Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……/ 06.03.2018 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на двадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                              СИЛВИЯ САНДЕВА

         

            При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от съдия Т. Милева, канд № 80/2018 г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. от АПК.

            Образувано е по касационна жалба от ТД на НАП Варна, подадена чрез Светослава Митева - юрисконсулт срещу решение № 488/14.12.2017 г., постановено по анд №1489/2017 г. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменено наказателно постановление №292582/16.10.2017 г., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Варна.

В жалбата се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на въззивното решение и се иска то да бъде отменено и постановено друго по същество, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление. Оспорват се изводите на съда, че при издаване на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушение, а именно, че е налице противоречие между датата на извършената проверка, вписана в АУАН и тази посочена в НП, което процесуално нарушение е довело до налагане на наказание при неизяснена фактическа обстановка. Релевират се доводи от страна на касатора, че няма неизяснена фактическа обстановка. Безспорно е установено, че лицето не е публикувало в ТР годишен финансов отчет за 2016 г. в законоустановения срок до 30.06.3017 г., а същият е публикуван след изпратена покана от органа на приходите на 22.08.2017 г. Сочи се, че не всички нарушения са съществени и допуснатата грешка от органа в НП е именно такава. Отделно от това от приложеното писво от ЦУ на НАП от 09.08.2017 г. е видно, че датата на установяване на нарушението е 19.07.2017 г., както е посочено в АУАН. Счита се, че допуснатото нарушение не е съществено.

            Ответникът – И.Г. Илиева в подаден писмен отговор оспорва касационната жалба. Излагат се съображения за допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на АУАН и НП. Моли да се потвърди решението на районния съд.

            Представителят на ДОП дава заключение, че касационната жалба е основателна и следва да бъде отменено решението на районния съд и да бъде потвърдено наказателното постановление.

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна.

            С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление №2292582/16.10.2017 г., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Варна, с което на И.Г.Г. ***, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗСч, е наложена глоба в размер на 200 лева за това, че  като управител и ръководител на „ВЕЛИНА 79“ ЕООД, в качеството си на задължено лице по чл.16, ал.1, т.4 от ЗСч, не е изпълнило задължението си да публикува чрез подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване в Агенция по вписванията – Търговски регистър, на годишния финансов отчет за 2016 г., в законоустановения срок до 30.06.2017 г. , с което е нарушил (осъществил състава) на чл. 38, ал. 1  във връзка с чл. 16, ал. 1, т.4, във връзка с чл.74, ал.1 от ЗСч.  Съдът е приел, че е допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на АУАН и НП, а именно в АУАН е вписана дата на извършената проверка – 19.07.2017 г., а в НП – 18.08.2017 г. и това е довело до нарушаване правото на защита на наказаното лице.

          Административният съд не споделя изводите на въззивния съд.

           Не могат да бъдат споделени изводите на въззивния съд, че различната посочена дата в АУАН и в НП на извършване на проверката е съществено процесуално нарушение. За да бъде едно нарушение на административнопроцесуалните правила, основание за отмяна на наказателното постановление, същото трябва да е съществено. Доколкото в ЗАНН не е посочено, кога едно процесуално нарушение е съществено, то и на основание чл. 84 от ЗАНН, приложение следва да намерят разпоредбите на НПК. Съгласно разпоредбата на чл. 348, ал. 3, т. 1 от НПК, съществено е това процесуално нарушение, което е довело до ограничаване процесуалните права на страните в процеса.  В АУАН и в НП са посочени срокът за надлежно изпълнение на задължението - 30.06.2016г, датата на която той е публикуван – 22.08.2017 г., както и датата на съставяне на акта 22.08.2017 г. Изпълнителното деяние на санкционираното с НП нарушение в случая е осъществено чрез бездействие, което започва на първия ден след изтичане на законоустановения срок, т.е. 01.07.2016г, и е продължавало до 22.08.2017 г.. Видно от представените по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин, че проверката е извършена на 19.07.2017 г., датата посочена в АУАН. Тове, че в НП е посочена друга дата на извършване на проверката, а именно 18.08.2017 г., по никакъв начин не нарушава правата на наказаното лице - по достатъчно ясен и недвусмислен начин - както за нарушителя, така и за съда - е определен периодът на бездействието, съставляващо административното нарушение от обективна страна в конкретния казус.

Като е приел противното и е отменил НП на основание  несъществуващо процесуално нарушение, въззивният съд е постановил незаконосъобразен поради неправилно приложение на материалния закон съдебен акт, което безалтернативно налага отмяната му, съответно - и потвърждаване на НП, за чиято материалноправна законосъобразност и издаване от компетентен орган предходният съдебен състав е изложил достатъчно мотиви. В допълнение следва да бъде посочено, че наложената на касационния ответник глоба е определена в специалния минимум по санкционния текст на чл.74,ал.1 от ЗСч, поради което липсват основания за изменението й.

Фактическата обстановка, нарушението и авторството на деянието са правилно установени в хода на протеклото административнонаказателно производство както пред наказващия орган, така и пред първата съдебна инстанция. Описаните в АУАН и НП фактически констатации изцяло се потвърждават от показанията на актосъставителя, разпитан в качеството му на свидетел по въззивното дело, както и от събраните по делото писмени доказателства. Правилно са приложени относимите законови разпоредби към установеното административно нарушение, за което на нарушителя е наложено наказание, определено съгласно предвиденото от приложимата санкционна норма

          Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, във връзка с чл. 222, ал. 1 от АПК, Добричкият административен съд

                                  

Р   Е  Ш   И  :

 

             ОТМЕНЯ решение № 488/14.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1489/2017 г. по описа на РС – гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :

             ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №292582/16.10.2017 г., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Варна.

             РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1…………………

                                                                                        2…………………