О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 26.02.2018г.

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав :

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

                    

след като разгледа докладваното от председателя частно административно дело638 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159, т.6 от АПК и е образувано след връщането на делото за продължаване на съдопроизводствените действия в изпълнение на определение № 2327/21.02.018г., постановено по частно адм.д. № 14 589/2017г., Седмо отделение на ВАС.

 С цитираното определение Върховният административен съд Седмо отделение, в производство по чл.229, ал.1, т.2 от АПК, е отменил определение № 335/01.12.2017г., постановено по адм.д. № 638/17г. по описа на АдмС-Добрич.  Делото пред АдмС-Добрич е било образувано по   по искане на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево, обективирано в жалба срещу заповедта. По жалбата срещу заповед № 17-02-65-000278/22.11.2017г. е било образувано и адм.д. № 637/2017г. по описа на АдмС-Добрич.

При извършване на служебна справка в деловодството на съда се установи, че адм.д. № 637/2017г. по описа на АдмС-Добрич, образувано по оспорване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г., чието спиране се иска, е приключило с решение № 17/22.01.2018г., с което заповедта е отменена. Решението не е било обжалвано и е влязло в сила на 09.02.2018г.

Налице са предпоставките за прекратяване на образуваното съдебно производство по чл.159, т.6 от АПК. След като оспореният административен акт е отменен, искането за спиране на предварителното изпълнение на същия акт е без предмет и следва да се остави без разглеждане.

С оглед горното, Административен съд Добрич

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево.

ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм.д. № 638/2017г. по описа на Административен съд –Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: