`Р Е Ш Е Н И Е

 

№32/01.02.2018 г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, І кас. състав,   в публично заседание на  двадесет и трети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ разгледа докладваното от съдия Милева КАНД № 648 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

         Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП Варна срещу Решение №125/17.10.2017 г., постановено по нахд №6/2017 г. с което е отменено наказателно постановление № 223265 от 07.11.2016г., издадено от директора на ТД на НАП Варна срещу Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология“ и с което на сдружението на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. за нарушаване на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

         Касаторът не е съгласен с решението на съда и счита, че то e незаконосъобразно и неправилно.  Твърди, че събраните по делото доказателства установяват извършването на нарушението. Организатор на киноложкото изложение на 22.08.2016 г. било санкционираното сдружение и това се установявало от обявата, публикувана в сайта с протокол на ОС на УС на сдружението. Извършваните „дарения“ от участниците в изложението в полза на сдружението представлявали заплащане на услуга, а не дарение. Изрично в наказателното постановление било посочено кое е извършеното нарушение – невъвеждане в експлоатация на касов апарат и затова оспорва извода на съда, че в наказателното постановление били посочени няколко нарушения. По тези основни съображения, подробно изложени в касационната жалба, се иска отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

           В с.з. процесуалния представител на касатора, поддържа така подадената жалба на изложените в нея съображения.

         Ответникът по жалбата – Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ София не изразява становище по същата.

         Участващият по делото прокурор дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Мнението му е, че решението на БРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

         Административен съд - Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените  от касатора касационни основания, прие следното.

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. Съображенията за това са следните:

          С обжалваното решение БРС е отменил Наказателно постановление № 223265/ 07.11.2016 г. на  директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв., като същата е намалена от съда на 3 000 лева.

         Съдът е описал фактическата обстановка, като е приел, че на 22.08.2016 г.в с. Кранево, в комплекс „Дружба бей гардън“, общ. Балчик се е провело киноложко изложение, като контролните органи са извършили проверка, обективирана в протокол от същата дата. Посочил е, че контролните органи са преценили, че участието на кучетата в изложбата е ставало след внасяне на определените в сайта на Сдружение „БРФК“ суми. Сумите се приемали като дарение от името на Сдружението, за което се съставял договор за дарение, с посочен номер, дата, дарител и дарен. Отразил е, че проверяващите са приели, че в обекта не е имало инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружение „БРФК“. Оборотът за деня по договорите за дарения е бил в размер на 2 002 евро и 1 398 лева. Посочил е, че проверяващите са стигнали до извода, че Сдружението не е изпълнило задължението си към 22.08.2016 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в съответната ТД на НАП, с което е нарушил реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство, с което деяние е нарушило чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18 от 13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 и чл. 185, ал. 2 ЗДДС.

        За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че освен Сдружение „БРФК“ и още един субект е бил ангажиран с провеждането на киноложкото изложение, а именно – „ВОКС БГ“ ЕООД. Съдът е приел, че единствено последното дружество е събирало такси за участие, респ. е осъществявало стопанска дейност, като за целта е имало надлежно инсталиран и действащ касов апарат. Според състава на БРС Сдружение „БРФК“ не е извършвало услуга по смисъла на чл. 3 от ЗДДС, поради което е счел, че Сдружението не може да бъде приравнено на търговец и не извършва търговска дейност, свързана с продажба на стоки и услуги, като е стигнал до извода, че не е налице нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18/ 13.12.2006 г., съгласно който търговците са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. Според съда действията на Сдружението касаят приемане на дарения, тъй като независимо от посоченото в сайта, всеки дарител е дарявал различна сума, а не една и съща в полза на надарения. На следващо място, съдът е счел, че от съдържанието на НП се установява, че са налице две нарушения – неиздаване на касов бон и липса на фискално устройство. Счел е, че контролните органи са установили няколко деяния, всяко от които осъществява поотделно административнонаказателен състав, поради което за всяко нарушение следва да се наложи отделно наказание. БРС е приел, че е налице съществено нарушение от страна на АНО, тъй като е игнорирал според него разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН и е наложил едно наказание, като не било ясно за кое от двете установени нарушения било наложено.

         Настоящият състав не споделя изводите на БРС нито за липса на нарушение, нито алтернативния извод за процесуално нарушение поради игнориране на разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН.

         РС е стигнал до неправилен извод, че сумите, събирани във вид на дарение, оформени в договор за дарение, в полза на БРФК, не налагат заключение за извършвана стопанска дейност от Сдружението. Този извод няма опора в събраните доказателства и в материалния закон. Наблюдението при проверката е установило по безспорен и категоричен начин, че участниците са допускани до участие след заплащане на конкретно фиксирана сума, съобразно точно посочени в сайта на Сдружението размери. Включително в сайта е посочено, че размерите са различни за членове и нечленове на Сдружението. Неприемлива е тезата на РС, че се заплащали различни суми, затова това не било дарение, а пък актът по дарението бил доброволен акт.

Видно от приложените договори за дарения /които са с еднакво съдържание/ страните се споразумяват дарителят да отстъпи безвъзмездно на сдружението и без специални условия посочената парична сума, която да бъде използвана от надареното юридическо лице за негови нужди. За всяко от даренията, дарителят е получил удостоверение по реда на чл. 225 и сл. от Закона за задълженията и договорите. Всички приложени договори за дарения са сключени в Кранево и са от една и съща дата - 22.08.2016 г., когато е била проведена киноложката изложба. Констатацията на административния орган, че даренията са направени от участници в процесното събитие не е опровергана от жалбоподателя. 

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС: "Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.".

Според чл. 3, ал. 1 във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Лицата по чл. 3 от цитираната наредба са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.

Основният правен въпрос е: Представляват ли получените дарения продажби /приходи от стопанска дейност/, които е трябвало да бъдат отчетени чрез инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП?

Принципно, получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност. Дарението като сделка не попада в обхвата на чл. 1 от Търговския закон, нито се извършва с цел реализиране на печалба.

Според ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Въпроси и отговори с автори: Митко Стойков и Д-р Светлин Кръстанов /Български център за нестопанско право, 2011/, "…даренията, които не са обвързани с условия, са текущ приход за периода на получаването. Отчитат се в отчета за приходите и разходите на нестопанската дейност и не подлежат на облагане с корпоративен данък. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 - "Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ". Те се отчитат като текущ приход за периода, през който се отчетат разходите, свързани с изпълнението на условията по дарението.".

Обаче, ако дарените суми в действителност са заплатена цена на услуга или стока, която се предоставя от ЮЛНЦ с цел реализиране на печалба, то тогава ЮЛНЦ осъществява стопанска дейност, приходите, от която трябва да отчита през инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП. Следователно, след като всеки един от участниците в киноложката изложба е дарил сума, и по този начин е придобил право за участие, очевидно е, че е заобиколено плащането на такса за ползваната услуга.

Следва да се отбележи, че в конкретно разглеждания случай е налице постигнат стойностно оценим резултат в имуществената сфера на получателя - допускане до участие в киноложка изложба. Възможността за получаване на награда при участие има алеаторен характер, но получаването ѝ винаги е свързано с допускането до участие. Дори и да не бъде получена награда, участието има своето значение за заплатилия таксата участник - той получава възможност за изява, за демонстрация на своето куче пред съдии и любители. Ето защо, настоящият състав намира, че допускането до участие в киноложка изложба срещу получаване на дарения, всъщност представлява заплащане на услуга в полза на надарения. От това следва извод, че сдружението-жалбоподател е извършвало независима, по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС икономическа дейност, която го индивидуализира като данъчно задължено лице, поради това попада под цитираните в обжалваната заповед разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г., които са приложима в конкретно разглеждания случай. Мястото на дейността се преценява като търговски обект, по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС, тъй като определящ е не видът му, а обстоятелството, че там се извършва услуга. Безспорно, че при провеждането на изложбата са събирани парични суми за участие, съставляващо "услуга" по горепосочените съображения. Този извод не се променя от представените договори за дарения, тъй като, както основателно е приел административнонаказващият орган, същите прикриват възмездни продажби на услуга-участие в киноложка изложба.

         Неправилен е и другият извод на съда, че били установени две нарушения, а била наложена една санкция и то неясно за кое нарушение, поради което НП било постановено при съществени процесуални нарушения. Напротив, в НП съвсем точно е записано, че Сдружението не е изпълнило задължението си към 22.08.2016 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в компетентната ТД на НАП, с което е нарушило реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на ФУ, с което деяние е нарушило чл. 7, ал. 1 от Наредба Н – 18/ 13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т.1 и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Неиздаването на касови бележки не е предмет на НП. Вярно е, че е посочено, че не се издават такива, но това е вследствие на обстоятелството, че липсва ФУ и се явява част от фактическата обстановка. С оглед изложеното липсва нарушение на чл. 18 от ЗАНН.

         Предвид горното БРС е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него постановено друго. Предвид изяснената фактическа обстановка, настоящият състав може да постанови решение по същество на спора. Деянието е доказано по безспорен и категоричен начин. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, при спазване на процедурата и съобразяване с правата на наказаното лице.

Деянието е обявено за наказуемо от чл.185, ал.2 от ЗДДС, според който Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв.

Административният съд извърши проверка за справедливостта на наложената санкция, при която установи, че същата подлежи на определяне в минимален размер от 3 000 лв., тъй като е наложена в нарушение на чл.27, ал.2 от ЗАНН. Наказващият орган е наложил максимално предвидената в закона санкция от 10 000 лв. без да изложи мотиви, както изисква правилото на чл.27, ал.2 от ЗАНН, по отношение тежестта на нарушението и отегчаващите вината обстоятелства. От мотивите на наказателното постановление не става ясно какви са били съображенията на наказващия орган да наложи санкция в максималния размер от 10 000 лв., което води до явна несправедливост при определяне на имуществената отговорност на сдружението. 

По тези съображения и съобразно принципа за определяне на справедливо наказание/санкция наказателното постановление следва да се измени по отношение размера на наложената санкция до минимално предвидения в закона размер от 3 000 лв. 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич

 

Р   Е  Ш   И  :

 

         ОТМЕНЯ Решение №125 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 6/2017 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 223265/ 07.11.2016 г. директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000  КАТО ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция от 3 000 ( три хиляди) лева.

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: