Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………... /19.02.2018г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

          С. САНДЕВА

 

             При участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя КАНД62/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

             Образувано е по касационна жалба вх. № 205/ 23.01.2018 г. на ОД на МВР – Добрич, подадена чрез ВПД Директор Н.С., срещу решение № 146/ 01.12.2017г. по НАХД № 136/ 2017 г. на Районен съд - Балчик, с което е отменен електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на С.С.С. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. (сто лева)

Жалбоподателят не е доволен от постановеното от БРС съдебно решение, като настоява, че същото е необосновано, немотивирано и издадено в нарушение на закона. Посочва легалното определение на „електронен фиш“ (ЕФ) от § 6, т. 63 от ДР на ЗДвП, като изтъква, че законодателят е предвидил нарушенията по ЗДвП да се санкционират освен с НП и с ЕФ, като по този начин се гарантира бързина на процеса по установяване и налагане на наказанията. Прави оплакване, че съдът не е съобразил, че с бр. 19/ 2015 г. на ДВ законът е изменен и е приведен в съответствие с изискванията на ТР № 1/ 26.02.2014 г.  на ВАС, като в текста на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП е добавен терминът „автоматизирано“ техническо средство, а съгласно § 6, т. 65 от ДР на ЗДвП автоматизирани технически средства и системи са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат. Указва на видовете средства – стационарни и мобилни и изрично описва последните, от чието описание прави извода, че контролният орган не се намесва в работата на мобилното автоматизирано техническо средство, а само го позиционира, включва и задава ограничението на скоростта, а след преустановяването на контрола, го изключва и демонтира. Иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да бъде потвърден ЕФ.

В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява, не се представлява. Не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на ДОП дава заключение, че касационната жалба е основателна и решението на БРС следва да бъде отменено, като бъде оставен в сила ЕФ.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна.

С процесния ЕФ на С.С. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за това, че на 31.08.2016 г. в 07,50 часа, в с. Сенокос, по ул. Девети септември, до кръстовището за с. Пряспа, в посока гр. Добрич с МПС ВКСХОЛ ВЕКТРА, рег. № ТХ9944ХМ е извършила нарушение за скорост, като е управлявала МПС със скорост 71 км/ч, при разрешена 50 км/ч, което съставлява нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. Нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR1-M, № 537, клип № 12233, като е издаден ЕФ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП и е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв.

За да отмени ЕФ, съдът се е позовал на ТР № 1/26.02.2014г. на ОСК на ВАС, съгласно което в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушение могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира в отсъствието на контролен орган. РС е приел, че независимо от изменението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП през 2015 г. с добавката на израза „автоматизирано“, приложимостта на ТР се е запазила, поради което ЕФ е незаконосъобразен, тъй като е необходимо отсъствие на контролен орган.

Настоящият касационен състав не споделя изводите на БРС.

Предмет на делото е издаден ЕФ.

Неправилно и незаконосъобразно районният съд е отменил ЕФ, аргументирайки се с ТР № 1/ 2014г. на ОСК на ВАС, като е приел, че е ирелевантна промяната на закона относно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП в новата й редакция от 2015 г. В тази връзка следва да се има предвид следното:

 При изпълнение на функциите си определените от Министъра на вътрешните работи служби имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на МПС (чл. 165, ал. 2, т. 6 от ЗДвП), като нормата на чл. 189, ал. 15 от ЗДвП изрично определя като веществени доказателствени средства снимките, видеозаписите и разпечатките, изготвени с такива технически средства или системи.    

Съгласно изменената разпоредба на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Тази норма следва да се тълкува във взаимовръзка с легалните определения на понятията „електронен фиш” и „автоматизирани технически средства и системи“, дадени в § 6, т. 63 (доп. - ДВ, бр.19/2015 г.) и т. 65 (нова – ДВ, бр. 19/2015 г.) от ДР на ЗДвП, съгласно които „електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно – информационна система, въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства и системи, а автоматизирани технически средства и системи са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. В тези разпоредби никъде не се съдържа ограничение за издаване на ЕФ само въз основа на стационарни автоматизирани технически средства, като при това мобилните камери са включени изрично в кръга на АТСС по закон.  

От друга страна, по силата на законовата делегация на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, е издадена Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 36/2015 г.), от анализа на която се налага изводът, че понастоящем нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на ЕФ не само при установяването им посредством стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин. Нормативните критерии и условия относно въвеждането в експлоатация, редът за използване, начинът на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизираният режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), отговарят на изискванията, залегнали в ТР № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/2013г. на ВАС. Разрешението, дадено в това решение, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, се основава на липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства, като е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и при спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП (обн. ДВ бр. 19/2015 г.) и приемането на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. настоящият касационен състав намира, че издаването на електронен фиш за допуснати нарушения по чл. 21 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията са установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система при условие, че са спазени изискванията на цитираната Наредба, а в случая това е точно така. От доказателствата по делото е видно, че контролът е осъществен с АТС, одобрено по реда на ЗИ, притежаващо удостоверение за одобрен тип средство за измерване, приложено по делото. Мястото за контрол е предварително обозначено с преносим пътен знак Е-24 и оповестено на интернет страницата на ОД МВР – Добрич. (л. 10 – 11 от нахд № 136/ 2017 г.) Следователно процесното АТС е законосъобразно приведено в работен режим на твърдяното място и време, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на С. по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП.

Работният процес на АТСС не изисква непосредствена манипулация от страна на контролен орган по време на неговата работа, а само включване и изключване, поради което не е налице нарушение на законовото изискване на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на извършено нарушение да бъде автоматизирано, за да се избегне човешка намеса. Физическото присъствие на контролния орган на мястото на контрол не оказва влияние върху работата на техническото средство за контрол и достоверността на отчетените с него резултати. Контролният орган няма никаква възможност да въздейства върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство. Измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър, с оглед на което установяването и заснемането на процесното нарушение с мобилно техническо устройство не е пречка за прилагането на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, както правилно е преценил и сторил административнонаказващият орган.           

С оглед изложеното Решението на БРС е неправилно поради противоречие с материалния закон, при което касационната жалба като основателна следва да бъде уважена и да бъде отменено Решение № 146/ 01.12.2017г. по НАХД № 136/ 2017 г. на Районен съд - Балчик, с което е отменен електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич.

Воден от горното и на основание чл. 222, ал. 1  АПК, Административен съд - Добрич, І касационен състав

 

Р Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ Решение № 146/ 01.12.2017г. по НАХД № 136/ 2017 г. на Районен съд - Балчик, с което е отменен електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на С.С.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. (сто лева)

Решението не подлежи на обжалване.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: