О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№……………..

гр. Добрич, 27.02.2018 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:           СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                    НЕЛИ КАМЕНСКА

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНСКА КАД № 83 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 214, ал. 1 от АПК.

Образувано e по касационна жалба на В.Е.Ч. *** срещу решение № 128/07.12..2017г. по гр.д. № 515/2017г. на РС гр.Тервел, с което е отхвърлена жалбата на същата против отказа на Общинска служба „Земеделие“ гр. Тервел, обективиран в писмо с изх. № ПО – 02 – 0746/ 01.08.2017 г. за регистрация на договор за наем на земеделски земи № 28733/ 28.07.2017 г., сключен между И.К.П. от гр. Русе и В.Е.Ч. за стопанската 2017/2018 г. по заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ.

На 26.02.2018 г. в Административен съд – Добрич е постъпила молба вх. № 510 от В.Е.Ч., с която заявява, че оттегля подадената касационна жалба и моли за отмяна на насроченото открито заседание и прекратяване на делото.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл. 214, ал. 1 от АПК и чл. 155, ал. 3, във вр. с чл. 228 от АПК – с писмена молба, подадена лично от оспорващия до приключване на касационното производство.

Налице са условията на чл. 215, т. 5 от АПК, поради което определението на съда за насрочване разглеждането на настоящото дело в открито съдебно заседание следва да бъде отменено, подадената касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

 

Воден от горното и на основание чл. 215, т. 5 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 02.02.2018 г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 27.02.2018 г. от 13,30 ч., с призоваване на страните.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.Е.Ч. *** срещу решение № 128/07.12.2017г. по гр.д. № 515/2017г. на РС гр.Тервел.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 83/2018г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: