О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………….

Добрич, 06.03.2018 г.

 

          Административен съд Добрич, в закрито съдебно заседание, на шести март две хиляди и осемнадесета година, І едноличен състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 707/ 2017 год. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл. 88, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 117, ал. 5 и ал. 2 от КСО.

         Образувано е по жалба от Я.С.Я., ЕГН **********,*** срещу Решение № 32/22.11.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му против Разпореждане № **********/10.02.2016 г. на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич.

         Жалбата е подадена до ЦУ на НОИ София, откъдето е препратена по компетентност на Директора на ТП на НОИ - Добрич. В жалбата се сочи, че лицето е подало молба на 16.02.2015 г. до ТЕЛК - Добрич, като е получило Решение едва на 20.01.2016 г. ТП на НОИ - Добрич е определило пенсия съобразно Решението на ТЕЛК, но не е присъдило обезщетение за периода от подаване на молбата - 16.02.2015 г. до Решението на ТЕЛК - 20.01.2016 г. С Разпореждане Ръководителят на ПО при ТП на НОИ - Добрич е определил получаване на актуализираната пенсия, считано от 20.01.2016 г. Я. настоява, че не е получавал Разпореждането, с което му е определено получаване на пенсията, считано от 20.01.2016 г., поради което не е съгласен, че е изпуснал срока за обжалване на Разпореждането. Иска щателна проверка на проблема му.

         Настоящият съдебен състав, като се запозна с изложеното в жалбата и с представените доказателства при изпращане на административната преписка, като взе предвид личните обяснения на жалбоподателя, с оглед на което бе насрочил делото в открито заседание, както и допълнително изисканите доказателства от куриерската фирма, намира за установено следното:

         С Експертно решение № 0067 003/ 20.01.2016 г. ТЕЛК "Общи заболявания" при МБАЛ - Добрич АД на Я.С.Я. са определени 92 % трайна неработоспособност, пожизнено. Решението е взето по молба вх. № А - 248/ 16.02.2015 г., видно от печата, поставен в горен десен ъгъл на самото решение. (л. 26 - 27) С Решение № 0158 от 005 заседание на Медицинската комисия при ТП на НОИ - Добрич е потвърдено ЕР на ТЕЛК. (л. 28 - 29) В резултат е издадено Разпореждане № **********, с което е увеличена пенсията на Я., считано от 20.01.2016 г., пожизнено, на основание чл. 75 от КСО и чл. 30, ал. 6 от НПОС, като е определен размер за получаване на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 196.13 лв. месечно. (л. 30 - 31) Разпореждането е изпратено на адреса на лицето. Видно от опис по номер на клиент № 970804 ТП на НОИ - Добрич, пратката с Разпореждане № 401001/10.02.2016 г. е доставена с баркод 5100016171803 от „Български пощи“ ЕАД (л. 37, л. 53, л. 59) , като е получена от внучката на Я. на 09.03.2016 г.

         С вх. № 1012 - 24 - 102/ 23.10.2017 г. Я.С.Я. подава жалба до ТП на НОИ - Добрич, с която моли да му бъде изплатена разликата в месеците от подаване на молбата до ТЕЛК до издаване на тяхното решение. (л. 33)

         Директорът на ТП на НОИ - Добрич разглежда жалбата като такава срещу Разпореждането от 10.02.2016 г. и с Решение № 32/ 22.11.2017 г. я оставя без разглеждане, като сочи, че през 2016 г. срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии е двумесечен и е изтекъл на 08.05.2016 г. В този смисъл, с оглед датата на подаване на жалбата - 23.10.2017 г., е приел същата за подадена извън законоустановения срок, като е указал, че това обстоятелство се явява процесуална пречка за разглеждането й по същество и я е оставил без разглеждане. В Решението административният орган е посочил, че то подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от получаването му. Видно от приложеното по делото известие за доставяне, Решението е получено от Я. на 24.11.2017 г. (л. 39)

         На 07.12.2017 г. в ЦУ на НОИ с вх. № 1012 - 40 - 304 е постъпило възражение от Я. срещу Решение № 32/ 22.11.2017 г. С писмо, получено на 15.12.2017 г. в ТП на НОИ - Добрич, Главният секретар на НОИ е указал на Директора на ТП на НОИ - Добрич да приложи разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от КСО, както и да разясни на лицето разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. (л. 41, л. 40)

         В изпълнение на дадените указания и с оглед разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от КСО, Директорът на ТП на НОИ - Добрич е изпратил жалбата (именована "възражение") на Административен съд - Добрич, с оглед на което е образувано настоящото производство.        

         С оглед така възприетата фактическа обстановка, настоящият състав приема от правна страна следното:

         Предмет на настоящето производство е Решение № 32/22.11.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена Жалба с вх. № 1012 - 24 - 102/23.10.2017 г. против Разпореждане № **********/10.02.2016 г. на Ръководител "ПО" при ТП - на НОИ - Добрич, подадена Я.С.Я..

         Както бе посочено, в Решението е указан четиринадесетдневен срок за обжалване. С оглед на това, независимо че се касае за производство по реда на чл. 88, ал. 3 от АПК, съгласно който Актът за прекратяване може да се оспори в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба или с протест пред съответния съд, който се произнася с определение, което не подлежи на обжалване, то следва да се приложи разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от АПК. Жалбата се явява подадена в срок, от засегнатото от Решението лице, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

         Жалбата е насочена срещу Решение, с което е оставена без разглеждане жалба срещу издадено Разпореждане „за отказ или за неправилно определяне или изменение и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях“. Обжалваното Разпореждане съставлява акт по смисъла на чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО, който на основание чл. 117, ал. 2 от КСО подлежи на обжалване пред ръководителя на ТП на НОИ в двумесечен срок, съобразно актуалната към датата на издаване на Разпореждането редакция на нормата на чл. 117, ал. 2 от КСО. В Разпореждането изрично е посочен редът за обжалване и е посочена разпоредбата, регламентираща срока за обжалване.

         В случая Разпореждането е връчено на член на домакинството на лицето - неговата внучка Ч.С.. Връчването е станало на 09.03.2016 г., като е удостоверено с подписа на получателя. Съдът, с оглед изясняване на спора, насрочи делото в открито заседание, в което жалбоподателят се яви лично и признава, че има внучка, но смята, че няма как да е получила тя Разпореждането. Обяснява как е ходил многократно в ТП на НОИ - Добрич и накрая е получил Решението.

         С оглед събраните по делото доказателства и предвид двумесечния срок за обжалване, то правилно административният орган, с оглед разпоредбата на чл. 60, ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, е приел, че срокът е изтекъл, като на 10.05.2016 г. Разпореждането е влязло в сила.

         С оглед горното преценката на ответника за просроченост е правилна.

         Сроковете за обжалване по чл. 117, ал. 2 от КСО са преклузивни  и пропускането им погасява правото на обжалване, което съгласно чл. 88, ал. 1, т. 2 от АПК във връзка с чл. 117, ал. 5 от КСО, се явява предпоставка за допустимост на жалбата и разглеждането й по същество от компетентния горестоящ орган. При просрочие на жалбата горестоящият административен орган е длъжен на основание чл. 88, ал. 2 от АПК да остави без разглеждане жалбата като недопустима и да прекрати производството. Пропускането на срока за упражняване правото на жалба определя същата като процесуално недопустима за разглеждане. Общият срок за оспорване на индивидуални административни актове е 14 - дневен, но по отношение разпорежданията за пенсии законодателят е предвидил значително по - дълъг срок в случая двумесечен, който обаче жалбоподателят е пропуснал. Жалбата е подадена повече от година след изтичане на срока.

         Предвид изложеното Решението, с което е оставена без разглеждане жалбата, се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила, а жалбата, като неоснователна - оставена без уважение.

         Предвид нормата на чл. 88, ал. 3 от АПК, съгласно който съдът се произнася в закрито заседание с Определение, то съдът следва да отмени ходът по същество, даден в открито съдебно заседание.

         Водим от горното и на основание чл. 88, ал. 3 от АПК, Административен съд - Добрич, Първи едноличен състав

        

         ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в открито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.Я., ЕГН **********,*** срещу Решение № 32/22.11.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му против Разпореждане № **********/10.02.2016 г. на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: