ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/13.12.2017 год.,гр.Добрич

                                         

         Добричкият административен съд, в закрито заседание на тринадесети декември две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  частно административно дело № 659 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 166, ал. 4, във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 2 от Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба на „С. АГРО-88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от управителя И.С.И. срещу Заповед №17-0265-000278/22.11.2017 г. на Началник група в РУ „Полиция“ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич. В жалбата се съдържа особено искане за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на заповедта, с която е наложена на И.С.И. принудителна административна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 185 дни на осн. чл.171, т.2А от ЗДвП.

В жалбата се сочи, че независимо, че дружеството не е адресат на заповедта, същата пряко рефлектира върху правната сфера, тъй като с прекратяването на регистрацията на ППС-то се затруднява ежедневната стопанска дейност на дружеството. Твърди се, че допуснатото предварително изпълнение влияе неблагоприятно на дейността на дружеството, тъй като товарният автомобил се използва ежедневно от същото и лишаването от възможността да го използва за 185 дни е свързано с понасяне на вреди и загуби за „С. АГРО-88“ ЕООД. Релевират се доводи, че е налице правен интерес от спиране предварителното изпълнение на заповедта, независимо, че са отнети СРМПС и регистрационните табели на автомобила, тъй като заповедта е с продължително действие, а именно прекратяване на регистрацията в продължение на 185 дни, т.е. собственика на автомобила ще реализира вреди и загуби в продължение на тези 185 дни. Твърди се, че ако бъде спряно допуснатото предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, възпроизвеждането на последиците от заповедта ще бъде преустановено, ще се ограничат понасяните от търговското дружество вреди  и загуби, поради което и се счита, че искането за спиране на процесната заповед има пряк практически ефект върху дейността на дружеството.

Като доказателства в подкрепа на гореизложените твърдения са представени: актуално удостоверение; свидетелство за регистрация на МПС; регистрационна карта на земеделски производител; пътни листи и стокова разписка.

Административен съд – Добрич, след като се запозна с доказателствата по делото и обсъди доводите и възраженията на страните, приема жалбата за процесуално допустима, поради следното: Заповед за прилагане на ПАМ №17-0265-000278/22.11.2017 г. на Началник група в РУ „Полиция“ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич е издадена срещу И.С.И. ***. В самата заповед е вписано, че процесния товарен автомобил „Ивеко Турбо Дейли“ е собственост на „С. *** с представляващ И.С.И.. Принудителната административна мярка е наложена на осн. чл.171, т.2а от ЗДвП, за това, че водачът управлява ППС-то без да притежава валидно свидетелство за правоуправление. СУМПС е с изтекъл срок на валидност от 12.07.2017 г. Т.е. независимо, че по заповедта за прилагане на ПАМ адресат не е дружеството, същото е собственик на товарния автомобил, поради което и за него безспорно е налице пряк и непосредствен интерес както от оспорването на заповедта /адм.д. №658/2017/, така и от искането за спиране на същата. Свалянето на регистрационните табели на автомобила засяга не само адресата на акта, но и собствениците на автомобила, нарушено е гарантираното им от Конституцията на Република България право на собственост.

Съдът приема и че жалбата е допустима и като подадена в срок, тъй като по делото липсват доказателства за връчване на Заповедта на дружеството, а разгледана по същество – за основателна.

Съгласно чл. 166, ал. 2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на съдебното решение, по искане на жалбоподателя, съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре от съда само при наличието на нови обстоятелства. При тези предпоставки и условия може да се спре и допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на акта (чл. 166, ал. 4 от АПК). Ето защо, в това производство жалбоподателят следва да докаже наличието на реална и обективна опасност лично за него да настъпят вредни последици, които са значителни по своя размер или трудно поправими, като по своето естество и характер те трябва да са противопоставими на правата и интересът, които законът охранява.

                  В казуса с обжалваната Заповед №17-0265-000278/22.11.2017 г. на Началник група в РУ „Полиция“ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич   е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2А от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година.

 Съгласно приложимата разпоредба на чл. 172, ал. 6 ЗДвП, обжалването на заповедите за прилагане на ПАМ не спира изпълнението им, освен ако съдът разпореди друго. Следователно законодателят е преценил, че в тези случаи е налице особено важен държавен или обществен интерес, чиято защита ще се осигури с незабавното изпълнение на акта. Същевременно презумцията по чл.172, ал.6 за наличието на условия, обосноваващи предварителното изпълнение на административния акт не е необорима. Специалният закон не предвижда основанията за спиране изпълнението на визираните в чл.172, ал.1 ЗДвП заповеди, за които е дерогирал суспензивния ефект на жалбата, поради което по аналогия и с оглед препратката на чл.172, ал.5 от ЗДвП се прилага нормата на чл.166, ал.2 във връзка с ал.4 от АПК. Във всеки конкретен случай съдът, разглеждащ искането за спиране по чл.166, ал.2 от АПК на актовете по чл.172, ал.1 от ЗДвП, преценява дали незабавното изпълнение може да причини значителна или трудно поправима вреда на адресата, която да бъде противопоставена на презумираните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК. Предпоставките, при които съдът може да спре предварителното изпълнение са нови факти и обстоятелства, поради които самото предварително изпълнение би могло да причини значителна или трудно поправима вреда на оспорващия, като настъпването й следва да е достатъчно вероятно.

От представените по делото писмени доказателства действително се установява, че заповедта е издадена срещу физическото лице, а автомобила е собственост на дружеството. Както и по-горе се подчерта, съгл. чл.171, ал.1 т.2а от ЗДвП се прилагат следните принудителни административни мерки - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година, а в настоящият казус ПАМ е приложена срещу И.С.И., който не е собственик на процесното ППС. Приложени са безспорни доказателства, че търговеца е регистриран като земеделски производител и процесното ППС служи за стопанската дейност на дружеството. При това положение, евентуалното му неоснователно лишаване от възможността да ползва автомобила за 185 дни, логично ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.

По изложените съображения искането за спиране на предварителното изпълнение на наложената ПАМ се явява основателно, поради което следва да бъде постановено спиране на допуснатото по силата на чл.172, ал.6 от ЗДвП предварително изпълнение на обжалваната заповед.

Предвид изложеното и на основание чл. 166, ал. 4 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Добрич, VІ състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

                  СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед №17-0265-000278/22.11.2017 г. на Началник група в РУ „Полиция“ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

На осн. чл.138 от АПК препис от определението незабавно да се изпрати на страните.

 

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: