О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№……………..

гр. Добрич, 28.02.2018 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, на двадесет и осми февруари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:           НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                    МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИЕВА КАД № 656 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 214, ал. 1 от АПК.

Образувано e по касационна жалба на В.Е.Ч. *** срещу Решение № 155/13.11.2017г. (в жалбата е допусната техническа греша и е посочен № 15 на обжалваното решение) по гр.д. № 549/2017г. на РС гр.Балчик, с което е отхвърлена жалбата на същата против отказа на Общинска служба „Земеделие“ гр. Балчик обективиран в писмо с изх. № АР – 16 – 199/ 02.08.2017 г. за регистрация на договор за наем на земеделски земи от 28.07.2017 г., сключен между И.К.П.от гр. Русе и В.Е.Ч. за стопанската 2017/2018 г. по заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б от ЗСПЗЗ.

На 28.02.2018 г. в Административен съд – Добрич е постъпила молба вх. № 540 от В.Е.Ч., с която заявява, че оттегля подадената касационна жалба.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл. 214, ал. 1 от АПК и чл. 155, ал. 3, във вр. с чл. 228 от АПК – с писмена молба, подадена от оспорващия до приключване на касационното производство.

Налице са условията на чл. 215, т. 5 от АПК, поради което следва да бъде отменен даденият ход по същество на делото в съдебно заседание на 30.01.2018 г., а подадената касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, като образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

 

Воден от горното и на основание чл. 215, т. 5 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в открито съдебно заседание на 30.01.2018 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.Е.Ч. *** срещу Решение № 155/13.11.2017г. по гр.д. № 549/2017г. на РС гр.Балчик.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 656/2017г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: