О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 01.12.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на първи декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното от председателя частно административно дело638 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.166, ал.4 от АПК и е образувано по искане на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гренерал Тошево.

       Молителят счита, че са налице предпоставките по чл.60 от АПК, допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта да бъде спряно от съда, тъй като автомобилът бил собственост на търговско дружество – „С. –а.88“ ЕООД, същият е необходим за извършване на стопанската дейност на дружеството и че дългият период, в който дружеството няма да може да ползва товарния си автомобил ще доведе до вреди и загуби.

         Административен съд Добрич счита искането за недопустимо - подадено е от надлежна страна и срещу акт, който е обжалван по съдебен ред и който по силата на законова норма подлежи на предварително изпълнение, но за искателя не е налице правен интерес от искането.

                   От доказателствата по делото се установява, че заповед  № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево е  изпълнена в момента на издаването й. С нея административният орган е наложил на основание чл.171, т.2а от Закона за движение по пътищата принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 185 дни като наредил изземване на свидетелството за регистрация на МПС № 006461112 и двата броя регистрационни табели на товарен автомобил Ивеко с рег. № ТХ 1991 ХР. Съгласно чл. 172, ал.4 от ЗДвП, изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017.,  в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в", "и", "к", "л", "м", "н" и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т.2а се изземват и табелите с регистрационен номер.

Тази норма предвижда заповедта да се изпълни в момента на нейното издаване. А след като заповедта е изпълнена в момента на нейното издаване с извършеното отнемане на СРМПС и двата броя регистрационни табели, поисканото спиране на изпълнението й е без предмет и следва да се остави  без разглеждане.

 Разпоредбата на чл. 166, ал. 4 във вр. с ал. 2 АПК има предвид предварително изпълнение - допуснато, но не изпълнено. Тогава, когато въз основа на допуснатото предварително изпълнение актът е изпълнен, искането за спиране на предварителното изпълнение на практика представлява искане за възстановяване на положението преди изпълнението, което е нещо различно от визираното в чл. 166, ал. 4 във вр. с ал. 2 АПК право.

Видно от изложеното искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение в конкретния случай, с оглед на изпълнението на принудителната мярка към датата на произнасяне на съда, е лишено от предмет и с оглед на това за искателя не е налице правен интерес от искането. Поради това съдът следва да остави без разглеждане искането и да прекрати съдебното производство.

Водим от горното и на основание чл. 166, ал. 4 във вр. с ал. 2 АПК , Административен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево.

ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм.д. № 638/2017г. по описа на Административен съд –Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: