О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..,

гр. Добрич , 14.12. 2017 год.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на четиринадесети декември  две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА МАРКОВА- ГЕОРГИЕВА

 

постави на разглеждане адм. дело № 644/ 2017г. по описа на съда и установи  следното :

          Делото е образувано във връзка с определение №77/05.12.2017г. на ВАС и ВКС, Смесен петчленен състав  по по адм.д.№66/2017г., с което жалбата на В.Е.Ч.,срещу отказ за извършване на регистрация изх.№ АР-16/467 от 01.08.2017г. на ОбСЗ гр.Генерал Тошево е изпратена на АдмС-Добрич за разглеждане по компетентност.  

           Първоначално жалбата на Ч. е подадена в РС-Ген.Тошевовх.№ 2807/29.08.2017г. С определение № 202/31.08.2017г. съдът прекратява образуваното адм.д.№344/2017г. и го изпраща по компетентност на АдС-Добрич,където жалбата е входирана с 02104/20.09.2017г.  и е образувано адм.д. 535/17г. С определение №275/09.10.2017г. съдът е повдигнал спор за подсъдност. След решаване на този спор с горецитираното определение на Смесен петчленен състав на ВАС и ВКС съдията –докладчик установи,че на 21.09.2017г. жалбоподателката е депозирала молба вх.№ 2112/21.09.2017г. с която оттегля жалбата си и иска делото да бъде прекратено. Съдът прецени,че жалбата отговаря на чл.155, ал.3 от АПК-оттеглянето от оспорването извън съдебно заседание  се прави с писмена молба, предвид което следва да остави жалбата без разглеждане и да прекрати образуваното административно дело. Делото следва да се прекрати,без оглед на постъпилата на 06.10.2017г. молба,с която Ч. оттегля молбата си за оттегляне на жалбата поради следното:

          Съгласно чл.155,ал.1 от АПК,при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. Този акт на оспорващия има за правна последица оставане на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство на основание чл.159,т.8 от АПК. Кодексът не предвижда възможност за оттегляне на оттеглянето,ето защо,последвалата молба за оттегляне на оттеглянето е недопустима.

           Така мотивиран,кокто и на основание чл.159,т.8 от АПК, АдмС-Добрич         

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Е.Ч., ЕГН ********** ***, срещу отказ за извършване на регистрация изх.№ АР-16/467 от 01.08.2017г. на ОбСЗ гр.Генерал Тошево.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 644 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич.

          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                                          Административен  съдия: