Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 20.02.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на шести февруари, две хиляди и осемнадесета година, в касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Теодора Милева

                          Нели Каменска

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска касационно дело с административно-наказателен характер № 20 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „ЕВРОКАТ ГРУП“ ООД, ЕИК 203922409, със седалище и адрес на управление в гр.Тервел, ул.“Отец Паисий“ № 9, представлявано от М.Г.К., подадена чрез адв.Д.А.- ВАК срещу решение № 429/07.11.2017г., постановено по нахд № 1190/2016г. по описа на Районен съд – Добрич за 2017г., с което е потвърдено наказателно постановление № 279208/ 27.07.2017г., издадено от директора на офис Добрич при ТД на НАП-Варна.

В касационната жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на постановеното решение, поради неправилно прилагане на материалния закон. Оспорващият счита, че са били налице предпоставките, при наличието на които съдът е следвало да приложи чл.28, б.“а“ от ЗАНН, тъй като нарушението – подаване след законоустановения срок на данъчна декларация от дружество, което не извършва дейност – е маловажно. По тези съображения моли решението и потвърденото с него наказателно постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът – ТД на НАП-Варна, офис Добрич, представляван от юрисконсулт Митева оспорва касационната жалба. Изразява становище за законосъобразност на постановеното решение и моли то да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че касационната жалба е неоснователна, а решението на съда е правилно и пледира оставянето му в сила.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав намира същата за основателна, но не по съображенията изложени в нея.

С оспореното пред районния съд наказателно постановление № 279208/ 27.07.2017г., издадено от директора на офис Добрич при ТД на НАП-Варна на „ЕВРОКАТ ГРУП“ ООД е наложена имуществена санкция от 500  лв. на основание чл.261, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за нарушаване на чл.92, ал.1 и ал.2 от същия закон, който задължава данъчно задължените лица,  облагани с корпоративен данък, да подават годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в срок до 31 март на следващата година.

 По делото е установено, че след като е било поканено с писмено покана дружеството - жалбоподател е подало данъчна декларация на 13.06.2017г. с вх. № 084351700561490, в която е декларирало, че не е упражнявало дейност. В случая "ЕВРОКАТ ГРУП" ООД е санкционирано на основание действалите към датата на извършване на нарушението, съставянето на АУАН и издаването на НП разпоредби на чл. 92, ал.1 и ал. 2 ЗКПО.

С оглед така установената фактическа обстановка настоящата инстанция намира, че правилно въззивният съд е извършил преценката си за законосъобразност на процесното наказателно постановление, съобразно материалният закон, действал към момента на издаване на НП и към момента на постановяване на решението. Към момента на постановяване на настоящото решение обаче се констатира противоречие на решението и наказателното постановление с материалния закон – чл.92, ал.4 от ЗКПО, в сила от 01.01.2018г., който изрично предвижда отпадане на наказуемостта на процесното деяние.

С изменение на чл.92, ал.4, публикувано в ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г. е предвидено изрично, че „годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“ След като по делото не се твърди и не се представят доказателства от данъчните органи, че дружеството извършва дейност, за която подлежи на облагане с данък, то следва да се приеме за достоверно декларираното в подадената на 13.06.2017г., т.нар. „нулева“ декларация, т.е., че деклараторът не е извършвал дейност през данъчния период по см. на Закона за счетоводството.

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗАНН, деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон или указ. А според чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

Съобразно горните правила към настоящия момент касаторът не следва да търпи, предвидената в чл.261, ал.1 ЗКПО санкция, тъй като извършеното от него деяние е несъставомерно, т.е. престанало е да бъде административно нарушение. Затова касационната инстанция следва да приложи чл.3, ал.2 от ЗАНН като отмени решението на районния съд и наказателното постановление като противоречащи на чл.92, ал.4 от ЗКПО ( изм. ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд, ІІ касационен състав

 

                              Р  Е  Ш  И:

 

 ОТМЕНЯ  Решение № 429 от 07.11.2017г., постановено по  нахд № 1190/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 279208/ 27.07.2017г., издадено от директора на офис Добрич при ТД на НАП-Варна, с което на „ЕВРОКАТ ГРУП“ ООД, ЕИК 203922409, със седалище и адрес на управление в гр.Тервел, ул.“Отец Паисий“ № 9, представлявано от М.Г.К.,  е наложена имуществена санкция от 500 лв. на основание чл.261, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за нарушаване на чл.92, ал.1 и ал.2 от същия закон

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: