О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……..…/22.12.2017г., град Добрич

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и втори декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Силвия Сандева

 

като разгледа  докладваното от председателя  административно дело № 700 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на А.Я.Х. с ЕГН ********** *** срещу ЗППАМ № 17-0851-000866/09.10.2017 г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Добрич.

След извършена служебна проверка съдът констатира, че между същите страни, на същото основание и за същото искане има по-рано образувано административно дело под № 577/2017г. по описа на Административен съд – Добрич, което е висящо понастоящем. Предвид на това съдът счита, че са налице предпоставките по чл.159, т.7 от АПК и производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.             

Воден от горното, съдът

                              

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 700/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.             

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.

 

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: