Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………/02.03.2018г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на пети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

         

         При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя адм.д. № 694/2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. чл.73, ал.4 и чл.27, ал.3 и ал.5-7 от ЗУСЕСИФ и е образувано по жалба на община Шабла, представлявана от кмета на общината Мариян Жечев, срещу решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/1040 от 02.10.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007г. - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с което на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.70, ал.1, т.9, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.13, ал.1, т.3 във вр. ал.4 от Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от СФ, КФЕС, ЕЗФРСР, ЕФР и фондовете от Общата програма „СУМП“, приета с ПМС № 134/2010 г. (отм.), е наложена финансова корекция в размер на 13 388, 97 лева без ДДС от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители в изпълнение на два проекта, финансирани от ПРСР: „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ. Шабла (предмет на решението) и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, об. Шабла“ по договор № 08/321/01362 и избран изпълнител Обединение „Алфа Лиан“, ЕИК 202561265, за изпълнение на одобрен проект с ИД по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и община Шабла с УРН : 403375, като по отношение на община Шабла е установено наличието на публично държавно вземане, представляващо недължимо платена финансова помощ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007г. - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в общ размер на 16 066, 76 лева с ДДС.

          В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на оспореното решение поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона, отменителни основания по чл.146, т.3,4 и 5 от АПК. Твърди се, че неправилно в оспореното решение като основание за откриване на производството по налагане на финансова корекция е посочено писмо с изх. № 01-0800/1040/20.06.2017г. на ДФ „Земеделие“, тъй като с него е открито производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане, а не производство по налагане на финансова корекция. Твърди се, че писмото, с което всъщност е открито производството по налагане на финансова корекция, е уведомително писмо с изх.№ 01-0800/3101 от 13.09.2016г., с което по повод на доклад на Сертифициращия орган за периода 16.10.2013 г. – 31.12.2015г. бенефициерът е уведомен за установени нарушения на законодателството във връзка с възлагането на процесната обществена поръчка. Излагат се обстоятелства, че община Шабла е оспорила и двете писма, като срещу второто писмо от 2017 г. е подала жалба до Административен съд – Добрич. Възразява се, че незаконосъобразно жалбата срещу това писмо не е изпратена на компетентния съд, а е разгледана като възражение срещу констатациите в него. Твърди се също, че не е спазен срокът за издаване на решението по чл.73, ал.3 от ЗУСЕСИФ, както и че липсват мотиви относно основанията за налагане на финансова корекция. Твърди се, че обстоятелството, че решението е взето въз основа на препоръки от Сертифициращия орган за предприемане на корективни действия, не освобождава УО от задължението да обоснове всички елементи, относими към състава на нередността, както и конкретно приложения процент на корекция. Излагат се доводи, че в мотивите към акта са посочени всички нарушения, поради което е абсолютно неясна волята на УО за кое от всички констатирани при одита нарушения по ЗОП (отм.) е наложена корекцията. Твърди се, че основата, върху която е наложена корекцията, не отговаря на изискванията на ЗУСЕСИФ, тъй като обхваща и националното съфинансиране на проектите, получили безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. Оспорват се изводите на органа за нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП (отм.) поради наличието на дискриминационни и непропорционални критерии за подбор, изискващи оборот от изпълнение на услуги по изготвяне на тръжни процедури за последните три приключили финансови години в размер на 50 000 лева, както и изпълнени минимум три договора с предмет на услуги изготвяне на тръжни процедури през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Твърди се, че всеки един от поставените критерии е относим и съобразен с предмета и сложността на обществената поръчка. Не се споделя извода на органа, че изискването за оборот е завишено, тъй като услугите ще се предоставят по два отделни проекта с различни прогнозни стойности. Твърди се, че възложителят е обединил прогнозните стойности на двете позиции с цел да се избегнат всякакви съмнения за разделяне на обществената поръчка, като се е съобразил с разпоредбата на чл.15 от ЗОП (отм.). Сочи се, че изискването за оборот не надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката, поради което то не само не е дискриминационно, но и е занижено с оглед на възможността по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) за максимален трикратен размер. По отношение на изискването за изпълнени договори е посочено, че то е съобразено с нормата на чл.51 от ЗОП (отм.) и съответства на предмета, обема и сложността на предвидените за възлагане дейности. Не се оспорва, че е допусната известна неточност при посочване на относимия период, през който трябва да са изпълнени тези договори, но се счита, че това не може да обоснове дискриминационен характер на изискването. Считат се за неправилни изводите на органа за нарушение на чл.37, ал.2 от ЗОП (отм.) по съображения, че методиката за оценка в публичната покана е неясна и не позволява на потенциалните участници да се ориентират как биха били оценени техните технически предложения. Изразява се становище, че методиката за оценка е преди всичко указание към членовете на комисията, а участниците следва да се ръководят от условията за участие и техническата спецификация, разписани в публичната покана. Сочи се, че скалата за оценяване не е включена в изготвената публична покана във „fed“ – формат поради липсата на техническа възможност за това (ограниченото място и възможности за попълване с графични символи), но тя се съдържа в поканата до заинтересованите лица, изготвена в „word“ – формат и публикувана ведно с „fed“ – файла и изискуемите образци на официалната интернет страница на общината в раздел „Профил на Купувача“, както и в протокола, отразяващ работата на комисията. Твърди се, че използваната методика за оценка съответства на всички изисквания на чл.37, ал.2 от ЗОП (отм.) и в максимална степен детайлизира възможностите на комисията за присъждане на справедливи и обективни оценки. Оспорват се и изводите на органа за нарушение на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.) поради необоснованост и немотивираност на решението на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, с което е отстранена офертата на един от участниците в поръчката – „Еконсулт – 11“ ЕООД. Твърди се, че органът е тълкувал превратно и едностранчиво решението, без да вземе предвид всички доводи и аргументи за неговото издаване, концентрирайки се единствено и само върху изводите на комисията за необичайно ниската цена на офертата. Сочи се, че ниската цена е един от доводите за вземане на решението, но не е единственият, и е неизвестно защо органът е пренебрегнал останалите мотиви на комисията. Счита се, че предприетото от страна на комисията отстраняване на участника поради наличие на съществени несъответствия на представеното от него техническо предложение е единственото правилно и обосновано решение, което е подробно мотивирано и съобразено с изискванията на възложителя и закона. Освен това се твърди, че цитираната от органа разпоредба на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.) е неотносима към спора, доколкото е част от раздел, уреждащ провеждането на „открита процедура“, чиито правила могат да се прилагат субсидиарно само и единствено при наличие на изрична възможност, допусната от възложителя в одобрените от него вътрешни правила. В случая е налице възлагане посредством „публична покана“ и относимата сходна разпоредба е правилото на чл.101г от ЗОП (отм.). Съгласно тази разпоредба получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, които в случая не са изследвани по какъвто и да е начин от страна на УО. На последно място се сочи, че е използван изцяло неправомерен, неясен и несъобразен с правилата на Методологията за налагане на финансови корекции подход при изчисляване на размера на финансовата корекция. По изложените съображения се иска отмяна на решението и в двете му части за налагане на финансова корекция и за установяване на публично държавно вземане, както и присъждане на сторените разноски по делото.

Ответникът – изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на жалбата по съображения, че оспореният акт е издаден от компетентен орган,  при спазване на изискванията за форма и съдържание и правилно приложение на материалния закон. Иска отхвърляне на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като едновременно с това прави възражение за прекомерност на платеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :         

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.149, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване акт съгласно разпоредбата на чл.73, ал.4 от ЗУСЕСИФ, поради което е процесуално допустима.        

Разгледана по същество, жалбата е и основателна по следните съображения:

На 27.11.2012 г. между ДФ „Земеделие“, в качеството му на управляващ орган, и жалбоподателят община Шабла, в качеството му на бенефициер (ползвател), е сключен договор № 08/321/01381 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. за изпълнението на проект № 08/321/01381 с наименование : „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла“. Договорът е изменян няколкократно със седем допълнителни анекса, в резултат на което максималният размер на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е определен на 4 212 883, 74 лева, представляващи 100 % от целия размер на одобрената инвестиция, от които 80 % са осигурени от ЕС и 20 % от държавния бюджет на РБългария.

Във връзка с осъществяване на предварителна проверка върху процедури за обществени поръчки изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е изпратил писмо с изх.№ 02-0800/878/29.04.2013г., с което е уведомил община Шабла, че може да проведе обществена поръчка по изготвяне на тръжни процедури по избор на изпълнител в изпълнение на проекти : „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ.Шабла“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла“ по договор № 08/321/01362 от 27.11.2012г.

Със заповед № РД-04-151/10.05.2013 г., издадена на основание чл.14, ал.4 и чл.101а, ал.2, във вр. чл.101г, ал.1 от ЗОП (отм.), кметът на община Шабла е наредил да бъде проведена процедура по реда на глава осма „а“ от ЗОП (отм.) за възлагане на договор с предмет : „Изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители за изпълнение на 2 проекта, финансирани от ПРСР : „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ.Шабла“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла“ по договор № 08/321/01362 от 27.11.2012г., с прогнозна стойност на поръчката за услуги до 34 500 лева.

В публикуваната публична покана на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача възложителят е включил минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: „оборотът от изпълнение на услуги по изготвяне на тръжни процедури на участника общо за последните 3 години, а именно през 2010 г., 2011 г. и 2012 г., да не е по-малък от 50 000 лв.“, както и минимални изисквания за техническите възможности и квалификация : „през последните три години (2010, 2011, 2012 г.), считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне три процедури по проекти, независимо от източника на финансиране.“ Като критерий за възлагане на поръчката е избран „икономически най-изгодна оферта“, а показателите за оценка на офертите и относителната им тежест за формиране на комплексната оценка са разпределени, както следва :  1. Рискове от изпълнението – К2 – максимален брой точки – 10; 2. Методология и организация за изпълнение на поръчката – К3 – максимален брой точки – 40; 3. Ценово предложение „Предлагана цена“ – К1 – максимален брой точки – 50.            

На 20.05.2013 г. и 21.05.2013г. са постъпили две оферти за участие в обществената поръчка съответно от Обединение „Алфа Лиан“ гр.София и „Еконсулт – 11“ ЕООД, като първият участник е предложил срок за изпълнение на поръчката – 60 календарни дни, респективно цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 34 500 лева, от които 19 250 лева за първия проект : „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ. Шабла“ по договор № 08/321/01381/27.11.2012г., и 14 750 лева за втория проект : „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла“ по договор № 08/321/01362 от 27.11.2012г. Вторият участник е предложил срок за изпълнение на поръчката – 5 календарни дни, респективно цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 9 900 лева, без да е разпределил сумата между двата проекта.

Съгласно протокол по чл.101г, ал.3 от ЗОП в периода 22.05.2013 г. – 18.07.2013г. комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № РД-04-168/22.05.2013г. на кмета на община Шабла, е допуснала до участие двете постъпили оферти и е взела решение изпълнението на поръчката по двата проекта да се възложи на Обединение „Алфа Лиан“. По отношение на другия участник – „Еконсулт – 11“ ЕООД комисията е предложила на възложителя да го отстрани от участие в тръжната процедура, тъй като неговото ценово предложение е с необичайно ниска цена, която не е свързана с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или наличието на други основания по чл.70, ал.2 от ЗОП. Освен това след преглед и анализ на техническото му предложение е констатирано, че той не предлага експертен екип с професионална квалификация в съответната област, свързана с предмета на обществената поръчка, а именно инженерно-технически състав за подготовка на техническите спецификации, който да обезпечи посочените кратки срокове, предложени за изготвяне на тръжната процедура. В протокола на комисията е посочено, че описанието на дейностите за изпълнение на поръчката възпроизвежда общо основните принципи на ЗОП и конкретните разпоредби за съдържание на офертата и минималните изисквания към участниците. Изразено е становище, че предвид обема и сложността на предвидените дейности, подготовка на две тръжни процедури за строително – ремонтни дейности и две процедури за строителен надзор при изпълнение на СМР, не е установено наличието на достатъчно експертна и техническа възможност на участника, с която да докаже и обоснове предложения кратък срок, а предложената ниска цена, която не е свързана с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника или икономичност при изпълнение на обществената поръчка, дава основателни съмнения относно качеството на предложената услуга и е доказателство, че предложението е направено с цел спечелване на обявената процедура, без да е обезпечено от безспорни доказателства за точно и качествено изпълнение.           

На 22.07.2013 г. между община Шабла, от една страна като възложител,  и Обединение „Алфа Лиан“, от друга страна като изпълнител, е сключен договор за обществена поръчка с предмет изготвяне на два броя тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на строител и два броя тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на строителен надзор по време на строителство по два проекта, финансирани по ПРСР : „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ.Шабла“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла“ по договор № 08/321/01362 от 27.11.2012г.

На 07.08.2013г. експерти от ДФ „Земеделие“ са изготвили отчет за съответствието на тръжната процедура, съгласно който представените тръжни документи са окомплектовани и отговарят на изискванията съгласно ЗОП/НВМОП, а проведената тръжна процедура отговаря на критериите за законосъобразност.  

С писмо с изх.№ 02-0800/2603/12.08.2013г. изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е уведомил община Шабла, че ДФЗ – РА съгласува проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с избран изпълнител Обединение „Алфа Лиан“.  

С писмо с изх.№ ВхК-2065/16.09.2016г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ възложителят е уведомен, че във връзка с издаден доклад и констатации на сертифициращия орган (СО) при извършен сертификационен одит на ДФ „Земеделие“ – РА за периода 16.10.2014г. – 31.12.2015г. по договор № 08/321/01381 са установени нарушения относно проведената обществена поръчка, обективирани в т.6 от писмото.

Според констатациите на СО в обявената публична покана са поставени критерии за подбор, които не съответстват на стойността, сложността и обема на обществената поръчка. Предметът на поръчката е свързан с осъществяване на услуги по управление, отчитане и мониторинг на два проекта между община Шабла и ДФЗ – РА по ПРСР. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лева без ДДС, като при възлагането не са обявени отделни обособени позиции по различните проекти. Същевременно са поставени сериозни изисквания към потенциалните участници : 1. наличие на оборот от изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти за последните три приключили финансови години в размер на 50 000 лева – изискването за оборот не е съобразено с обстоятелството, че услугите ще се предоставят по два различни проекта, чиито прогнозни бюджети са приблизително в съотношение 5:1, т.е. по отношение на едната услуга изискването за оборот е чувствително завишено;  2. да са изпълнени минимум 3 договора с предмет изпълнение на услуги по изготвяне на тръжни процедури по проекти, независимо от източника на финансиране, през последните три години (2010, 2011 и 2012), считано от датата на подаване на офертата – от една страна е поставено изискване за изпълнени минимум 3 идентични договора, което по своя характер е непропорционално тежко с оглед на предмета и сложността на поръчката, в самата публична покана не е посочено колко броя и какви тръжни процедури следва да бъдат изготвени, от друга страна, има противоречие в самото изискване кога трябва да са изпълнени тези договори – през последните 3 календарни години (2010, 2011 и 2012) или през последните три години от датата на подаване на офертите. Въз основа на тези констатации СО е направил извод, че посочените изисквания са непропорционални с оглед на обявената поръчка и са в нарушение на чл.25, ал.6, изр.1 от ЗОП (отм.), тъй като с тях се ограничава потенциалният кръг на участниците, които биха подали оферта, като се препятства постигането на реална конкуренция и осигуряването на възможно най-добра оферта за възложителя. Като доказателство за дискриминационния характер на критериите за подбор е посочил обстоятелството, че впоследствие са подадени само две оферти за участие в процедурата. Позовавайки се на Насоките на ЕК за определяне на финансови корекции, СО е предложил за допуснатото нарушение да се определи финансова корекция в размер на 25 % с оглед на сериозността на констатираната нередност, свързана с липсата на осигурени условия за достатъчно конкуренция.

На следващо място СО е констатирал, че в публичната покана е предвидено офертите да се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта“, без да е посочен начинът, по който ще бъдат присъждани оценките. В заповедта на възложителя, с която е разпоредено провеждането на обществената поръчка, е посочено, че изпълнителят на поръчката ще бъде избран на база критерий „икономически най-изгодна оферта“ при показатели и методика съгласно изготвената покана, неразделна част от заповедта, но никъде в нея не е посочено наличието на одобрен отделен документ, съдържащ детайлизирана методика за оценка на офертите. В утвърдения образец на техническо предложение също не се съдържат никакви индикации относно начина на присъждане на оценките по отделните показатели. Въз основа на тези констатации СО е направил извод, че методиката е абсолютно неясна и не позволява на потенциалните участници да се ориентират как биха били оценени техните технически предложения, което е в нарушение на чл.37, ал.2 от ЗОП (отм.). За това нарушение СО е предложил да се определи финансова корекция в размер на 25 %, като е счел, че в конкретния случай тя не може да бъде намалена до 10 % или 5 % с аргумента, че тежестта на констатираната нередност е сериозна, тъй като е свързана с пълната липса на прозрачност относно начина на оценяване на участниците, в потвърждение на което е самото оценяване на получените оферти.                          

На последното място СО е констатирал, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти неправилно е отстранила участника „Еконсулт – 11“ ЕООД поради необичайно ниската цена на неговата оферта. Самата комисия е приела, че не са налице предпоставките на чл.70 от ЗОП, тъй като офертите са само две, но независимо от това е предложила на възложителя участникът да бъде отстранен, тъй като не са налице основания за оферирането на подобна ниска цена. Според СО не става ясно от съдържанието на протокола как точно комисията е достигнала до извода, че цената на „Еконсулт – 11“ ЕООД е необичайно ниска, а не до обратния извод, че цената, предложена от другия участник, Обединение „Алфа Лиан“, който последствие е определен и за изпълнител на поръчката, е необичайно висока (34 000 лева или само с 500 лева под максималната прогнозна стойност на поръчката). Направен е извод, че е допуснато абсолютно нарушение на закона, доколкото комисията не е имала право да отстрани участника „Еконсулт – 11“ ЕООД, а напротив – следвало е да го определи за изпълнител. Отправени са препоръки за налагане на финансова корекция в размер на 24 100 лева без ДДС, определена като разлика между ценовите предложения на двамата класирани участници. Доколкото тази сума се отнася до двата договора с ДФЗ – РА, включени в предмета на поръчката, и предвид на обстоятелството, че единият от участниците не е посочил разбивка на ценовото си предложение по всеки от договорите, е предложено размерът на корекцията да бъде определен на база процентното съотношение по двата договора, посочено от определения за изпълнител участник, Обединение „Алфа Лиан“, в неговото ценово предложение, а именно -  56, 62 % : 43, 38 % (19 250 лв. : 14 750 лв.), т.е. размерът на финансовата корекция по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012 г. възлиза на 13 645, 42 лева без ДДС.             

По повод на одитния доклад в писмото на изпълнителния директор на ДФЗ – РА е посочено, че на основание чл.13, ал.1, т.2 от Методологията възложителят може да представи коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да мотивира своите възражения срещу налагането на  финансовата корекция или срещу нейния размер.

На 29.09.2016 г. община Шабла е подала възражение срещу уведомителното писмо на ДФЗ – РА и съдържащите се в него констатации на СО. 

На 12.12.2016г. е проведено заседание на постоянна работна група, назначена със заповед № 03-РД/1535 от 11.10.2016г. на ИД на ДФЗ – РА, която след преглед и анализ на документацията от проведената обществена поръчка и възраженията на възложителя е приела за основателни констатациите на СО за извършени нарушения, като ги е доразвила в доклад с изх. № 03-0416/185 от 16.01.2017г. Според този доклад с критериите за подбор се нарушава принципът за публичност и прозрачност по чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), тъй като възложителят не е осигурил пълния обем от информация. По отношение на заложената методика за оценка е прието, че тя е недопустима, тъй като противоречи на целта на закона да осигурява ефективност при разходването на публични средства, прогласена в чл.1 от ЗОП. Изложени са доводи, че винаги когато възложителят не предвижда оценяване на конкретни параметри на предмета на поръчката, са налице неправомерни показатели за оценяване. В тези случаи подобна техническа оферта е изготвена самоцелно – единствено, за да послужи като обект на оценяване, но без никакъв принос и връзка с изпълнението на предмета на поръчката, съответно по нея обективно няма какво да се изпълнява и възложителят не търси изпълнението й. По отношение на решението на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти е посочено, че тя не е дала достатъчно подробни основания защо смята, че цената на участника „Еконсулт – 11“ ЕООД е необичайно ниска. Коментирани са и другите мотиви на комисията относно липсата на експертен екип с професионална квалификация в областта на обществената поръчка, като е подчертано, че никъде в публичната покана не е посочено какъв трябва да е този екип и какви са изискванията към него, за да могат участниците да подготвят своите технически предложения, което е в нарушение на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.). По изложените съображения работната група е стигнала до извода, че са налице нарушения на разпоредбите на чл.25, ал.6 и чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.), които попадат в обхвата на т.10 „Критериите за подбор не са свързани с и/или не са пропорционални на предмета на поръчката“ и т.16 „Липса на прозрачност и/или на равно третиране по време на оценяването“ от Приложение към чл.6, ал.1 на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове…, приета с ПМС № 134/05.07.2010г. (по – нататък Методологията). Приела е, че естеството на нарушенията позволява да се установи точният размер на финансовата загуба и да се приложи диференциалният метод за определяне на финансовата корекция по чл.9 от Методологията, в резултат на което е стигнала до заключението, че УО следва да наложи финансова корекция в размер на 13 645, 42 лева без ДДС от сумата на разходите по засегнатия от нередността договор за възлагане на обществена поръчка, заявени за възстановяване със заявката за междинно/окончателно плащане.      

С писмо с изх.№ 01-0800/1040/20.06.2017г. изпълнителният директор на ДФЗ – РА е уведомил община Шабла, на основание чл.26, ал.1 от АПК, че открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. В писмото е посочено, че производството се открива във връзка с констатирани нарушения при провеждането на обществената поръчка и в частност неспазване на разпоредбите на чл.25, ал.5 и ал.6, изр.1, чл.71, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), като размерът на финансовата корекция възлиза на 13 388, 97 лева без ДДС и 16 066, 76 лева с ДДС, определен на база процентното съотношение по двата договора, посочено от спечелилия участник.

Срещу това писмо е подадена жалба с вх.№ 01-0800/1040/10.07.2017г. чрез ДФЗ – РА до Административен съд – Добрич. След като е разгледал тази жалба като възражение по основателността и размера на финансовата корекция, изпълнителният директор на ДФЗемеделие” е издал оспореното решение № 01-0800/1040/02.10.2017г., с което е наложил финансова корекция в размер на 13 388, 97 лева по договор № 08/321/01381/27.11.2012 г. и е установил по отношение на община Шабла наличието на публично държавно вземане в общ размер на 16 066, 76 лева с ДСС, представляващо недължимо платена финансова помощ по този договор, като е определил 14 – дневен срок за доброволно плащане на дължимата сума, считано от датата на получаване на решението, и е наредил незабавно вписване на решението в регистъра за нередности по чл.14, ал.3 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. В акта са възпроизведени констатациите на СО и постоянната работна група към ДФЗ – РА, като в мотивите към него е посочено, че се издава на основание чл.73, ал.1, във вр. чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, във вр. чл.13, ал.1, т.3, във вр. ал.4 от Методологията и утвърдената от изпълнителния директор на ДФЗ „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ  контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР“.      

Решението е връчено на жалбоподателя на 04.10.2017г. съгласно приложената по делото обратна разписка (л.217), като на 18.10.2017г. е подадена жалба срещу него, която е предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), обн. ДВ, бр. 101/22.12.2015г., в сила от 25.12.2015г., се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), реда за предоставяне на финансова подкрепа или безвъзмездна финансова помощ, правилата за определяне на изпълнител от бенефициер на безвъзмездна финансова помощ, правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Според чл. 1, ал. 2 ЗУСЕСИФ, средствата от ЕСИФ по смисъла на този закон са средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България. В раздел III от глава пета от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове са регламентирани процедурни правила за администриране на нередности и извършване на финансови корекции. В чл. 69, ал. 1 ЗУСЕСИФ е предвидено, че управляващите органи провеждат процедури по администриране на нередности по смисъла на чл. 2 т. 36 и 38 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета/.

Оспореният акт е издаден от компетентен орган. Съгласно чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на управляващия орган, одобрил проекта. По силата на §4, ал.1 от ДР на ЗУСЕСИФ за Програмата за развитие на селските райони функциите на органи за управление, контрол и администриране по този закон се изпълняват от Министерството на земеделието, храните и горите и от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, както това е предвидено в Закона за подпомагане на земеделските производители и в актовете по неговото прилагане. Съгласно чл.2, т.1 от ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 – 2013 г. договарящият орган е управляващ орган на оперативните програми при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. В случая изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" се явява ръководител на управляващия орган, който е одобрил проекта и е сключил договор с оспорващия, поради което и на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП обжалваното решение за налагане финансова корекция е издадено от компетентен орган съобразно предоставените му правомощия.

Оспорваното решение е издадено в законоустановената писмена форма и съдържа фактически и правни основания за издаването му съгласно изискването на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Като фактическо основание за издаване на акта са посочени конкретни нарушения на ЗОП (отм.), а като правно основание са посочени чл.70, ал.1, т.9, във вр. чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.13, ал.1, т.3, във вр. ал.4 от Методологията, т.10 и т.16 от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията. Доколко тези фактически и правни основания покриват елементите от фактическия състав на наложената финансова корекция е въпрос на материална законосъобразност на акта.   

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до незаконосъобразност на издаденото решение. Производството по налагане на финансова корекция е започнало след влизането в сила на ЗУСЕСИФ, поради което за него са приложими процесуалните правила по този закон. Съгласно чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ преди издаването на решението по ал. 1 управляващият орган трябва да осигури възможност бенефициентът да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Съответно в ал. 3 е предвидено, че решението по ал. 1 се издава в едномесечен срок от представянето на възраженията по ал. 2, като в неговите мотиви се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения. От доказателствата по делото е видно, че това изискване на закона е спазено – през 2016 г. и 2017 г. са изпратени две писма до бенефициера, с които е уведомен за констатираните нарушения и размера на финансовата корекция, като му е дадена възможност да възрази и да посочи доказателства. Община Шабла е представила възражения и по двете писма, като неприемането им от органа е обусловило постановяването на оспореното решение. Неоснователно е оплакването в жалбата, че неправилно органът е приел като основание за започване на производството по налагане на финансова корекция писмо с вх. № 01-0800/1040/20.06.2017г. вместо писмо с изх. № 01-0800/3101/13.09.2016 г., с което на основание чл.13, ал.1, т.1 от Медотологията бенефициерът е уведомен за резултатите от серитифициращия одит относно проведената обществена поръчка. Действително с второто писмо ползвателят е уведомен на основание чл.26, ал.1 от АПК, че се открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане, но това не променя характера на производството, защото изявлението за финансова корекция е и акт по чл.166, ал.1 от ДОПК за установяване на публично държавно вземане по смисъла на чл.162, ал.2, т.8 от ДОПК, аргумент за което е и цитираната в акта разпоредба на чл. 13, ал.4 от Методологията, както и разпоредбите на чл.75, ал.1 и ал.2 от ЗУСЕСИФ. Писмото съдържа всички необходими реквизити на уведомление по чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ, поради което правилно органът е приел, че с него е открито производството по налагане на финансова корекция. Независимо от всичко, дори и да се приеме, че неправилно органът е квалифицирал писмото като начало на производството по чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, то това не опорочава акта и не е основание за неговата отмяна. Правилно и законосъобразно органът е разгледал жалбата срещу това уведомление като възражение срещу направените в него констатации вместо да я изпрати по компетентност на административния съд. Уведомителното писмо е част от производството по издаване на решението по чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ и на основание чл.21, ал.5 от АПК не е индивидуален административен акт, поради което не подлежи на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност. Независимо от изложеното, дори и да се приеме, че органът е следвало да изпрати жалбата на административния съд, който сам да прецени дали заведеното пред него дело е допустимо, то това не е съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на акта. Не е съществено процесуално нарушение и това, че установеният по чл.73, ал.3 от ЗУСЕСИФ срок за издаване на решението не е спазен, тъй като този срок е инструктивен и с изтичането му не се преклудира възможността на административния орган да издаде решението, нито се нарушава правото на защита на ползвателя. По – решаващото в случая е, че органът е изпълнил процедурата по чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ, като е предоставил възможност на ползвателя да представи в разумен срок писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и едва след тяхното постъпване е издал обжалваното решение.

При издаването на акта обаче са допуснати нарушения на материалния закон, които обуславят неговата незаконосъобразност по същество. 

Съгласно чл. 143 (1) от Регламент № 1303/2013 държавите членки носят отговорност за разследването на нередностите, за извършването на необходимите финансови корекции и възстановяването на дължимите суми. Съгласно чл. 122 (2) от Регламент № 1303/2013 държавите членки предотвратяват, откриват и коригират нередностите и възстановяват неправомерно платените суми. Дефиницията за нередност, дадена в чл. 2, т. 36 от Регламент № 1303/2013, съдържа следните елементи: а) действие или бездействие на икономически оператор, б) което води до нарушение на правото на Европейския съюз или на националното право, свързано с неговото прилагане, и в) има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Съюза, като се отчете неоправдан разход в общия бюджет.

По делото е безспорно, че първият елемент на определението е налице – община Шабла има качеството на икономически субект по смисъла на чл. 2, т. 37 от Регламент от № 1303/2013, защото участва в изпълнението на помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В качеството си на икономически субект, страна по договор за безвъзмездна финансова помощ, общината е осъществила действия по възлагане на обществена поръчка за разходване на получено безвъзмездно финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Спорът по делото е налице ли са останалите елементи от определението, за да се приеме, че наложената финансова корекция е законосъобразна.

Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗУСЕСИФ финансовата подкрепа със средствата на Европейските структурни и инвестиционни фондове може да бъде отменена само на някое от лимитативно посочените правни основания. Следователно българският законодател е приел, че всяко от посочените в чл.70, ал.1 от ЗУСЕСИФ основания води до нарушение на правото на Европейския съюз или на националното право, свързано с неговото прилагане, и има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Съюза, като води до отчитането на неоправдан разход в общия бюджет. Първото, което органът трябва да докаже, е нарушение на правото на Европейския съюз или на националното право, което е свързано с неговото прилагане. В случая органът твърди, че са налице нарушения на чл.25, ал.5 и ал.6, изр. първо, чл.71, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), квалифицирани като нередности по т.10 и т.16 от Приложението към чл.6, ал.1 от Методологията. Тези нарушения, ако са осъществени, биха попаднали в хипотезата на чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ - нередност, която съставлява нарушение на националното право, извършено чрез действие от получателя на безвъзмездната помощ, и има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗУСЕСИФ нередностите по т. 9 се "посочват" в акт на Министерския съвет, какъвто акт е Методологията (отм.), чието действие е продължено по силата на §8, ал.2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ и §1, ал.2 от ПЗР на ПМС № 57/28.03.2017г., в сила от 31.03.2017г. С Методологията Министерският съвет е определил основните категории нарушения, за които се налагат финансови корекции - чл. 6, ал. 1 и приложението към него. С оглед на това и поради липсата на регламентация в закона на този вид обществени отношения следва да се приеме, че именно Методологията е актът, който определя видовете нередности по смисъла на чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ за програмния период 2007 – 2013 г. Действително към момента на провеждане на процесната възлагателна процедура (май-юли 2013 г.) основните категории нередности, съставляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки на стойност равна или по-висока от праговете по чл. 45а от ЗОП (отм.), са описани в приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Методологията (изм., ДВ бр. 3/2011г.). Това приложение обаче е заменено с приложение към чл. 6, ал. 1 от Методологията, което по силата на §23 от ПЗР на ПМС № 162 от 17.06.2014г., обн. в ДВ бр. 52/24.06.2014г., се прилага и при извършване на финансови корекции, във връзка с нарушения, открити след влизането му в сила.

На първо място, в оспореното решение е прието, че са налице завишени, дискриминационни и непропорционални критерии за подбор, с което са нарушени чл.25, ал.5 и ал.6, изр. първо от ЗОП (отм.). Твърдението за това е свързано с поставените в публичната покана минимални изисквания участниците да имат оборот от изпълнение на услуги по изготвяне на тръжни процедури общо за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по по-малък от 50 000 лева, както и да са изпълнили поне три договора с предмет изпълнение на услуги по изготвяне на тръжни процедури по проекти, независимо от източника на финансиране, през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), считано от датата на подаване на офертата. Органът е приел изискването за оборот за завишено, тъй като услугите ще се предоставят по два различни проекта, чиито прогнозни стойности са приблизително в съотношение 5:1, а условието за изпълнени поне три договора през последните три години за противоречиво, тъй като не става ясно кога трябва да са изпълнени тези договори – през последните три календарни години (2010, 2011 и 2012 г.) или през последните три години от датата на подаване на офертата. Като доказателство за дискриминационния характер на критериите за подбор органът е посочил обстоятелството, че в указания от възложителя срок са подадени само две оферти.   

Съгласно чл.25, ал.1 от ЗОП (отм.) възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка се взема от възложителя според нуждите, които тя следва да задоволи, при спазване на заложените в ЗОП принципи и условия. Възложителят е този, който определя изискванията към участниците в процедурата, които се залагат в документацията, като те трябва да са в съответствие с конкретните специфични нужди на самия възложител, за когото се провежда процедурата, и да отговарят на интересите му, а не на потребностите на евентуалните участници в нея. Възложителят е в правото си да постави условия и изисквания към потенциалните участници по отношение на тяхната надеждност да изпълняват поръчката, стига тези условия да са съобразени с изискванията на чл. 25, ал. 5 и ал. 6 ЗОП и да гарантират спазването на залегналите в чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В случая кметът на община Шабла е наредил да се проведе процедура по реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на договор за обществена поръчка с предмет: : „Изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнителни в изпълнение на 2 проекта, финансирани от ПРСР : „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ.Шабла“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла“ по договор № 08/321/01362 от 27.11.2012г., с прогнозна стойност на поръчката за услуги до 34 500 лева. Следователно възложителят е обединил в една обществена поръчка услугите по двата проекта, финансирани с европейски средства, поради което неправилно органът е преценявал критериите за подбор за всеки един проект поотделно, без да се съобрази с решението за откриване на процедурата. От представената по делото документация за участие в процедурата е видно, че дейностите (подготвяне на четири броя тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител и за избор на строителен надзор), които следва да се извършват по отношение на двата договора, са едни и същи както по отношение на изпълнението, така и по отношение на заплащането на услугата. Включените в предмета на поръчката дейности са съобразени със специфичните нужди на възложителя и необходимостта те да бъдат удовлетворени в най – пълна степен. Възможността да се предвидят обособени позиции в процедура за възлагане на обществена поръчка е в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя. Законът поставя изискване по отношение на вида на процедурата, критериите за подбор и критериите за оценка на офертите, но не и по отношение на структурирането на обществената поръчка. Право на възложителя е да определи основните параметри, при които ще се проведе възлагателната процедура, както и да прецени дали доставката на услуги ще бъде обявена в обособени позиции, като се съобрази с предмета на поръчката и финансовите си възможности. След като възложените дейности са групирани в една обща поръчка без обособени позиции, те следва да се разглеждат заедно, а не поотделно с различни прогнозни стойности. При това положение прогнозната стойност на поръчката е една единствена и в сравнение с нея изискването за наличие на оборот не по-малък от 50 000 лева не е завишено с оглед на ограничителната норма на чл.25, ал.6 от ЗОП (отм.), в редакцията й от ДВ, бр.93 от 25.11.2011г., съгласно която изискването за наличие на оборот не може да надхвърля трикратния размер на прогнозната стойност на поръчката. За дейността на общината обемът и предметът на поръчката е от решаващо значение за точното и своевременно изпълнение на задълженията й по договорите за безвъзмездна финансова помощ, свързани с избор на изпълнител чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на инвестиционните проекти в съответствие с изискванията на ЗОП, поради което възложителят е предвидил такива минимални изисквания, които в максимална степен да гарантират както неговите икономически интереси, така и безпрепятственото изпълнение на дейностите от страна на потенциалните изпълнители. С изискването за минимален оборот се проверява дали обществената поръчка не надвишава възможностите на участника, без да се надхвърля прекомерно прогнозната стойност на поръчката. С него не се стеснява кръга на потенциалните участници в процедурата, а се цели да се избере икономически стабилен субект с доказани финансови възможности да реализира предмета на поръчката. Поради това то съответства както на изискванията на ЗОП (отм.), така и на стойността, сложността и обема на обществената поръчка, която недопустимо е разделена от органа на самостоятелно обособени позиции в нарушение с обявената процедура. Изложеното води до извод, че изискването за минимален оборот не е дискриминационно или непропорционално и няма ограничаващ участието на лица ефект, поради което не е налице нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП (отм.) на това основание.

Няма ограничителен или непропорционален характер и изискването за брой изпълнени договори, защото с него се доказват техническите възможности и опит на потенциалните участници да изпълнят поръчката в съответствие с разпоредбата на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (отм). Не може да се приеме, че залагането на три броя договори със сходен предмет е прекомерно или непропорционално изискване за опит, несъизмеримо с обема, сложността и стойността на поръчката, с което се дава предимство на едни стопански субекти за сметка на други, чиято възможност за участие в процедурата се ограничава. Поставеното изискване е еднакво за всички потенциални участници в процедурата и цели да провери годността им да изпълнят поръчката, без да стеснява необосновано кръга на възможните участници в процедурата. Видно от съдържанието на документацията, обществената поръчка представлява определено ниво на сложност, защото изисква изготвянето на четири тръжни процедури, поради което условието за изпълнени договори дава увереност на възложителя, че потенциалният изпълнител има професионален капацитет и опит да извърши заложените в предмета на поръчката дейности. Действително възложителят не е определил точно относимия период за придобиване на опит, като един път е посочил, че изисква изпълнени договори през последните три години от датата на подаване на офертата, а друг път  - през последните три календарни години (2010, 2011 и 2012 г.), изключвайки по този начин периода от 01.01.2013 г. до 10.05.2013 г., но тази неяснота се преодолява от описанието на необходимите документи за доказване на техническите възможности и професионалната квалификация на участниците, където изрично е посочено, че те следва да представят изпълнени договори за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Независимо от всичко, дори и да се приеме, че е налице непрецизност при определяне на референтния период, то това не води до непропорционалност на поставеното изискване, нито пък го прави дискриминационно и противоречащо на изискванията на чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП (отм), защото не възпрепятства равния достъп на участници и постигането на реална конкуренция, още повече че лицата са разполагали с възможността да поискат от възложителя писмени разяснения по документацията за участие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП (отм.), ако са считали, че критерият е неясно или неточно формулиран. Фактът, че в указания от възложителя срок са подадени само две оферти не означава непременно, че заложените изисквания за оборот и изпълнени договори имат ограничителен характер и са довели до объркване и затрудняване на участниците, създавайки предпоставки за неправомерното и дискриминационното им третиране.    

Следователно при възлагане на обществената поръчка не е допуснато нарушение на чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП (отм.), което да бъде квалифицирано като нередност по т.10 от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията “Критериите за подбор не са свързани с и/или не са пропорционални на предмета на поръчката”, както неправилно е преценил ръководителят на УО. 

Не се споделя и констатацията в акта за допуснато нарушение на принципа за публичност и прозрачност по чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.). Според органа възложителят не е осигурил на заинтересованите лица пълния обем от информация, тъй като не е посочил никъде в публичната покана начинът, по който ще се присъждат оценките. Освен това заложената методика за оценка е неясна и не позволява на потенциалните участници да се ориентират как биха били оценени техническите им предложения, което е в нарушение на чл.37, ал.2 от ЗОП (отм). На първо място, мотивите на органа са нелогични и вътрешно противоречиви, защото веднъж в тях се твърди, че няма заложена методика за комплексна оценка на офертите, тъй като никъде в публичната покана не е посочен начинът, по който ще бъдат присъждани оценките, а друг път, че така заложената методика е неясна, недопустима и противоречи на закона да осигурява ефективност при разходването на публични средства. Липсата на методика и неясна методика са две различни нарушения и не може да се постави знак на равенство между тях. Неяснотата относно вида на допуснатото нарушение прави неразбираема волята на органа и е основание за незаконосъобразност на акта, защото ограничава правото на защита на ползвателя. На второ място, никъде в закона не е предвидено, че публичната покана трябва да съдържа методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, когато избраният критерий е икономически най - изгодната оферта. Съгласно чл.101б, ал.1 от ЗОП (отм.), редакция ДВ, бр.93/2011г., в сила от 26.02.2012 г., поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и включва информация за възложителя, предмета на поръчката, изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий “икономически най-изгодна оферта” – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, както и срок за получаване на офертите. Публикуваната от възложителя покана на Портала на обществените поръчки и в профила на купувача има минимално изискуемото по закон съдържание, което включва и информация за избрания критерий, показателите за комплексна оценка и относителната им тежест, поради което не е налице нарушение на принципа на публичност и прозрачност по чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.). Методиката за оценка на офертите е иманентна част от документацията за участие, а не от публичната покана, както неоснователно се твърди в акта. От данните по делото е видно, че в одобрената от възложителя документация за участие фигурира “покана за подаване на оферта”, в която са описани последователно стъпките и критериите за комплексно оценяване на офертите по всеки показател. Тази покана е публикувана заедно с цялата документация за участие в профила на купувача съгласно приложената по делото разпечатка от сайта на община Шабла от 13.05.2013 г., с оглед на което съдържащата се в нея методика за оценка е публично оповестена съобразно изискванията на закона. Неоснователно е възражението на ответника, че към настоящия момент в сайта на общината не могат да се намерят документите, свързани с възлагателната процедура, защото това не е и задължително с оглед на въведените след провеждането на процедурата правила по чл.22б от ЗОП (отм.), които изискват документите по конкретна обществена поръчка да се поддържат в профила на купувача до една година от изпълнението на договора, а в случая договорът е приключил преди повече от три години. Фактът, че в заповедта, с която е открита процедурата, е записано, че неразделна част от одобрената с нея документация за участие е “покана до заинтересованите участници” не води до извод, че е налице друга покана, различна от публикуваната в профила на купувача “покана за подаване на оферта”. Не подлежи на разглеждане възражението в писмената защита на ответника, че приложената към жалбата “покана за подаване на оферта” не е разписана от кмета на общината. Документите могат да бъдат подписани или неподписани от издателя си. Липсата на подпис върху представеното по делото копие не отнема качеството му на документ, нито е пречка да се установи авторството му, стига това да е направено до края на съдебното следствие. Касае се за документ, който е представен едновременно с жалбата до съда, и е недопустимо той да се оспорва след приключване на устните състезания по делото. Твърдения за наличието на тази покана се съдържат още в първите възражения срещу писмо с рег. № К-2065-1/29.09.2016 г. и ако УО е имал някакви съмнения относно нейното съществуване или съдържание, е могъл да изиска допълнителни обяснения и доказателства от ползвателя. След като не е сторил това в хода на цялото административно производство, не може да черпи права от собственото си недобросъвестно поведение, отричайки авторството на представения от жалбоподателя документ едва с писмената си защита по делото. Неоснователно е и възражението на ответника, че в публичната покана липсва препращане към подробната методика, защото това не е и необходимо. Методиката се съдържа в публикуваната от възложителя документация за участие, с което е осигурен свободен достъп до нея и не е налице каквото и да било нарушение на императивните разпоредби на ЗОП (отм), което да е довело до неяснота относно начина на оценяване на офертите и ограничаване на възможността за участие в процедурата. Доказателство за наличието на одобрена методика за комплексно оценяване на офертите се съдържа и в протокола на комисията по чл. 101г, ал.3 от ЗОП (отм.), където в обобщен вид е описан начинът, по който се формират оценките на офертите, който съвпада с посочения в поканата за подаване на оферта. Не на последно място, не е ясно към коя категория нарушения от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията е причислено констатираното от органа нарушение. В оспореното решение е посочено, че във всички случаи когато възложителят не предвижда оценяване на конкретни параметри на предмета на поръчката, са налице неправомерни показатели за оценяване, но неправомерните показатели за оценяване съставляват нередност по т.9 от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията и не попадат в нито една от посочените от органа хипотези по т.10 и т.16 от същото приложение.

Следователно неправилно управляващият орган е приел, че възложителят не е осигурил на заинтересованите лица пълния обем от информация, тъй като в публичната покана не е посочена методиката за оценка на офертите. Такава методика е налице и тя е част от одобрената от възложителя документация за участие, като предвидените в нея показатели и относителната им тежест са съобразени с указанията на самия ръководител на УО, обективирани в писмо с изх.№ 02-0800/878 от 29.04.2013 г. (л.79-81), където е препоръчано при избран критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ да бъде определен показател за цена с тежест не по-малко от 50 % от общата оценка. Следователно възложителят е спазил изискванията на закона и е определил необходимата методика за оценка на офертите, с оглед на което не е налице твърдяното от органа нарушение на чл.37, ал.2 от ЗОП (отм.). Друг е въпросът доколко описаните в тази методика стъпки на оценяване съдържат ясни и обективни критерии за оценяване или заложените в тях указания за определяне на оценката са неадекватни и използват оценични понятия, които създават предпоставки за субективна преценка на членовете на комисията и неравно третиране на участниците в процедурата. Управляващият орган не е обсъждал изобщо разписаната в документацията методика за оценка на офертите и нейното съответствие с изискванията на закона, поради което съдът не може да разглежда за първи път този въпрос, изменяйки или допълвайки мотивите към акта. 

Необосновани и неправилни са изводите на управляващия орган и по отношение на третото констатирано нарушение по чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.), респективно т.16 от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията. Според мотивите към решението комисията по разглеждане, оценка и класиране на получените оферти е отстранила от участие Еконсулт-11” ЕООД заради необосновано ниска цена на предложението му, без да изложи подробни съображения защо смята, че тази цена е необичайно ниска. Освен това в протокола на комисията е отбелязано, че след преглед и внимателен анализ на описанието на дейностите в техническото предложение е констатирано, че участникът не предлага експертен екип с професионална квалификация в съответната област, свързана с предмета на обществената поръчка, а никъде в публичната покана не е посочено какъв трябва да е този екип и какви са изискванията към него, за да могат участниците да подготвят своите технически предложения.

На първо място, посочената за нарушена норма на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.) е неприложима за процесната възлагателна процедура по глава осма “а” от ЗОП (отм.), защото тя се отнася за обществени поръчки, които се възлагат чрез открита процедура. За разлика от останалите процедури по отменения ЗОП (напр. ограничена процедура – чл.82, ал.10, процедура на договоряне с обявление – чл.89, ал.4, процедура на договаряне без обявление – чл.92, ал.4, рамково споразумение – чл.93, ал.3, т.4 и т.н.) при възлагането на обществена поръчка чрез публична покана няма изрично препращане към правилата на откритата процедура, поради което за нея са приложими общите правила от Раздел V на Глава трета от ЗОП (отм.) и специалните правила от глава осма “а” от ЗОП (отм). 

На второ място, разпоредбата на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.), както и т.16 от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията касаят случаите на разглеждане и оценяване на офертите, които са допуснати до участие, а тук става дума за оферта, която е отстранена от процедурата. Обстоятелството, че комисията е отстранила тази оферта на един по-късен етап от процедурата при разглеждане и оценяване на офертите, не променя характера на решението, предмет на твърдяното нарушение, поради което разпоредбата на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.) е неприложима на още едно основание.  

В глава осма а от ЗОП (отм.) няма някакви особени правила за разглеждане и оценяване на офертите. Съгласно чл.101г от ЗОП (отм.), в приложимата му редакция ДВ, бр.93/2011 г., получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя, които сами определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си, който се предоставя на възложителя за утвърждаване. Следователно не е налице строго формална процедура за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която да е обособена на отделни самостоятелни етапи в определена последователност, както това е предвидено при останалите процедури по ЗОП (отм.).          

В случая офертата на “Еконсулт-11” ЕООД е отстранена на две основания, първото от които е необичайно нискатата цена. Необичайно ниските цени на офертите са едни от основните злоупотреби във възлагателните процедури, които са предмет на отделна самостоятелна регламентация в общностното и вътрешното законодателство (така напр. чл.55 от Директива 2004/18/ЕО и чл.70 от ЗОП). Разбира се, процедурата по отстраняване на участник поради необичайно ниска цена е предвидена само при откритите процедури (както и при останалите горепосочени процедури, но по изричното препращане на закона) и то при поне три подадени оферти, но това не изключва възможността за отстраняване в процедурата по глава осма “а” при наличието на две подадени оферти, като се използват други обективни критерии и показатели за сравнение и оценка на ценовите оферти. И това е така, защото изискването за съпоставимост на цените на участниците в процедурата не отпада при наличието на двама участници в процедура по възлагане на обществена поръчка. При участие на двама кандидати отново е възможно една от офертите да съдържа необосновано ниска цена, като на практика това би могло да окаже решаващо значение при формиране на крайната оценка на кандидатите и така да се предопредели избора на изпълнител на поръчката. Затова отстраняването на участника, предложил необичайно ниска цена, и в този случай би гарантирало на възложителя, че до оценка и класиране ще бъдат допуснати кандидати, чиито цени са обективно обосновани. Действително комисията не е изложила конкретни мотиви в протокола защо смята, че офертата на Еконсулт -11” ЕООД е с необичайно ниска цена, но при липсата на поне две алтернативни по-високи ценови предложения, от които да се формира съпоставителната средна цена на останалите оферти, като база за сравнение може да се вземе предвид другата предложена по-висока цена, прогнозната стойност на поръчката, както и средните цени на други обществени поръчки с еднакъв или сходен предмет. В случая цената на Еконсулт -11” ЕООД е повече от три пъти под прогнозната стойност на поръчката и другата предложена цена, което очевидно е необичайно ниско предложение, а и при сравнение с представените от самия участник договори със сходен предмет е видно, че средната цена за изготвянето на една тръжна документация е 10 500 лева, докато в случая се касае за изготвянето на четири броя тръжни документации. При това положение правилно и в съответствие с логическите правила и закона комисията е приела, че ценовото предложение на “Еконсулт – 11” ЕООД е с необичайно ниска цена, макар и да не е обосновала подробно това. Изводът е изграден въз основа на експертните познания на членовете на комисията, в състава на която винаги се включват лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Вярно е, че комисията не е изискала писмена обосновка от участника, което е задължително условие при откритите процедури, но в протокола тя е обсъдила всички възможни фактори, които могат да обосноват ниската цена (оригинално решение, икономичност при изпълнение, благоприятни условия и т.н. по аналогия с чл.70, ал.2 от ЗОП), и след като е приела, че те не са налице, правилно е отстранила участника от процедурата. От друга страна, дори и да се приеме, че комисията не е имала право да приложи процедурата по отстраняване на участник поради необосновано ниска цена при наличието на две подадени оферти, то нарушението на възложителя е от съвсем друго естество от твърдяното в акта, което е единствено за това, че липсват достатъчно изложени основания защо комисията смята, че предложението на участника е с необичайно ниска цена, а не за това, че участникът изобщо е отстранен от процедурата по ЗОП (отм.), без да е налице законова възможност за неговото отстраняване. Липсата на ясно разграничение между неправомерното отстраняване на участник и неправомерното оценяване на оферта (ясно разграничение между отстраняване на оферта и оценка на допусната до участие оферта не е направено и в протокола на комисията) е довело до неправилното индивидуализиране на нарушението и неговата правна квалификация в мотивите към оспореното решение, които не могат да бъдат изменяни в хода на съдебното производство.   

 Не се споделя и становището на органа за нарушение на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм) поради това, че в протокола на комисията е вписано, че след преглед и анализ на техническото предложение на “Еконсулт” ЕООД е констатирано, че участникът не предлага експертен екип с професионална квалификация в съответната област, свързана с предмета на обществената поръчка, а никъде в публичната покана не е посочено какъв трябва да е този екип и какви са изискванията към него, за да могат участниците да подготвят своите технически предложения. По същество това е второто основание, въз основа на което е отстранено “Еконсулт -11” ЕООД, което може да се подведе под хипотезата на чл.37, ал.3, т.1 от ЗОП (отм.), в редакцията му от ДВ, бр.93/2011 г. Тази хипотеза е сходна с разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.), която предвижда възможност комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Безспорно е, че предмет на поръчката е изготвянето на четири броя тръжни документации за избор на изпълнител (строител) и строителен надзор на инвестиционни проекти по ЗУТ, възлагателните процедури по които се регулират от по-специфични правила и изисквания. Безспорно е и това, че тези документации следва да включват техническа спецификация/задание, указания на участниците, методика за оценка на офертите, които няма как да бъдат изготвени, ако изпълнителят не предлага експертен екип със съответната инженерно – техническа квалификация и опит, както правилно е приела и комисията. От представеното техническо предложение на “Еконсулт – 11” ЕООД се установява, че за изпълнение на предвидените дейности е предложен екип от трима души, единият от които е с юридическо образование, а останалите двама – с икономическо образование, с оглед на което не може да се приеме, че те притежават нужните професионални умения и познания в областта на строителството, за да могат да изготвят съответните технически документации и правила за оценка, съобразявайки се с обекта на възлагателните процедури и неговите особености. Сам в предложението си участникът е посочил, че при подготовката на документацията следва да се запознае с изготвените количествено – стойностна сметка, обяснителни записки и технически проекти на строителния обект, което неминуемо изисква в екипа му да има поне един специалист в областта на строителството, какъвто в случая не е налице. Освен това в офертата си той е предложил петдневен срок за изпълнение, който очевидно е нереално кратък с оглед на обема и сложността на предвидените дейности (подготовка на две тръжни процедури за строително – ремонтни дейности и две процедури за строителен надзор при изпълнение на СМР), поради което правилно и законосъобразно комисията е преценила, че участникът не разполага с достатъчно експертна и техническа възможност да докаже и обоснове предложеният кратък срок за изпълнение. Следователно налице са пропуски и несъответствия в офертата на “Еконсулт-11” ЕООД, които водят до неговото декласиране, поради което комисията е била длъжна да го предложи за отстраняване, макар и след отваряне на ценовите оферти, и като е сторила това, не е нарушила закона, както неоснователно се твърди в решението. В протокола по чл.101 г, ал.3 от ЗОП (отм.) са изложени подробни мотиви защо комисията счита, че участникът следва да бъде отстранен от процедурата, които се основават на обективната преценка на всички обстоятелства, свързани с пригодността на офертата, и не са в противоречие с принципите за прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, заложени в чл.2 от ЗОП (отм.). Не може да се приеме, че участникът неправилно е отстранен, тъй като никъде в публичната покана не е посочено какъв трябва да е екипът за изпълнение на дейностите, за да могат участниците да подготвят своите технически предложения. В публичната покана и документацията за участие ясно е определен предметът на обществената поръчка и от него безспорно може да се направи извод какви специалисти следва да бъдат включени в екипа, за да се осигури надеждното и точно изпълнение на поръчката. Несъответствието на офертата с предварително обявените условия на възложителя е достатъчно основание за законосъобразното отстраняване на участника. Ето защо, дори и да се приеме, че комисията не е имала право да го предложи за отстраняване заради необосновано ниската цена на предложението му, тя правилно е процедирала, като е приела, че са налице нередности в предложението му за изпълнение на поръчката, които изключват по-нататъшното му участие в процедурата. С оглед на изложеното съдът счита, че комисията не е извършила незаконосъобразни действия, които да водят до нарушение на чл.71, ал.1 от ЗОП (отм.), квалифицирано като нередност по т.16 от приложението към чл. 6, ал. 1 от Методологията “Липса на прозрачност и/или равно третиране по време на оценяването”.                    

При това положение следва извод, че при възлагане на обществената поръчка не са допуснати твърдяните в оспореното решение нарушения на националното законодателство, които да съставляват нередност по смисъла на т.10 и т.16 от приложението към чл.6, ал.1 от Методологията, във вр. чл.70, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗУСЕСИФ. Липсата на нередност сочи на липса на основание за налагане на финансова корекция, което изключва правомерността на наложената финансова корекция, а оттам и на установеното в резултат на налагането й публично държавно вземане по чл.166 от ДОПК. Обжалваният акт е издаден в противоречие с приложимия материален закон, поради което следва да бъде отменен и в двете му части. Отмяната на акта на това основание прави безпредметна преценката на размера на финансовата корекция и основата, върху която тя е определена. Независимо от всичко, следва да се подчертае, че в обжалвания акт са констатирани три нарушения, а органът е определил само една финансова корекция в нарушение на чл.7, ал.1 от Методологията. Действително разпоредбите на чл.10, ал.3 от Методологията, респективно чл.72, ал.4 от ЗУСЕСИФ предвиждат, че при констатирани две или повече нарушения размерът на корекцията се определя, като се прилага процентният показател, предвиден за най-сериозното установено нарушение, но те касаят само случаите, в които размерът на финансовата корекция се установява по пропорционалния метод, а в случая финансовата корекция е определена по диференциалния метод. От друга страна, дори и да се приеме, че тази възможност е допустима при съвместното приложение на двата метода, то органът е бил длъжен да определи размера на финансовата корекция за всяко едно нарушение поотделно и едва след това да прецени коя финансова корекция да наложи, съобразявайки се с тежестта на отделните нарушения. На следващо място неправилно органът е определил размера на корекцията по диференциалния метод, разделяйки механично ценовото предложение на отстранения участник въз основа на процентното съотношение на цените по двата договора, предложени от спечелилия участник, без да е налице каквато и да е икономическа логика или законова възможност за това. Не на последно място, за да е законосъобразна наложената финансова корекция, тя трябва да е наложена единствено и само върху средствата, предоставени от ЕСИФ, аргумент за което са разпоредбите на чл.1, ал.1, чл.70, ал.1 и чл.71, ал.1 от ЗУСЕСИФ. В тази насока е и легалното определение на понятието “нередност” по чл.2 (37) Регламент № 1303/2013, респективно чл.2 (7) Регламент 1083/2006, в което не се визира нарушение, което има или би имало последица нанасянето на вреда на някакво друго финансиране на проекта. В случая от доказателствата по делото е видно, че проектът не е финансиран 100 % от средствата на ЕСИФ, а има и 20 % национално финансиране, поради което налагането на финансова корекция върху националното финансиране на бенефициера превръща финансовата корекция в санкция, което е недопустимо. Общото правило е, че всяка нередност включва отнемане на незаконно придобитата облага, като мерките, предвидени за осъществяване на това отнемане, не се разглеждат като санкция. Финансовата корекция се изразява в отмяна на целия или на част от публичния принос за дадена операция. С оглед на това финансовата корекция се налага върху размера на предоставената от средствата на Европейските структурни и инвестиционни фондове финансова подкрепа, като в съответствие с етапа, на който нередността е открита, или се постановява връщане на предоставените средства в размера на наложената финансова корекция, или се намалява размера на допустимите (верифицирани) разходи по проекта. Независимо коя от двете хипотези е приложима, финансовата корекция никога не се налага върху размера на средствата, които представляват национално финансиране, с оглед на което неправилно органът е определил основата, върху която тя следва да бъде наложена, като е взел предвид всички разходи по засегнатия от нередността договор за възлагане на обществена поръчка, заявени за възстановяване със заявка за междинно/окончателно плащане по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г., без да разграничи разходите, които са финансирани със средства от ЕСИФ.

С оглед на всичко изложено дотук съдът счита, че следва отмени акта като неправилен и незаконосъобразен, без да е необходимо да връща преписката за ново произнасяне на административния орган дотолкова, доколкото административното производство е започнало по инициатива на административния орган, а не по искане на бенефициера за признаване или защита на негови субективни права или законни интереси.                              

С оглед на изхода от делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят има право на разноски по делото в размер на 800 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение, съобразно представения списък на разноските по чл.80 от ГПК. Неоснователно е възражението на ответника за прекомерност на платеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение, защото то дори е под минималния размер, предвиден в чл.8, ал.1, т.3 от Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което не е налице основание за присъждане на разноските на жалбоподателя в по-нисък размер.       

Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административният съд

 

                                                       Р   Е   Ш  И  :

          

 

ОТМЕНЯ по жалба на община Шабла решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/1040 от 02.10.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007г. - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с което на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.70, ал.1, т.9, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.13, ал.1, т.3 във вр. ал.4 от Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от СФ, КФЕС, ЕЗФРСР, ЕФР и фондовете от Общата програма „СУМП“, приета с ПМС № 134/2010 г. (отм.), е наложена финансова корекция в размер на 13 388, 97 лева без ДДС от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители в изпълнение на два проекта, финансирани от ПРСР: „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ. Шабла (предмет на решението) и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, об. Шабла“ по договор № 08/321/01362 и избран изпълнител Обединение „Алфа Лиан“, ЕИК 202561265, за изпълнение на одобрен проект с ИД по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и община Шабла с УРН : 403375, като по отношение на община Шабла е установено наличието на публично държавно вземане, представляващо недължимо платена финансова помощ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007г. - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в общ размер на 16 066, 76 лева с ДДС.    

ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – РА да заплати на община Шабла сумата от  800 лева, разноски по делото пред първата инстанция. 

         РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     Административен съдия: