Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

68

гр. Добрич,  22.02.2018 год.

 

В ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав, в публично заседание на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                  СИЛВИЯ САНДЕВА

 

При участието на секретаря Веселина Сандева и прокурор Радослав Бухчев – ОП Добрич разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. 73/2018 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Й.Б.Г. ***, подадена чрез адв. Я.П. ***, против Решение № 131/30.11.2017 г. по АНД № 263/2017 г. на Районен съд Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №90/01.08.2017 г., издадено от началника на  РУ Шабла. В жалбата се съдържат оплаквания, че постановеното решение е неправилно, необосновано и е прието при съществени нарушения на съответните правила. Касаторът сочи, че в съставения АУАН и НП не е посочено, че липсват другите удостоверяващи самоличността документи по чл.13, ал.1 ,т.2 и т.3 от ЗБЛД, както и че не е констатирано липсата на заместващите документи по чл.13, ал.2, т.1-3 от ЗБЛД. Твърди се, че отразените в акта и НП обстоятелства не съответстват на диспозицията на чл.6 от ЗБЛД. Релевират се и доводи, че не е посочено пред кое лице не е представен документа за самоличност. На следващо място се твърди, че в НП е посочено друго лице, а не лицето издало АУАН. И не на последно място се сочи, че следва да се приложи нормата на чл.28 от ЗАНН. Въз основа на изложените в жалбата доводи е направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което НП да бъде отменено като незаконосъобразно.

 Ответникът по касационната жалба - Районно управление Шабла при ОД на МВР Добрич се представлява от началника, който претендира за потвърждаване на решението на райония съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за основателност на жалбата и предлага да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд - Каварна е Наказателно постановление /НП/ №90/01.08.2017 г., издадено от началника на  РУ Шабла при ОД на МВР Добрич въз основа на АУАН 90/25.08.2017 г., с което на Й.Б.Г. от гр. Руше, е наложено административно наказание - глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.6 от ЗБЛД. Като административно нарушение е преценено обстоятелството, че на 25.07.2017 г., около 14,30 ч, в с. Крапец по ул. „Първа“, посока центъра на селото към къмпинга, при извършване на полицейска проверка се установява, че лицето не представя документи за самоличност и не може да удостовери самоличността си.

За да потвърди НП, Районен съд Каварна се мотивира с неговата формална и материална законосъобразност. Приема за безспорно установено от събраните доказателства по делото, че санкционираното лице е извършило вмененото му нарушение на ЗБЛД. Счита наведените в жалбата оплаквания за неоснователни.

Решението е постановено в съответствие с приложимия материален закон.

Административнонаказателната отговорност на Г. е ангажирана на основание чл. 80, т. 5 от ЗБЛД, а именно, че не е представила български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица. В посочената за нарушена разпоредба на чл.6 от ЗБЛД е предвидено задължение за гражданите при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност. При тази нормативна уредба касационният състав намира, че НП е изрядно от формална страна. Противно на становището на касатора всички елементи от фактическия състав на вмененото нарушение са описани в обстоятелствената част на съставения АУАН и на постановлението, така че те отговарят на императивните изисквания на чл. 42, т. 4 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Поради това съдът приема, че при фактическото и юридическо формулиране на административнонаказателното обвинение за допуснато от Й.Г. нарушение на нормативно регламентираното изискване по чл.6 ЗБЛД не са допуснати нарушения, които да ограничават правото й на защита или да повлияят на правилната правна квалификация на деянието.

По съществото на спора ообосновано районният съд е приел, че извършването на вмененото на  касатора административно нарушение е установено и доказано по безспорен и несъмнен начин. При съвкупната преценка на доказателства съдът се е позовал на показанията на разпитания в качеството на свидетел актосъставител Павлин Панчев и очевидеца Янко Янков, които са непротиворечиви и взаимно си кореспондират. Свидетелите сочат, че в момента на проверката Г. не е представил нито един от видовете български личен документ за удостоверяване на самоличността си по чл. 1, ал. 5 от ЗБЛД - лична карта, свидетелство за управление на МПС. По този начин наличието на всички релевантни за съставомерността на деянието факти, които обуславят административнонаказателната отговорност и с които е обосновано административното обвинение, се установяват от събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства. Жалбоподателката не е ангажирал надлежни доказателства, опровергаващи фактическата обстановка, посочена в обстоятелствената част на наказателното постановление. За доказване на поддържаната защитна теза, санкционираното лице нито е направило искане за разпит на свидетели, нито е посочило лица, които да бъдат допуснати до разпит в качеството на свидетели и обстоятелствата, които иска да бъдат установени със свидетелски показания. С оглед на което Добричкият административен съд приема за обосновани и правилни съображенията на районния съд, мотивирали направения извод по съществото на спора, че Й.Б.Г. е осъществил виновно състава на административното нарушение по чл. 80, т. 5 от ЗБЛД, за които на нарушителя е наложено административно наказание, определено в предвидения в закона минимален размер.

Касационната инстанция намира за неоснователно наведеното оплакване, че за деянието са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, т.е., че случаят е маловажен. В чл. 93, т. 9 от НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл. 11 от ЗАНН е дадено легално определение на понятието „маловажен случай“. Такъв е налице, когато с оглед липсата или незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от съответния вид. Предвид характера на процесното нарушение и обществените отношения, които то засяга, както и липсата на такива смекчаващи вината обстоятелства, които да сочат, че то представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид, настоящата инстанция счита, че деянието извършено от Г. не съставлява маловажен случай. Задължението за удостоверяване на самоличността важи за всички граждани и е от особено значение при отстраняване нарушения на обществения ред, при каквито обстоятелства е извършена проверката на касатора.

По изложените по-горе мотиви и съображения административният съд оставя в сила атакуваното решение на КРС като правилно и законосъобразно.

Мотивиран така и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131/30.11.2017 г. на Районен съд гр. Каварна, постановено по н.а.х.д № 263/2017 г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: