Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  

 21.12.2017 година, гр. Добрич

Административен съд - Добрич, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от председателя ЧАД № 693/ 2017 год. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното::

Производството е по реда на чл. 250 - 254 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по искане вх. № 2820/ 20.12.2017 г., подадено от ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: ****, представляван от И.С.Ф., подадено чрез адв. П.А., ДАК, срещу действия на младши автоконтрольор при ОДМВР Добрич, РУ Тервел, К.П.К., с които са иззети като доказателства при съставяне на АУАН № 142941 от 11.12.2017 г. 2 броя регистрационни табели на лек автомобил Фолксваген, с РЕГ.*******, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“.

В искането се сочи, че на 11.12.2017 г.,в с. Зърнево, общ. Тервел е съставен АУАН, серия Д, № 142941, от младши автоконтрольор К.П.К. към РУ Тервел при ОДМВР Добрич, срещу О.Н.М.за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от Закона за движение по пътищата. Оплакването е, че със съставянето на АУАН са иззети като доказателства регистрационните табели на лек автомобил Фолксваген, с РЕГ.*******, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“, а О.М.е имал само качеството на водач на автомобила, който се ползва за служебни цели.

Според искателя това действие на служителя по своята правна същност представлява налагане на принудителна административна мярка по смисъла на ЗДвП – спиране на МПС от движение. Изтъква обаче, че съгласно чл. 172, ал. 1 от ЗДвП ПАМ се налагат с мотивирана заповед, а такава не е издадена и не е връчена на ЕТ, но въпреки това е пристъпено към изпълнение на ПАМ. Добавя, че налагането на ПАМ се осъществява от ръководителите на съответната служба за контрол, а не от младши автоконтрольор. В този смисъл настоява, че извършените действия от младши автоконтрольора са нищожни поради липса на материална компетентност. В условията на евентуалност претендира тяхната незаконосъобразност, тъй като според него не се основават нито на административен акт, нито на закон.

Иска да бъде разпоредено от съда да бъде прекратено незаконното изпълнение на ПАМ и регистрационните табели да бъдат върнати на собственика. Претендира съдебно – деловодни разноски във вид на внесената държавна такса по стореното искане.

В изпълнение на процедурата по чл. 252, ал. 2 от АПК, съдът е задължил административния орган - Началника на РУ - Тервел и длъжностното лице – К.П.К. – младши автоконтрольор към РУ Тервел и издател на акта, незабавно да предоставят данни за основанието на извършените действия, както и ако има издадена ЗППАМ, да бъде представено надлежно заверено копие от същата, ведно с цялата преписка по издаване на АУАН и ЗППАМ, ако има такава и да отговорят дали продължават действията по задържане на табелите и на какво основание.

В указания срок с вх. № 2825/ 20.12.2017 г. е постъпило Становище от издателя на АУАН, в което същият описва, че на 11.12.2017 г. при изпълнение на служебните му задължения, съвместно с колегата му Т.Ж.Т.(полицай ООР при РУ Тервел) са били на КПП в с. Зърнево, общ. Тервел, пред частен дом НА УЛ.***Около 11.00 часа са спрели за проверка процесния автомобил. Актосъставителят е поискал от водача документ за самоличност, СУМПС и документите на автомобила. Лицето представило лична карта, от която е установена самоличността на водача, но заявило, че не носи СУМПС. Актосъставителят извършил проверка в информационната система и установил, че СУМПС на водача е с изтекъл срок на валидност и е със статус „унищожен“. Установено е било, че има съставен и предходен АУАН и НП на същото лице от РУ Нови пазар. Длъжностното лице уведомило водача, че ще му състави акт на основание чл. 150а от ЗДвП, за това че управлява МПС, без да притежава СУМПС, валидно за категорията, към която спада управляваното МПС. Добавя, че на основание чл. 172, ал. 4 от ЗДвП със съставянето на акта, е бил длъжен да изземе и и табелите с регистрационни номера, което е сторил.

С вх. № 2827/ 20.12.2017 г. е постъпило и Становище от Началника на РУ Тервел. В Становището се описва същата фактическа обстановка, като се допълва, че във връзка с установеното нарушение е издадена ЗППАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДвП с № 17 – 0355 – 000181/ 14.12.2017 г. на собственика на едноличния търговец и посочен като втори собственик на СРМПС – И.С.Ф.. Към Становището е приложена и заповедта за налагане на ПАМ.    

Съдът, след като се запозна с искането, приложените към него доказателства и допълнително събраните такива чрез становищата на административния орган и длъжностното лице, извършило конкретните действия, по реда на чл. 252 от АПК, намира от фактическа страна следното:

В представения акт за установяване на административно нарушение № 142941/ 11.12.2017 г., издаден от К.П.К., на длъжност младши автоконтрольор при РУ Тервел, съставен против О.Н.М., е посочено, че на 11.12.2017 г. в 11,05 часа в с. Зърнево, като водач на лек автомобил, РЕГ.******* виновно е нарушил чл. 150а от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), което сочи, че е управлявал автомобила без съответно СУМПС, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. В акта е посочено също, че с него като доказателства за иззети регистрационните табели на автомобила. Актът е връчен и подписан от нарушителя в деня на издаването му. (л. 5)

По делото е приложена и Заповед за прилагане на ПАМ № 17 – 0355 – 000181/ 14.12.2017 г., издадена на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП. Липсват данни същата да е връчена към настоящия момент на адресата.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

С разпоредбата на чл. 250 и сл. от АПК е предвидена процесуална възможност за защита от действия, извършвани от административен орган или длъжностни лица, които не се основават на административен акт или на закона. При това действията трябва да засягат, т.е. да нарушават ефективно или да застрашават права, свободи или законни интереси, без значение дали имуществени или неимуществени, на частноправни субекти, както и компетентността на държавни органи. Това е защита само срещу фактически действия, които се извършват извън определените по закон правомощия на органа и функции на длъжностното лице.

В случая е поискано прекратяване на действия, изразяващи се в неправомерно задържане на регистрационни табели на МПС. Същите обаче се основават на закона. Съгласно чл. 172, ал. 4 от ЗДвП в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в", "и", "к", "л", "м", "н" и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Съобразно разпоредбата на чл. 171, т.2а ЗДвП прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година. 

В случая водачът е бил с изтекъл срок на валидност на СУМПС според квалификацията в АУАН. Вярно е, че в АУАН не е довършена фактическата обстановка и липсва пълно текстово описание на извършеното нарушение, но това следва да се прецени от административнонаказващия орган при вземане на решение дали да издаде НП по този АУАН. Ако не бъде издадено НП, следва да бъде отменено и изземването на регистрационните табели и същите да бъдат върнати на собственика. АУАН и евентуално НП подлежат на оспорване обаче като първа инстанция пред РС, поради което настоящият състав към този момент може само да отчете, че има издаден АУАН, а съгласно закона при подобно нарушение със съставянето на АУАН се изземват и регистрационните табели. ПАМ се налага на собственика, чието МПС е управлявано от лице без СУМПС. От приложената по делото ЗППАМ е видно, че е издадена заповед от съответния компетентен орган, във връзка с констатираното нарушение и е наложена ПАМ на собственика за срок от 185 дни.

Жалбоподателят е собственик в качеството му на едноличен търговец на автомобила, с който е извършено посоченото в акта нарушение. В случая автомобилът е собственост на ЕТ и неговия собственик – физическото лице – И.С.Ф., на което е наложена ПАМ. По определение на закона - чл. 56 от Търговския закон (ТЗ), едноличният търговец е физическо лице. Регистрацията по реда на ТЗ е с оглед участието му като страна по търговски правоотношения с произтичащи от това права и задължения, но тя няма за правна последица възникването на нов правен субект. Няма разлика в правосубектността. Като се има предвид, че едноличните търговци не са юридически лица, нито различни правни субекти от физическото лице, за задълженията, възникнали от дейността на физическото лице, действащо като едноличен търговец, отговорността се носи от съответното физическо лице и обратно.

При това положение, като собственик на автомобила, с който е било осъществено нарушението, за жалбоподателя са налице основанията за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП.

Процесните регистрационни табели на МПС са иззети не в изпълнение на наложена принудителна административна мярка, а в изпълнение на закона, както беше посочено по - горе. Следователно, след като в случая е налице хипотезата на чл. 171, т. 2а от ЗДвП - управление на МПС от водач, който не притежава съответното свидетелство за управление, актосъставителят е изпълнил императивно вмененото му от закона задължение - при съставянето на акта да изземе регистрационните табели. Към настоящия момент е налице и ЗППАМ, поради което продължава основанието за тяхното изземване.

С оглед изложеното, съдът намира, че искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Така мотивиран, на основание чл. 253, ал. 2, изр. първо, предл. второ от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

Р А З П О Р Е Д И

ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: ****, представляван от И.С.Ф., подадено чрез адв. П.А., ДАК, за преустановяване на неоснователни действия на младши автоконтрольор при ОДМВР Добрич, РУ Тервел, К.П.К., с които са иззети като доказателства при съставяне на АУАН № 142941 от 11.12.2017 г. 2 броя регистрационни табели на лек автомобил Фолксваген, с РЕГ.*******, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3 - дневен срок от издаването му.

 

 

СЪДИЯ: