Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 36 /02.02.2018г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                     СИЛВИЯ САНДЕВА

 

с участието на прокурора ИВЕЛИН БОРИСОВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 691/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 70 – 73 от ЗАНН.

Образувано е по предложение на наблюдаващия прокурор в РП- Добрич по ДП № 1111/2016г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР – Добрич, преписка вх.№ 2050/2016г. по описа на РП – Добрич, с искане за възобновяване на административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила НП №  16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, и отмяна на наказателното постановление на основание чл.72, ал.1, изр. 2, във вр. чл.70, б. “д” от ЗАНН и чл.24, ал.4 от НПК – когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление.    

В предложението се излага, че горецитираното досъдебно производство е образувано на 21.12.2016г. срещу „неизвестен извършител“ за това, че на 08.11.2016г. в гр.Добрич, около 17:45 часа, по бул. „Русия“, срещу магазин „Лидъл“, в посока ул. „Вардар“, на пешеходна пътека тип М8.1, при управление на МПС – лек автомобил „Сузуки Вагон“ с рег.  е нарушил правилата за движение по пътищата – чл.119 и чл.43, т.5 от ЗДвП, и по непредпазливост е причинил на Г.А.Д.средна телесна повреда – престъпление по чл.343, ал.3, пр.последно, вр. чл.343, ал.1, б.“б“, предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК. В хода на разследването в качеството на обвиняем е привлечено лицето Р.М.Р. с ЕГН **********, срещу когото има издадено НП във връзка с настъпилото ПТП, което е влязло в сила на 20.01.2017г. Предвид наличието на приключило административнонаказателно производство за същото деяние наказателното производство е спряно с постановление на наблюдаващия прокурор от 29.11.2017г. на основание чл.244, ал.1, т.1 във вр. чл.25, ал.1, т.5 от НПК. В предложението се сочи, че дублирането на административнонаказателното и наказателното производство е недопустимо, поради което са налице предпоставките на чл.70, б.“д“ от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство и отмяна на влязлото в сила НП с цел спазване на принципа „non bis in idem“ и безпрепятствено продължаване на наказателното производство съобразно разпоредбата на чл.33 от ЗАНН, въвеждаща приоритет на наказателната отговорност спрямо административнонаказателната.              

В съдебно заседание наблюдаващият прокурор по досъдебното производство поддържа предложението си и иска съдът да постанови решение, с което да възобнови административнонаказателното производство и да отмени процесното наказателно постановление.        

Ответникът по предложението за възобновяване не изразява становище по основателността му. 

Наказаното лице Р.М.Р., чрез процесуалния си представител, не оспорва направеното предложение.                  

Предложението за възобновяване по чл.70, б. „д“ от ЗАНН не е ограничено със законов срок. Направено е от компетентния за това орган съобразно разпоредбата на чл.72, ал.1, предл. второ от ЗАНН, поради което е процесуално допустимо. Разгледано по същество, то е и основателно по следните съображения:

За да се възобнови приключило с влязло в сила НП административнонаказателно производство, следва да е налице едно от основанията, визирани в разпоредбата на чл.70 от ЗАНН. В конкретния случай е налице материалноправната предпоставка на чл.70, б.„д“ от ЗАНН.

От данните по делото е видно, че срещу Р.М.Р. с ЕГН ********** *** е издадено НП № 16-0851-002257/ 01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич за това, че на 08.11.2016г. , около 17:45 часа, в гр.Добрич на бул. „Русия“, в посока ул. „Вардар“, до магазин „Лидъл“, е управлявал лек автомобил „Сузуки Вагон“ с рег.  хххххх, като на пешеходна пътека тип „Зебра“, обозначена с маркировка М 81, не пропуска пресичащата отдясно наляво и стигнала до средата на пешеходната пътека Галина Андреева Димитрова, вследствие на което я блъска и допуска ПТП с пострадал. В НП е посочено, че с деянието си водачът е нарушил чл.119, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.179, ал.2, във вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. НП е връчено лично на Р. на 12.01.2017г. Не е обжалвано и е влязло в сила на 20.01.2017г.     

За същото деяние срещу Р. е образувано досъдебно производство № 1111/2016г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР – Добрич, преписка вх.№ 2050/2016г. по описа на ДРП, за престъпление по чл.343, ал.3, предл. последно, б. „а“, предл. второ, вр. чл.343, ал.1, б.“б“, предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК. Водачът е привлечен като обвиняем за това престъпление с постановление на разследващия орган от 11.10.2017г., в което е прието, че на 08.11.2016г. в гр.Добрич по бул. „Русия“, в посока „Вардар“, на пешеходна пътека тип М81, до магазин „Лидъл“, при управление на лек автомобил марка „Сузуки Вагон“ с рег. № ТХ 5075 ХН е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.5, ал.1, чл.20, ал.2 и чл.119, ал.1 от ЗДвП, и по непредпазливост е причинил на Г.А.Д.с ЕГН ********** от гр.Добрич средна телесна повреда, довела до постоянно общо разстройство на здравето, неопасно за живота.  

С постановление на наблюдаващия прокурор от 29.11.2017г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, във вр. чл.25, ал.1, т.5 от НПК поради наличието на приключило административнонаказателно производство срещу същото лице за същото деяние.

Съпоставяйки предмета на двете производства (административнонаказателното и наказателното), настоящият състав на съда намира, че те касаят едно и също по фактическия си състав деяние, поради което са налице предпоставките на чл.70, б. „д“ от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство.

При идентичност на фактите, обусловили ангажирането на административнонаказателната отговорност и привличането към наказателна отговорност на едно лице, приоритет има наказателната му отговорност, аргумент за което е и разпоредбата на чл.33, ал.2 от ЗАНН. Нарушаването на това правило може и следва да бъде отстранено чрез предвидения в ЗАНН институт на възобновяване на производството. В случай че административнонаказателната отговорност е реализирана по-рано от наказателната, следва да се възобнови административнонаказателното производство по реда на чл.72, ал.1 от ЗАНН и да се отмени издаденото по него НП. С това се избягва и нарушаването на забраната за повторно осъждане за едно и също нещо, залегнала в чл.4, т.1 от Протокол № 7 към КЗПЧОС, както и в новоприетите изменения на чл.24 от НПК, в сила от 05.11.2017г.              

При тези обстоятелства административният съд счита, че предложението за възобновяване на административнонаказателното производство е основателно и следва да бъде уважено, като съдът постанови решение в искания от наблюдаващия прокурор смисъл.                      

Воден от горното, както и на основание чл.425, ал.1, т.2 от НПК, във вр. чл.84 и чл.70, б.“д“ от ЗАНН, Добричкият административен съд

 

                                    Р  Е Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 20.01.2017г. НП №  16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. 

ОТМЕНЯ НП №  16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с което на Р.М.Р. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, във вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № Г395543/09.11.2016г., съставен от мл.автоконтрольор при ОДМВР – Добрич, Сектор „ПП“ - Добрич.           

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :