О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

22.02.2018г., град Добрич

Административен съд- Добрич, в закрито заседание на двадесет и втори февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:       

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя административно дело № 87 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2018г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Образувано е по искова молба, подадена по реда на чл.203 и сл. от АПК във връзка с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от Н.Б. ***, чрез адв.М.Б.Д. –САК с адрес ***, насочена срещу изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за заплащане на обезщетение от 6 000 лв. и 1 200 лв, представляващи претърпени имуществени и неимуществени вреди от отменено наказателно постановление и адвокатска защита по нахд № 99/2016г. по описа на Районен съд –Каварна.

         С разпореждане от 05.02.2018г. на жалбоподателя, чрез процесуалния му представител, адв. Марияна Борсова Д. –Бургаска адвокатска колегия , са дадени указания да отстрани нередовностите в исковата молба, като посочи надлежен ответник, съобразно правилото на чл.205 от АПК.

На 19.02.2018г. с уточняваща молба  отново се сочи, че искът е насочен срещу изпълнителния директор на ИАРА. С разпореждането ищецът е предупреден за неблагоприятните последици от непосочването на надлежния ответник.

         Съгласно чл. 205 АПК, искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. След като предявеният иск по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, насочен срещу ненадлежен ответник, не е изправен в предоставения срок, са налице предпоставките за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.   Процесуалните предпоставки за исковото производство са свързани с възникването на право на иск и надлежното му упражняване. Процесуалната легитимация на ответника е сред абсолютните положителни процесуални предпоставки за възникване на правото на иск, а липсата й има за последица недопустимост на иска и задължение на съда е да върне исковата молба и да прекрати образуваното съдебното производство.

         С оглед гореизложеното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІІ-ти състав:

 

                                      О  П  Р  Е  Д Е  Л  И  :

 

         ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА заедно с приложенията на ищеца, Н.Б. ***.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 87/2018г. по описа на Административен съд – Добрич.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

        

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: