О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№……………/13.02.2018г., град Добрич

 

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание, проведено на тринадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

         като разгледа докладваното от председателя административно дело № 40/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството по делото е образувано по препратена по компетентност от РС – Тервел „искова молба“ от И.Х.М. *** срещу ОЗС – Тервел, с която е поискано да бъде задължен началникът на ОСЗ – Тервел незабавно да изпълни влязло в сила решение № 68 от 07.03.1994г. по гр.д. № 237/1993 г. по описа на Районен съд – Тервел, с което по иск по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ е признато за установено по отношение на община – Тервел, че наследниците на Х.М. О., б.ж. на с.Жегларци, общ. Тервел, притежават в землището на с.Зърнево, Тервелска община, в местността „Чалъбаши“, 8 дка земеделска земя, която следва да им бъде възстановена от ОбПК – Тервел.

         За да прекрати производството пред себе си и да изпрати делото по подсъдност на Добричкия административен съд, районният съд е приел, че т.нар. искова молба се явява жалба срещу отказ на ОСЗ – Тервел да издаде конкретен административен акт, обективиран в писмо с изх.№ ПО-02-506/22.06.2016г., която подлежи на разглеждане по общия ред по чл.128, ал.1 от АПК и компетентен да се произнесе по нея е административният съд.    

С определение на съда по настоящото административно дело е прието, че така подадената искова молба е нередовна и не попада в нито една от хипотезите, изброени в чл.128, ал.1 и ал.2 от АПК, поради което производството е обездвижено и са дадени указания да се уточни в какво се състои искането до съда с оглед на преценката на вида и естеството на търсената съдебна защита, респективно допустимостта и подсъдността на спора.       

         В указания от съда срок е депозирано „допълнение към искова молба“, в което е посочено, че искането на И.Х.М. *** за издаване на индивидуален административен акт по чл.128, ал.1, т.1 от АПК. Развити са съображения, че след изпращането на решението по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ началникът на ОСЗ е отказал да издаде решение за възстановяване на процесните земеделски земи. Решенията по чл.27 от ППЗСПЗЗ са индивидуални административни актове по смисъла на закона и обжалването им следва да стане по реда на АПК, вкл. и отказа за издаването им. Поради това е отправено искане да бъде постановено решение, с което съдът да задължи ОСЗ – Тервел да издаде индивидуален административен акт – решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост върху земеделска земя в размер на 8 дка, имот № 017035, на наследниците на Х.М. О. в землището на с.Зърнево, община Тервел.           

Добричкият административен съд, като се запозна с първоначалната и допълнителната искови молби, както и с данните по административната преписка, намира, че делото не му е подсъдно, тъй като от съдържанието и на двете молби може да се направи извод, че искането е против отказ на ОСЗ – Тервел да издаде решение по чл.45ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във вр. чл.11, ал.4 от ЗСПЗЗ, за възстановяване на правото на собственост въз основа на влязло в сила решение по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ. Независимо от това дали се касае за мълчалив или изричен отказ за издаване на решение по чл.45ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ, той съставлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, който по силата § 19, ал.1 от ПЗР на ЗИД на АПК (ДВ, бр.39/2011г.) подлежи на обжалване пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК, поради което компетентен да се произнесе по жалбата срещу него е Районен съд - Тервел.

По изложените съображения и на основание чл.135, ал.5 във вр. с ал.4 от АПК, производството по делото пред настоящия съд следва да се прекрати, като се повдигне спор за подсъдност между Административен съд – Добрич и Районен съд - Тервел, който да се разгледа от смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Водим от горното и на основание чл.135, ал.5 във връзка с ал.4 от АПК, Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Добрич и Районен съд – Тервел по жалба, именувана искова молба, срещу отказ на ОСЗ – Тервел да издаде решение по чл.45ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във вр. чл.11, ал.4 от ЗСПЗЗ въз основа на влязло в сила решение по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ.   

ИЗПРАЩА делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен състав и Върховния административен съд за определяне на подсъдността.  

         Препис от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                Административен съдия: