Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 29.01.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на шестнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:  Нели Каменска

                         Милена Георгиева

при участието на секретаря Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Румяна Желева, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 650 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

            Образувано е по касационна жалба на Териториално поделение на НАП Варна, подадена чрез пълномощник срещу решение № 127/17-10-2017г., постановено по нахд № 10/2017г., с което е отменено наказателно постановление № 223348 от 07.11.2016г., издадено от директора на ТД на НАП Варна срещу Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология“ и с което на сдружението на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. за нарушаване на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

            Касаторът не е съгласен с решението на съда и счита, че то е постановено в нарушение на материалния закон. Твърди, че събраните по делото доказателства установяват извършването на нарушението. Организатор на киноложкото изложение на 20.08.2016г. било санкционираното сдружение и това се установявало от обявата, публикувана в сайта с протокол на ОС на УС на сдружението. Извършваните „дарения“ от участниците в изложението в полза на сдружението представлявали заплащане на услуга, а не дарение. Изрично в наказателното постановление било посочено кое е извършеното нарушение – невъвеждане в експлоатация на касов апарат и затова оспорва извода на съда, че в наказателното постановление били посочени няколко нарушения. По тези основни съображения, подробно изложени в касационната жалба, се иска отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът, Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК 121050057, гр.София в писмена защита на процесуалния си представител адв.Л., оспорва касационната жалба, В становището се изтъква, че не е налице извършване на стопанска дейност от сдружението и то не е събирало фиксирани такси за участия, а доброволни дарения, които няма определен размер и не са с цел реализиране на печалба. Наказващият орган не бил съобразил, че сдружението е с нестопанска цел и не се явява търговец по смисъла на закона, както и не извършва търговска дейност, свързана с продажба на услуги или стоки. Изложено е подробно становище какво представлява „независима икономическа дейност“, осъществена ли е възмездна сделка между федерацията и участниците в киноложката изложба и какво представляват направените в нейна полза дарения. Оспорват се изводите на органите по приходите, че даряваните суми представляват вноски за участие на кучета в различни киноложки изложби и реализираните от тях приходи са приходи от стопанска дейност. Твърди се, че предоставените парични суми са в изпълнение на действителни договори за дарения, които не могат да бъдат определени като доставки по смисъла на ЗДДС.

По тези съображения, подробно изложени в писмената защита, счита, че  решението на районния съд в гр.Балчик е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

            Участващият по делото прокурор дава заключение за неоснователност на касационната жалба, тъй като по делото не било доказано, че договорите за дарение са такива от извършване на възмездни услуги.

            Административен съд гр.Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведеното  от касатора касационно основание за противоречие с материалния закон по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

            С обжалваното решение районният съд в гр.Балчик е отменил наказателно постановление № 223348 от 07.11.2016г. на директора на ТД на НАП гр.Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК 121050057, гр.София, представлявана от представлявана от председателя К.Г.Л., е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. на осн. чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение по е по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

            За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че при провеждането на киноложкото изложение на процесната дата и място било ангажирано и търговското дружество „ВОКСБГ“ ЕООД, което имало надлежно инсталиран касов апарат и което събирало таксите за участие, т.е. само това дружество извършвало стопансктата дейност. Сдружения „БРФК“ според районния съд, не било търговец по смисъла на закона, не извършвало търговска дейност. Развити са съображения, че посредством оформените договори за дарения се давала възможност за участие в киноложката изложба. Съдът е приел, че действително участниците в киноложкото изложение са извършвали дарения, а самото дарение било законоустановения способ за финансиране на сдруженията с нестопанска цел. И на последно място, съдът е констатирал съществено процесуално нарушение, изразяващо се в това, че били установени две нарушения- неиздаване на касов бон и липса на фискално устройства, за които следвало да се наложат две отделни наказания, а не както в случая- едно наказание. Тези съображения са мотивирали съда да приеме, че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да се отмени. Не са констатирани процесуални нарушения при издаване и връчването на АУАН и НП, както и по отношение на сроковете.

           

                Така постановеното решение е незаконосъобразно, а изложените в него мотиви - неправилни. Съдът е изпълнил задължението си да изясни напълно фактическата обстановка, от която се установява, че на 20.08.2016 г. в при провеждане на киноложко изложение в комплекс „Дружба Бей Гардън“ в с.Кранево, общ. Балчик, контролните органи са извършили проверка, обективирана в протокол от същата дата. При проверката контролните органи са констатирали, че участието на кучета в киноложкото изложение става след внасяне на определените в сайта на Сдружение БРФК суми, които се приемали като дарение от Сдружение БРФК. Към момента на проверката нямало инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружение „БРФК“. Оборотът от заплатените суми за участие бил 2784 евро и 2169 лева. Чрез разпит на свидетел съдът установил също, че при провеждането на киноложкото изложение било ангажирано и ЕООД“ВОКСБГ“, което събирало таксите за участие и имало инсталирано и въведено в експлоатация фискално устройство.

Въз основа на правилно установената фактическа установка съдът е приложил неправилно материалния закон.

От събраните по делото доказателства се установяват безспорно правнорелевантните факти и обстоятелства, а именно, че сдружението е допускало до участие в киноложката изложба след заплащане на конкретно фиксирана сума съгласно предварително обявена ценова тарифа в сайта на сдружението. Самото обявление се съдържа на стр. 49 от делото. Към момента на проверката е установено, че секретарят на сдружението (Михаела Денчева) е приемала суми в брой, плащани от участниците в изложбата под формата на дарения в полза на сдружение "БРФК", за което са съставени 53 броя договори за дарения от № 1629 до № 1681. Органът по приходите е приел, че дарените на сдружението суми представляват неотчетени /неотразени/ приходи, за които е трябвало да има инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП от датата на започване на дейността на обекта, т.е. от 20.08.2016 г.

Видно от приложените договори за дарения, които са с еднакво съдържание, страните са се споразумели дарителят да отстъпи безвъзмездно на сдружението и без специални условия посочената парична сума, която да бъде използвана от надареното юридическо лице за негови нужди. За всяко от даренията дарителят е получил удостоверение по реда на чл. 225 и сл. от Закона за задълженията и договорите. Всички приложени договори за дарения са сключени в с.Кранево и са от 19.08.2016 и 20.08.2016 г., когато е било обявено в сайта на сдружението провеждането на киноложкото изложение. Констатацията на проверяващите органи, че даренията са направени от участници в процесното събитие и сумите по тях съвпадат с ценовата листа за участие в изложбата не е опровергана от жалбоподателя с годни доказателствени средства. Напротив, събрани са доказателства, че размерът на събираните суми е предварително обявен и публикуван- обявление от Сдружение „БРФК“ в интернет за провеждане на изложба от 19 до 23 август 2016г. в с.Кранево.  Видно от представеното по делото обявление цените на „даренията“ за изложението в с.Кранево са предварително обявени на желаещите да участват.

Затова съдът намира, че в случая не се е извършвало дарение, а заплащане на определена услуга, тъй като в обявлението е фиксирана минимална сума за участие в киноложкото изложение, а дарителят по действителния договор за дарение не би следвало да е ограничен предварително от надарения по отношение на размера на сумата, която желае да дари.

При положение, че всеки един от участниците в киноложката изложба е „дарил“ конкретно определена сума по предварително обявени цени и по този начин е придобил право за участие в нея, то е очевидно, че не е направил дарение, а е заплатил цената/таксата за участието си в изложбата, т.е. заплатил е за ползването на услугата. Участието в киноложкото изложение има своето значение за заплатилия таксата участник - той получава възможност за изява, за демонстрация на своето куче пред съдии и любители. Ето защо, настоящият състав намира, че допускането до участие в киноложката изложба срещу получаване на предварително определена парична сума, не е дарение, а заплащане на услуга в полза на надарения. От това следва, че Сдружение „БРФК“ извършва независима по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС икономическа дейност, която го квалифицира като данъчно задължено лице, което попада в приложното поле на цитираните в обжалваното НП разпоредби на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС и чл.3, ал.1 във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г.  Мястото на дейността се преценява като търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС, тъй като определящ е не видът му, а обстоятелството, че там се извършва услуга. Безспорно е, че при провеждането на изложбата са събирани парични суми за участие, което съставлява "услуга" за целите на данъчното облагане. Този извод не се променя от представените договори за дарения, тъй като те прикриват възмездни продажби на услуга-участие в киноложка изложба, както правилно е преценил и наказващият орган.

Без значение е обстоятелството, че при провеждането на киноложкото изложение участвало и търговското дружество „ВОКСБГ“ЕООД, което имало въведен касов апарат,       тъй като организатор на изложението е Сдружение „БРФК“ , което е приемало от свое име внасяните от участниците в изложението суми, оформяни като дарения.

Не се споделя становището, че в наказателното постановление било посочено извършването на две административни нарушения- липса на инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАПФ и неиздаване на касов бон. Нарушението, изразяващо се в неиздаване на касов бон, може реално, на практика да се извърши  само при наличие на въведено в експлоатация фискално устройство. Липсата на въведено в експлоатация фискално устройство представлява обективна пречка за възможността да се издаде касов бон. Затова тези две нарушения не могат да бъдат извършени паралелно и едновременно. Освен това изрично в наказателното постановление е посочено, че „Сдружение“БРФК“ не е изпълнило задължението си към 20.08.2016г. да монтира, въведе в експлоатация и използва в обекта фискално устройство, регистрирано в компетентната ТД на НАП, с което е осъществило състава на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС и чл.3, ал.1 във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г.

Поради горното настоящата инстанция приема, че има извършено нарушение и правилно е установено лицето, чиято имуществена отговорност следва да бъде ангажирана за неспазване на установения ред за отчитане на продажби. Като е отменил процесното наказателно постановление, районният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а наказателното постановление да се измени.

Деянието е обявено за наказуемо от чл.185, ал.2 от ЗДДС, според който Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв.

Административният съд извърши проверка за справедливостта на наложената санкция, при която установи, че същата подлежи на определяне в минимален размер от 3 000 лв., тъй като е наложена в нарушение на чл.27, ал.2 от ЗАНН. Наказващият орган е наложил максимално предвидената в закона санкция от 10 000 лв. без да изложи мотиви, както изисква правилото на чл.27, ал.2 от ЗАНН, по отношение тежестта на нарушението и отегчаващите вината обстоятелства. От мотивите на наказателното постановление не става ясно какви са били съображенията на наказващия орган да наложи санкция в максималния размер от 10 000 лв., което води до явна несправедливост при определяне на имуществената отговорност на сдружението. 

По тези съображения и съобразно принципа за определяне на справедливо наказание/санкция наказателното постановление следва да се измени по отношение размера на наложената санкция до минимално предвидения в закона размер от 3 000 лв. 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич

 

                                     Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение №127 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 10/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 223348 от 07.11.2016г., издадено от Милена Колева – директор на ТД на НАП Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология“, ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.“Витоша“ № 31, представлявано от К.Г.Л. за нарушаване на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, на осн. чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. КАТО ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция от 3 000 ( три хиляди) лева.

Решението е окончателно.

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: