповедта до влязъл в сила съдебен акт.“

Искането черпи правното си основание от разпоредбата на чл. 166 от АПК. Редът за произнасяне по последните текстове от АПК е в закрито заседание, незабавно след постъпване на искането. В този смисъл и с оглед правилата за разпределяне на делата, искането за спиране е отделено с Разпореждане на Председателя на АдмС – Добрич в отделно производство с вх. № 479/ 22.02.2018 г. и е образувано ЧАД № 110/ 2018 г., по което е настоящото произнасяне.

За да се произнесе, съдът съобрази от фактическа страна следното:

На 04.02.2018 г. около 01.10 часа в гр. Добрич, по ул. Никола Петков, в близост до Автосервиз на „Фиат“ посока Спортно училище „Г. С. Раковски“ молителят управлява лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № ТХ0842ХТ. При проверка от контролните органи се установява, че водачът силно мирише на алкохол и говори заваляно. Отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство Алкотест 7540 с инв.ARDN0078, издаден е талон за медицинско изследване изх. № 0003235. (л. 8) За извършената проверка и констатациите по нея е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 134 (бланков № 575093), в който водачът след запознаване със съдържанието му е записал, че няма възражение. 

В резултат е издадена оспорената заповед, получена от водача на 07.02.2018 г., чието изпълнение се иска да бъде спряно до окончателното приключване на спора. Жалбата срещу заповедта е регистрирана от административния орган с № 851000 – 1901/ 14.02.2018 г., видно от печата върху самата жалба в горен десен ъгъл. (л. 4)

При така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът намира следното:

Искането е направено, ведно с подадена жалба, с която се оспорва законосъобразността на заповедта, като по жалбата е образувано адм. дело № 109/ 2018 г. по описа на Административен съд – Добрич. Жалбата е допустима, като подадена от адресата на заповедта, в законоустановения срок. В този смисъл допустимо се явява и стореното с нея ОСОБЕНО ИСКАНЕ, като същото следва да бъде разгледано по реда на чл. 166 АПК, доколкото е извън предвидения по чл. 60 от АПК тридневен срок.

Предмет на искането е спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на ЗППАМ № 18 – 0851 – 000083/ 04.02.2018 г., издадена с правно основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП.

Предварителното изпълнение е допуснато по силата на чл. 172, ал. 6 от ЗДВП, като в този закон не са предвидени основанията при които може да бъде спряно това изпълнение, поради което намират приложение общите норми на чл. 166, ал. 2 и ал. 4 от АПК, съгласно които изпълнението може да бъде спряно, ако то може да причини на оспорващия значителна или труднопоправима вреда. Същевременно изпълнението може да бъде спряно само при наличие на нови обстоятелства. В случая от молителя не се сочат конкретни доводи за необходимостта от спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение, както не се сочат и конкретни по основание и размер вреди, които могат да бъдат причинени от предварителното изпълнение на обжалваната заповед. В тази връзка съдът е оставил производството по искането без движение, като е дал възможност на молителя да уточни обстоятелствата, които обосновават искането му. С молба вх. № 491/ 22.02.2018 г. съпругата на молителя (липсват доказателства за качеството ѝ) сочи, че същият е с тежък здравословен проблем – счупване на ръцете, поради което очевидно се твърди, че той не е в състояние лично да обясни (напише) защо е необходимо спиране на изпълнението на заповедта. В молбата е посочено, че адвокат на молителя е адв. В. Кондова, но доказателства по делото в тази насока няма.

Както беше посочено, за да се спре от съда допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на административен акт, молителят трябва да докаже, че то би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда. За да бъде уважено това искане не е достатъчно само твърдението за наличие на вреди, а е необходимо представянето на доказателства за вида им, както и за това, че вредите са настъпили или съществува вероятна възможност да настъпят, ако обжалваният административен акт бъде изпълнен. По делото не са представени доказателства, въз основа на които да се направи обоснован извод относно наличието на такива вреди. Няма и твърдения за такива. Не са налице и нови обстоятелства, които да обосновават необходимостта от спиране на изпълнението, допуснато по закон. Напротив, изложеното в молбата от 22.02.2018 г. налага изводът, че водачът не е в състояние да управлява, след като не може да пише и има „счупване на ръцете“. Не се представят доказателства, които да установяват засегнати от предварителното изпълнение на заповедта права на адресата на заповедта, които да са с по - висока значимост в сравнение с охранявания държавен и обществен интерес посредством допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

С оглед на изложеното и след като по делото не се установява наличието на основанията по чл. 166, ал. 2, във вр. с ал. 4 от АПК, искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Така мотивиран, съдът на основание чл. 166 от АПК,

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх. № 479/ 22.02.2018 г. от И.И.К., ЕГН **********,*** за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 17 – 0851 - 000083/ 04.02.2018 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата до влизане в сила на съдебния акт по обжалване на заповедта.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

СЪДИЯ: