Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 86/07.03.2018 г.,  град  Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година, I касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                            СИЛВИЯ САНДЕВА

        

           При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 63/ 2018 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 206/ 23.01.2018 год. на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Изпълнителния директор Оле Бьорн Шулстъд, подадена чрез юрисконсулт Р.Р.,  срещу Решение № 462/ 29.11.2017 год. по нахд № 1295/ 2017 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № В - 0044083 от 28.08.2017 г., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на Дружеството, за нарушение по чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222а от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. (петстотин лева).

С жалбата се настоява, че решението е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон. Прави се оплакване, че с постановеното Решение ДРС санира НП, издадено в противоречие на административнопроизводствените правила, тъй като в същото липсва правилна дата за извършване на административното нарушение. На следващо място се твърди, че не са посочени доказателствата, от които се извлича наличие на административно нарушение. Допълва се, че стойността на устройството е 100 лв., поради което наложената санкция е прекомерна и несъразмерно тежка с оглед обстоятелствата по образуваната преписка. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отменено и НП, съответно алтернативно да бъде намалена до минимум наложената санкция.

В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

           Ответникът – КЗП - РД за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, редовно призован, в съдебно заседание, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

           Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. 

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателно постановление № В - 0044083 от 28.08.2017 год., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на Дружеството е наложено наказание, за това че при направена проверка на 11.07.2017 год., в град Добрич, пл. Свобода № 9, бл. 29, в обект - магазин TELENOR /815/, е установено, че Дружеството извършва дейност в обекта, като предлага за продажба телекомуникационни услуги, мобилни апарати, аксесоари. Проверката е извършена във връзка с постъпила жалба от потребител с вх. № В - 03 - 1432/ 27.06.2017 г., относно дефектирал мобилен апарат ALCATEL ONE TOCH IDOL 34.7 DARK GREY. Към момента на подаване на жалбата, потребителят твърди, че апаратът е постъпвал 3 пъти в обект  - 128, стопанисван от търговеца, който вече не осъществява дейност. Постъпването е за отстраняване на несъответствия с договора за продажба. Телефонът е постъпвал на 20.10.2016 г., 01.11.2016 г. и на 20.05.2017 г. Закупен е чрез договор за лизинг на 31.07.2015 г., поради което потребителят към 20.05.2017 г. е разполагал с правото по смисъла на чл. 115, ал. 1 от ЗЗП.

В НП е записано, че на 20.10.2016 г. телефонът е приет за рекламация за първи път с проблем – „губи обхват, рестартира се, в долния край на телефона има бяло петно“. Върнат е на 25.10.2016 г. след обновяване на софтуер, смяна на дисплей и основна платка. На 01.11.2016 г. телефонът постъпва за втори път с проблем „не може да се включи“ и е върнат на 04.11.2016 г. след обновяване на софтуер и тест, при който не е установен проблем. На 20.05.2017 г. телефонът постъпва за трети път с проблем „бутонът за включване и изключване не функционира, бели петна по дисплея“. Върнат е на 24.05.2017 г. с отнета гаранция – „силно деформиран корпус, неправилна употреба“. В протокола за приемане на устройството с дата на приемане в магазина – 20.05.2017 г. в особени белези на телефона при приемане е вписано: „чукнат в ъглите и драскотини“.

В подадената жалба, по която е извършена проверката, е записано твърдението, че деформирането на корпуса се е получило, след като е предявена рекламацията пред търговеца. Жалбоподателят прави оплакване, че е оставил телефона в добро състояние, а го е получил с деформиран корпус.

При така установената фактическа обстановка административнонаказващият орган е стигнал до извода, че мобилният оператор не е изпълнил административното си задължение, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, да я приведе в съответствие с договора, с което е нарушил разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. Посочил е, че нарушението е извършено на 24.05.2017 г. Указал е, че за същия по вид нарушение, юридическото лице е било наказвано вече и е изредил влезлите в сила наказателни постановления.

          Предмет на обжалване в производството пред ДРС е наказателното постановление изцяло. Въззивникът навежда пред РС същите доводи за незаконосъобразност на НП, на необсъждането на които се е позовал в касационната жалба за неправилност на съдебното решение.

За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Счел е, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП, че тази обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства, като е стигнал до правилния извод, че събраните по делото доказателства установяват по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, с оглед на което следва да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Обсъдил е размера на санкцията и е изложил мотиви защо счита, че правилно е определена в максимален размер.

Отговорил е на всички оплаквания във въззивната жалба.

При тези анализи е потвърдил НП изцяло.

Така постановеното съдебно решение е правилно и законосъобразно.

Съдът е анализирал обжалваното НП и АУАН, въз основа на който е издадено, като правилно е приел, че при тяхното издаване не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП.

 

В случая отговорността на “ТЕЛЕНОР” ЕАД е ангажирана за нарушение на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП, съгласно който, “когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба“. Неизпълнението на това задължение на продавача, представлява нарушение на разпоредбата на чл. 113 от ЗЗП, което е квалифицирано от нормата на чл. 222а от ЗЗП като състав на административно нарушение. С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства касационната инстанция приема, че е безспорно установено извършването на нарушението, за което е ангажирана отговорността на касатора. Изводите на съда за това се основават на показанията на актосъставителя и свидетелите по акта, както и на писмените доказателства по делото. В Протокола за приемане е записано само “чукнат, надраскан“; „чукнат в ъглите и драскотини“. Никъде не е отбелязано, че корпусът е деформиран. Нещо повече, телефонът е приет за ремонт от служител в магазина. В Гаранционната карта на 24.05.2017 г. е записано, че гаранцията се отнема – силно деформиран (изкривен) корпус на телефона. Ако това обстоятелство е било налице при приемането, то служителят е щял да го отбележи. Такова отбелязване обаче няма. В този смисъл, след като не е доказано по категоричен начин, че дефектите, които показва стоката – в случая мобилният апарат, се дължат на неправилна експлоатация от потребителя, търговецът е длъжен да изпълни задължението си по чл. 113, ал. 1 от ЗЗП. Като не е сторил това, той е нарушил посочената разпоредба и правилно е бил санкциониран за неизпълнение на задължението си.

ДРС конкретно е изложил мотиви във връзка с датата и мястото на нарушението, поради което настоящият състав не счита, че следва да ги преповтаря.

Правилно и законосъобразно е становището на районния съд относно размера на санкцията. Завишеният размер на наказанието е обоснован от административнонаказващия орган с поредица от предходни нарушения от страна на мобилния оператор, изброени конкретно. Правилно в този смисъл съставът на РС е указал, че очевидно наложените наказания не са могли да постигнат целите на чл. 12 от ЗАНН и затова максималният размер на санкцията е единствено възможният в случая.

По изложените съображения настоящият касационен състав счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1  АПК,

 

                                   Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 462/ 29.11.2017 год. по нахд № 1295/ 2017 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № В - 0044083 от 28.08.2017 г., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Изпълнителния директор Оле Бьорн Шулстъд, за нарушение по чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222а от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. (три хиляди лева).

         Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: