О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

22.12.2017г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

          Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и втори декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                            

   

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

                                                   ЧЛЕНОВЕ:            Нели Каменска

                                                                                 Милена Георгиева

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Каменска частно касационно дело с административно–наказателен характер № 692/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.2, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано по частна жалба на М.М.П. *** срещу протоколно определение от 24.11.2017г., постановено по нахд № 1164/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е прекратено производството по нахд № 1164/2017г., поради просрочие на жалбата срещу наказателно постановление № 14-0851—000891/23.07.2014г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич.

Частният жалбоподател счита, че районният съд незаконосъобразно е прекратил съдебното производство с довода, че наказателното постановление не било връчено по правилата на чл.180, ал.6 и ал.7 от НПК, приложими по силата на чл.84 от ЗАНН в административно-наказателното производство. Иска се отмяната на прекратителното определение и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия.

Ответникът, Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд - Добрич, като се запозна с представените с преписката доказателства, намира че жалбата е допустима - подадена е от заинтересовано лице и в законовия срок.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

С обжалваното протоколно определение районният съд е прекратил производството по делото, като е приел че жалбата срещу наказателно постановление (НП) № 14-0851—000891/23.07.2014г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич е просрочена, тъй като наказателното постановление било връчено на 11.03.2015г. на съпруга на жалбоподателката Велико Димитров Петров, а жалбата била подадена на 16.08.2017г. , т.е. след срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което я е приел за процесуално недопустима. Обстоятелството, на кого е връчено наказателното постановление на 11.03.2015г., е установено с допусната по искане на жалбоподателката графологична експертиза на подписа на лицето, пописало разписката за връчване, оформена върху наказателното постановление. Експертизата не е оспорена от страните. Върху самата разписка за връчване на НП не е отбелязано името на лицето, което я е подписало, нито че същото се е задължило да предаде НП на адресата му.

Постановеното при тази фактическа обстановка определение за прекратяване на образуваното административно-наказателно дело е незаконосъобразно и следва да се отмени.

Приложимата за съобщаването на НП разпоредба на чл. 58 от ЗАНН не съдържа подробен регламент относно начина на извършването му, поради което на основание чл. 84 от ЗАНН субсидиарно приложими са разпоредбите на НПК. В случая въззивният съд не е съобразил разпоредбите на чл. 180, ал. 5 и 7 от НПК. Разписката за връчване на наказателното постановление, съдържаща се в него, не е съставена по правилата на чл.180, ал.6 и ал.7 от НПК. Връчителят не е оформил редовно връчването, с което е нарушил  чл.180, ал.7 от НПК. В разписката за връчване не е отбелязано името на съпруга на жалбоподателката, чрез когото е извършено връчването, нито е удостоверено писмено върху разписката за връчване, че съпругът на жалбоподателката се е задължил да й предаде връченото НП, съгласно изискването на чл.180, ал.6 от НПК.

Нарушаването на въпросните разпоредби на НПК води до извод за  нередовно съобщаване на наказателното постановление, при наличието на каквото, срокът за обжалване по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН следва да тече от датата на узнаване на НП от страна на жалбоподателката. Данни по делото, че това се е случило в срок по - дълъг от 7-дневния спрямо датата на подаване на въззивната жалба, не са налице, поради което същата следва да се счита подадена в срок.

С оглед горното неправилен е изводът на районния съд, че подадената на 16.08.2017г.  жалба е просрочена. По тези съображения обжалваното протоколно определение следва да бъде отменено, а делото да се върне на Районен съд -Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

С оглед изложеното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Административен съд –Добрич, Втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.11.2017г., постановено по  нахд № 1164 по описа за 2017г. на Районен съд - Добрич.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: