Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………... 19.02.2018 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                      СИЛВИЯ САНДЕВА

 

        При участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 5/ 2018 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 17/ 04.01.2018 г., подадена от В.В.П.,***, чрез пълномощника му адв. А.Д., ВАК, срещу Решение от 24.11.2017 г. по нахд № 238/ 2017 г. на РС - Каварна. 

Касаторът не е съгласен с Решението на РС – Каварна, с което е изменено НП № 17 – 0283 – 000139/ 26.06.2017 г. на Началник Група към ОД на МВР – Добрич и моли да бъде отменено на основание чл. 208, 209, ал. 3 и сл. от АПК, като бъде отменено и НП изцяло. Според касатора обжалваният съдебен акт е неправилен, тъй като е постановен при съществено нарушение на процесуалните правила, нарушаване на материалния закон и поради явна несправедливост на наложеното наказание, а също така и нищожно. След посочване на горните пороци, касаторът обсъжда законосъобразността на измененото НП, като излага мнение, че НП е неправилно и АНО го е издал неправомерно. Настоява, че АУАН няма обвързваща доказателствена сила в съдебното производство, за разлика от тази в админитративнонаказателното производство. Счита, че в хода на съдебното производство не са събрани никакви доказателства, които да потвърждават описаните в АУАН обстоятелства. Според касатора в НП липсва описание на нарушението, дата и място на извършването, къде е извършено, обстоятелства, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. С оглед на това не било ясно в какво е обвинено наказаното лице и каква точно защита му е необходима. Прави оплакване, че не е ясно по какъв начин и на основата на какви доказателства РС е формирал своето вътрешно убеждение и на база на него е приел за доказано, че водачът на автомобила виновно е нарушил разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. Първоинстанционният съд не бил обсъдил в пълнота доводите на жалбоподателя, а и не било доказано, че именно той е извършил нарушението. Според касатора, нормата, под която е подведено деянието, сочи, че трябва и двете табели да не са на съответното си място, за да е налице нарушение, поради което неправилно е наказан водачът. В резултат касаторът, чрез процесуалния си представител, иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отменено НП изцяло. 

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява. С вх. № 320/ 02.02.2018 г. представя писмени бележки, които по същество преповтарят касационната жалба.

Ответникът – РУ - Каварна при ОДМВР Добрич, редовно призован, не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на ОП - Добрич счита, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение районният съд е изменил Наказателно постановление № 17 – 0283 - 000139 от 26.06.2017 г. на Началника на Група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, с което на В.В.П. ***, за нарушение по чл. 140, ал. 1от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания: “глоба” в размер на 100 лв. /сто лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, за това че на 15.06.2017 г. около 16.35 часа, в град Каварна, на ул. „България“, пред хотел „Отдих“  като водач на лек автомобил – БМВ 328И с рег. № В6970ВХ управлява МПС, с предна регистрационна табела на автомобила поставена не на определеното за това място.

Районният съд е намалил наложените наказания, съответно глобата на 50 лв. и лишаването от управление на МПС на 1 месец. 

Предмет на обжалване в производството пред КРС е наказателното постановление изцяло. Жалбоподателят твърди, че АНО не бил обсъдил в голяма част изложените в АУАН и НП доводи и е изградил решението си едностранчиво, както и че се е позовал на констатациите в АУАН, без да вземе предвид обясненията на водача и на свидетеля по акта.

За да измени наказателното постановление, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Счел е, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП, т.е. че събраните по делото доказателства установяват по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, с оглед на което следва да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Съдът е анализирал обжалваното НП и АУАН, въз основа на който е издадено, и правилно е приел, че при тяхното издаване не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП на това основание. Същевременно следва да се отбележи, че РС, правилно е изменил НП, като е съобразил, че административнонаказващият орган не е се е обосновал защо налага наказания над минималния размер. Съдът много подробно е изложил мотивите си за намаление на наказанията, които настоящият състав кредитира.

Настоящият състав счита сторените с касационната жалба доводи за неоснователни. Съставът на РС подробно е описал поведението на жалбоподателя по време на проверката, като е отбелязал, че на въпрос на проверяващите, жалбоподателят е отговорил, че според него няма значение къде е поставена табелата, както и че може да я поставя, където иска. Добавил е, че възражения по АУАН не са постъпили нито по време на съставянето, нито в тридневния срок. Отразил е, че и тримата разпитани свидетели са установили, че жалбоподателят е оказал съдействие по време на проверката и не е провокирал конфликти. По отношение мястото на табелата съдът е посочил, че то е определено от завода – производител за всяко едно превозно средство и това е мястото, визирано в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и описано в чл. 10, ал. 5 от Наредба № І – 45 от 24.03.2000 г. Допълнил е, че не съществува законова възможност водачът сам да избира местоположението на регистрационната табела.

Подробно и аналитично е обсъдил нарушената разпоредба и събраните по делото писмени и гласни доказателства и правилно е счел, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин.

За пълнота следва да се отбележи, че РС е обсъдил и липсата на възможност за приложение на чл. 28 от ЗАНН, макар и да няма изложени доводи от жалбоподателя в тази насока. 

С оглед изложеното обжалваното съдебно решение е правилно и законосъобразно, валидно и допустимо, в съответствие като резултат с материалния закон, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна и необоснована – оставена без уважение.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1  АПК,

 

                                   Р Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 24.11.2017 год. по нахд № 238/ 2017 г. на КРС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: