Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 02.02.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

                                                                              

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на шестнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:   Нели Каменска

                          Милена Георгиева

при участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Румяна Желева, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 657 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

          Образувано е по касационна жалба на К.Е.И., подадена чрез пълномощник адв. Р.М.-***, срещу решение № 392/12.10.2017г., постановено по нахд № 563/2017г., с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000089/29.03.2017г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Добрич.

          Касационният  жалбоподател  не е съгласен с решението на районния съд като счита, че съдът е тълкувал и приложил неправилно. Счита, че не са събрани доказателства, че той следва да носи отговорността за липсата на документите, описани в наказателното постановление. Прави искане решението и потвърденото с него наказателно постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

          Ответникът по жалбата, Областен отдел „Автомобилна администрация“ Добрич, представляван от С.М.– началник в подробен писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба и за законосъобразност на наказателното постановление и решението на съда, с което то е потвърдено. Моли жалбата да бъде отхвърлена.

          Участващият по делото прокурор дава заключение за законосъобразност на постановеното решение.

Административен съд - Добрич, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

За да постанови решението си, първоинстанционния съд е събрал гласни и писмени доказателства. Пред настоящата инстанция не са ангажирани нови писмени доказателства.

Установено, че на 06.03.2017г., около 11,05 часа на входа на град Добрич от гр.Варна, срещу бензиностанция „Лукойлкасаторът управлява товарен амвтомобил марка „Ивеко“ с рег. № СА 0951АХ от категория № 3 с прикачено полуремарке от категория № 4, натоварен с клинкер, като извършва международен превоз на товари по маршрут Девня-Румъния, ведно от CMR 1645/06.03.2017г. и при поискване от контролните органи не представя 6 броя тахографски листи за периода от 28.02.2017г. до 05.03.2017г. За нарушението е бил съставен акт и издадено наказателно постановление, с което водачът на автомобила е бил наказан с административното наказание глоба от 1 500 лв., на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози.

По делото съдът е установил , че за периода от 0,00 часа на 28.02.2017г. до  8,00 часа на 04.03.2017г. К.И. е бил в отпуск, но това обстоятелство не води до отпадане на отговорността му за извършеното нарушение по чл.93, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози, защото удостоверението за дейности, от което е било видно, че водачът за този период не е управлявал товарен автомобил и шестте броя празни тахографски листи били представени едва с жалбата срещу наказателното постановление. По отношение на размера на наказанието съдът е изложил мотиви, че то е фиксирано в нормата на чл.93в, ал.17 от Закона за автомобилните превози и не подлежи на намаляване.

Съдът е извършил и проверката за евентуална маловажност на деянието, на основание чл.28 от ЗАНН, при което е приел, че  деянието не е маловажно, а е със завишена степен на обществена опасност, тъй като е свързано с безопасността на движението по пътищата.

Касационната инстанция изцяло споделя фактическите и правните констатации на първоинстанционния съд. Осъществен е съставът на нарушението по чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвП, според който се наказва с глоба 1500 лв. водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни:  тахографски листа, и/или карта на водача (ако притежава такава), както и записите от нея, и/или ръчни записи и разпечатки, и/или удостоверение по чл. 10, ал. 1 от наредбата по чл. 89, ал. 1.

Правилна е преценката на първоинстанционния съд, че отговорността по чл.93в, ал.17 от ЗАвП се носи не за първоначална липса на някой от посочените документи, а за непредставянето им на контролните органи в момента на проверката. Затова и настоящата инстанция счита, че правилно водачът на товарния автомобил е бил санкциониран с предвиденото в закона административно наказание.

Видно от текста на чл.93в, ал.17 от ЗАвП отговорността е за водача, а не на друго лице и възражението в този смисъл е неоснователно.

Споделят се изложените от районния съд мотиви, че деянието не е маловажно, а е със завишена степен на обществена опасност. Водачът на товарния автомобил не е удостоверил със съответните документи – тахографски листи или удостоверение, че е спазил задължителните часове за почивка. Доказването на това обстоятелство пред контролните органи е свързано с осигуряване на безопасността, т.е. на живота и здравето на останалите участници в движението по пътищата и затова непредставянето на съответните документи в момента на проверката не може да се квалифицира като маловажен случай на административно нарушение.

При така установеното, касационният съд намира, че обжалваното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. І от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд - Добрич - ІІ касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392 от 12.10.2017г., постановено по нахд № 563/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: