О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………………./22.01.2018г., град Добрич

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 17 по описа за 2018г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството по делото е образувано по „възражение“ на И.А.П. ***.              

С разпореждане на съдия – докладчика от 10.01.2018г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани множество нередовности в искането, като е даден 7-дневен срок на подателя за отстраняването им. Препис от разпореждането на съда ведно с указания за възможността да ползва правна помощ при необходимост и право на това са връчени лично на П. на 15.01.2018г., видно от известие за доставяне на л.44 от делото, като в указания срок е отстранена само една от нередовностите в искането – представена е вносна бележка за внесена държавна такса за образуваното производство в размер на 10, 00 лева по сметка на АдмС – Добрич. Действително в този срок в деловодството на съда е депозирана и уточняваща писмена молба, именувана „рапорт“, но с нея не са отстранени останалите нередовности в искането - не е посочено в какво точно се състои искането до съда, кой е обжалваният административен акт, действие или бездействие, кой е неговият автор (административен орган или орган по изпълнението) и какви са неговите пороци, дори напротив  - изложени са още по - неясни и неразбираеми искания и твърдения, правещи невъзможно определянето на вида и естеството на търсената от съда правна защита. В този смисъл извършените от П. процесуални действия не са от естество да поправят недостатъците в искането („възражението“), поради което и на основание чл.158, ал.3 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено.      

Водим от горното, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 17 по описа на Добричкия административен съд за 2018г.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от подателя на искането.  

 

 

                                                Административен съдия :