Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ ……..02.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на шести февруари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Сандева

ЧЛЕНОВЕ:          Нели Каменска

                        Галя Митева

при участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 23 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

            Образувано е по касационна жалба на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология“, ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.“Витоша”№ 3, представлявано от К.Г.Л., подадена чрез адв. А.Л. - САК, редовно упълномощен срещу решение № 128 от 18.10.2017г., постановено по нахд № 400/2016г. по описа на Районен съд  гр.Балчик.

            Касаторът не е съгласен с решението на съда и изтъква, че същото е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения- касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. В касационната жалба се твърди, че сдружението не  извършва стопанска дейност и затова не събира фиксирани такси за участия, а доброволни дарения, които нямат определен размер и не са с цел реализиране на печалба. Касаторът счита, че не било съобразено, че  сдружението е с нестопанска цел и не се явява търговец по смисъла на закона, както и не извършва търговска дейност, свързана с продажба на услуги или стоки. Изложено е подробно становище какво представлява „независима икономическа дейност“, осъществена ли е възмездна сделка между федерацията и участниците в киноложката изложба и какво представляват направените в нейна полза дарения. Оспорват се изводите на органите по приходите, че даряваните суми представляват вноски за участие на кучета в различни киноложки изложби и реализираните от тях приходи са приходи от стопанска дейност. Твърди се, че предоставените парични суми са в изпълнение на действителни договори за дарения, които не могат да бъдат определени като доставки по смисъла на ЗДДС. Иска се решението на районния съд в гр.Балчик да бъде отменено като съответно се отмени и наказателно постановление като незаконосъобразно.

            Ответникът по жалбата, ТД на НАП гр.Варна, чрез ст. юрисконсулт С.Митева оспорва касационната жалба и моли решението на РС гр.Балчик, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.Изразява становище, че договорите за дарения прикривали такса за услуга и че  липсвал безвъзмездният характер на дарението, тъй като предварително били обявени цените за участие в киноложкото изложение без заплащането, на които не било възможно участие в него.

            Участващият по делото прокурор дава заключение, че решението на въззивния съд и наказателното постановление са правилни и законосъобразни, а жалбата е неоснователна, тъй като по делото било установено, че сдружението извършва търговска дейност, за която се изисква да има въведен касов апарат.

            Административен съд гр.Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведеното от касатора касационно основание за противоречие с материалния закон по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

            С обжалваното решение районният съд в гр.Балчик е потвърдил наказателно постановление № 174226 от 04.12.2015г. на заместник-директора на ТД на НАП гр.Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК 121050057, гр.София, представлявана от представлявана от председателя К.Г.Л., е наложена имуществена санкция от 5 000 лв. на осн. чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение по е по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

            За да потвърди наказателното постановление съдът е приел, че извършването на нарушението е доказано, тъй като Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология” е осъществявало стопанска дейност, тъй като е приемало не дарения а парични суми за извършване на услуга- участие в изложба, за което се изисква монтиране и въвеждане на касов апарат. Съдът е взел предвид обстоятелството, че участниците са допускани за участие в изложбата след заплащане на конкретно фиксирана сума, съобразно обявеното в сайта на БРФК. В мотивите на решението е обсъден и размерът на наложената имуществена санкция от 5 000лв., предвиден в чл.185, ал.2 от ЗДДС, и е прието, че тя е определена в съответствие с чл.27 от ЗАНН.

Така постановеното решение е правилно и законосъобразно. Съдът е изпълнил задължението си за изясняване на обективната истина. В съдебно заседание са били приобщени писмени доказателства и са били разпитани свидетели, от чиито показания се установява истинността на изложеното в акта и НП. Изводите на районния съд кореспондират с установената въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства фактическа обстановка, а именно, че на 10.09.2015 г. в двора на международен лагер в комплекс „Дружба Бей Гардън“ в с.Кранево, общ. Балчик, стопанисван от Сдружение „БРФК“ се е провело киноложко изложение, като контролните органи са извършили проверка, обективирана в протокол от същата дата. При проверката контролните органи са констатирали, че в обекта се извършва заплащане на суми за участие на физически лица в киноложко изложение като за извършеното заплащане се издавали „договори за дарения“. Към момента на проверката нямало инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружение „БРФК“. Оборотът от заплатените суми за участие бил 702 лв. и 2 108 евро.

Въз основа на констатациите в протокола проверяващите са стигнали до извода, че сдружението не е изпълнило задължението си към 10.09.2015 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в съответната ТД на НАП, с което е нарушило реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство, регламентиран в чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18 от 13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 и чл. 185, ал. 2 ЗДДС.

По отношение възраженията в касационната жалба, настоящата инстанция съобрази, че всички приложени договори за дарения са сключени в с.Кранево и са от една и съща дата -10.09.2015 г., когато е била проведена киноложката изложба. Констатацията на проверяващите органи, че даренията са направени от участници в процесното събитие и сумите по тях съвпадат с ценовата листа за участие в изложбата не е опровергана от жалбоподателя с годни доказателствени средства. Напротив, събрани са доказателства, че размерът на събираните суми е предварително обявен и публикуван.  Видно от представеното по делото обявление л.80-82 от нахд №І 400/2016г. на БРС, публикувано на интернет-страницата на Сдружение „БРФК“, цените на „даренията“ за изложението в с.Кранево, определено за 09.09.2015г. до 13.09.2015г. са предварително обявени на желаещите да участват.

Съдът намира, че в случая не се е извършвало дарение, а се е заплащала определена услуга, тъй като в обявлението е фиксирана минимална сума за участие в киноложкото изложение. Дарителят по действителния договор за дарение не е ограничен предварително от надарения по отношение минималния размер на сумата, която желае да дари. При положение, че всеки един от участниците в киноложката изложба е „дарил“ конкретно определена сума по предварително обявени цени и по този начин е придобил право за участие в нея, то е очевидно, че не е направил дарение, а е заплатил цената/таксата за участието си в изложбата, т.е. заплатил е за ползването на услугата. Участието в киноложкото изложение има своето значение за заплатилия таксата участник - той получава възможност за изява, за демонстрация на своето куче пред съдии и любители.

Ето защо, настоящият състав намира, че допускането до участие в киноложката изложба срещу получаване на предварително определена парична сума, не е дарение, а заплащане на услуга в полза на надарения. От това следва, че Сдружение „БРФК“ извършва независима по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС икономическа дейност, която го квалифицира като данъчно задължено лице, което попада в приложното поле на цитираните в обжалваното НП разпоредби на чл.118, ал.4, т.1от ЗДДС и чл.3, ал.1 във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г.

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

Според чл. 3, ал. 1, във връзка с чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Лицата по чл. 3 от цитираната наредба са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.

Затова решението, с което наказателното постановление е потвърдено е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич

 

                                     Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №128 от 18.10.2017 г., постановено по нахд № 400/2016 г. по описа на Районен съд - Балчик.

Решението е окончателно.

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: