О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……..…/16.01.2018г., град Добрич

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на шестнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Силвия Сандева

 

като разгледа  докладваното от председателя  административно дело № 41 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „Аякс – А.Я.“, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Черно море“ 21, УРН 184458, срещу заповед № 03-РД-5724/16.12.2017 г. на изпълнителния директор на ДФЗ - РА за отказ за финансиране на проект на стойност 280 035,00 ИД 08/04/1/0/00030.

След извършена служебна проверка съдът констатира, че между същите страни, на същото основание и за същото искане има по-рано образувано административно дело под № 712/2017г. по описа на Административен съд – Добрич, което е висящо понастоящем. Предвид на това съдът счита, че са налице предпоставките по чл.159, т.7 от АПК и производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 41/2018г. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.

 

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: