Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 22.02.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд -Добрич,  в публично заседание на тридесети януари, две хиляди и осемнадесета, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:   Нели Каменска

                           Милена Георгиева

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 709 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) .

            Образувано е по касационна жалба на В.П.В. ***, против решение № 444/20.11.2017г., постановено по нахд № 1160/2017г. по описа на Районен съд –Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0851—000880 от 31.05.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушение по чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата ( ЗДвП) на касатора са наложени административните наказания „глоба“ от 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

            В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че описаното в наказателното постановление (НП) нарушение не било извършени, тъй като касаторът изобщо не е управлявал автомобила в посочения час на процесната дата. Счита, че съдът установявайки това обстоятелство неправилно е кредитирал показанията на контролните органи. Иска се отмяната на съдебното решение и на наказателното постановление на изложените по-горе основания.

            Ответникът по касационната жалба, Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна, решението правилно и законосъобразно и пледира оставянето му в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

             Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

Районният съд е установил следната фактическа обстановка :

Касаторът е наказан с административните наказания глоба от 2000 лв. и лишаване от право на управлява МПС, за това че на 06.05.2017г., около 22,50 часа, в гр.Добрич, жк“Балчик“ на ул.“Орфей“ до блок 4, В.П.В. в качеството си на водач на МПС- „Рено Меган Сценик“ с рег. № ТХ5504ХР отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, отказва да му бъде издаден талон за медицинско изследване № 0047325, отказва кръвна проба пред медицинско лице за химичен анализ, силно мирише на алкохол със залитаща походка и не може да координира движенията си. Деянието е описано в съставения акт за установяване на административно нарушение ( АУАН) № 880 от 06.05.2017г., в който е посочена и правната квалификация на извършеното -  нарушаване на чл.174, ал.3 от  Закона за движение по пътищата. Описаната в АУАН фактическа обстановка е възпроизведена в издаденото на 31.05.2017г. наказателно постановление, предмет на съдебната проверка за законосъобразност в производството пред районния съд.

За да потвърди наказателното постановление съдът е приел за доказано, че жалбоподателят е управлявал автомобила в момента на проверката и следователно е извършил нарушението по чл.174, ал.3 от ЗДвП като е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.

Неоснователни са касационните оплаквания, че районният съд не бил преценил правилно всички събрани по делото доказателства и неоснователно се е предоверил на показанията на едната група свидетели. Съдът не е допуснал  нарушения на съдопроизводствените правила, коментирайки доказателствата по делото, доколкото същият е събрал всички посочени от страните доказателства и ги е обсъдил в тяхната съвкупност. Изследвал е релевантните за спора факти и е приел, че същите са правилно установени и доказани. Мотивите в обжалваното решение са пълни, логични и последователни. Правилно е преценено, че твърденията на жалбоподателя, че не е управлявал автомобила не намират опора в показанията на водените от него двама свидетели, самите те употребили немалко количество алкохол. Правилно съдът е отчел и обстоятелството, че единият от двамата свидетели е признал, че не е наблюдавал постоянно жалбоподателя от момента, когато го е видял да излиза от жилищния блок до момента на инцидента, когато видял, че служителите на реда го задържат. Този период според свидетеля е бил с продължителност около 20 минути.

В правомощието на съда, събрал гласните доказателства, е да ги кредитира, т.е. да ги приеме за достоверни или не. Основните принципи на истинност и равенство на страните в съдебното производството изключват различна по сила доказателствена стойност на ангажираните от страните доказателства в зависимост от тяхното процесуално качество. Преценката на съда при гласните доказателства се основава единствено на критериите за логичност, обективност, достоверност и непротиворечивост, поради което са несъстоятелни доводите в касационната жалба, че първоинстанционният съд неоснователно се е предоверил на показанията на служителите на реда.

Правилна е преценката на съда, че санкциите „глоба“ от 2 000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца са определени във фиксирания в чл.174, ал.3 от ЗДвП размер и не могат да бъдат намалявани.

Предвид горните съображения, Административният съд ІІ-ри касационен състав намира, че решението на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено наказателното постановление, следва да бъде оставено в сила.

 Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич

 

                                                             Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444 от 20.11.2017г., постановено по нахд № 1160/2017г. на Районен съд – Добрич.

 Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                 1……………………

 

 

 

                                                                                                2……………………