О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

№ ………………./19.01.2018г., град Добрич

 

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 708 по описа за 2017г. на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на “Джи Ес Малмгрен Интериърс” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Ангел Стоянов“ № 2, представлявано от управителя Д.П.Г., с ЕИК 124024154, против решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане от 04.12.2017г. по проект „Активно начало“ с № ВG05М90P001-1.002-0135-С01, издадено от зам. министър на МТСП в качеството му на ръководител на УО на ОПРЧР 2014-2020.       

С разпореждане на съдия – докладчика от 03.01.2018г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани нередовности в жалбата, подробно описани в разпореждането. Със същото е даден 7-дневен срок на жалбоподателя да отстрани нередовностите в жалбата с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на служител на дружеството на 04.01.2018г., видно от върнатия в съда отрязък на л.22 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок, който е изтекъл на 11.01.2018г. (работен ден), констатираните нередовности в жалбата не са отстранени.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3  от АПК, административният съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 708 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                  Административен съдия :