Р Е Ш Е Н И Е

17 / 22.01.2018 г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на седемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

        

        При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 637/2017г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК, във вр.чл.172, ал.5 от ЗДвП и е образувано по жалби на И.С.И. *** и „С. АГРО-88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, ет.1, ап.1, представлявано от управителя И.С.И. срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000278 от 22.11.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Ген. Тошево, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателя И.С.И. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6  месеца до 1 година, а именно 185 дни чрез отнемане на СРМПС №00646112 и 2 броя табели с рег.№ ТХ1991ХР. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта. Твърди се, че жалбоподателят И. не притежава материалноправна легитимация да бъде адресат на тази заповед, тъй като не е  собственик на посочения в заповедта товарен автомобил, а същият е собственост на юридическото лице „С. ***. Релевират се доводи, че водачът на товарния автомобил не е загубил правоспособността си, с факта, че му е било изтекло срока на свидетелството му за правоуправление.  Иска се отмяна на заповедта, както и присъждане на сторените от жалбоподателите разноски по делото.                                      

       Ответникът по жалбата – Началник РУ Ген. Тошево при ОД на МВР Добрич, в представено по делото писмено становище оспорва като неоснователна жалбата и моли да се потвърди заповедта.

       Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :                

       Жалбата на И.С.И. е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима.

      Жалбата, подадена от „С. АГРО-88“ ЕООД, съдът приема, че е подадена в срок, тъй като няма данни същата да е съобщена на дружеството. Същата е допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице, независимо, че дружеството не е адресат на заповедта, същата пряко рефлектира върху правната му сфера, тъй като с прекратяването на регистрацията на ППС-то се затруднява ежедневната стопанска дейност на дружеството.

        Разгледани по същество, жалбите са основателни по следните съображения:

        Със заповед № 17-0265-000278/22.11.2017 г. Добромир Пейчев Пеев на длъжност Началник РУП при ОД на МВР – Добрич, РУ Ген. Тошево, упълномощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, е наложил на И.С.И. *** принудителна административна мярка –  прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 чрез отнемане на СРМПС № 006461112 и 2 броя табели № ТХ1991ХР. Принудителната административна мярка е наложена на основание чл.171, т.2а от ЗДвП за това, че на 22.11.2017г. около 14,10 часа в гр. Ген. Тошево, по ул. „Опълченска“ в посока охраняем ЖП прелез, управлява товарен автомобил „Ивеко Турбо Дейли 35,10, като при извършена проверка на кръстовището с ул. „Витоша“ е установено, че водачът управлява МПС, без да притежава съответното валидно свидетелство за управление, СУМПС е с изтекъл срок на валидност от 12.07.2017 г. МПС-то е собственост на „С. ***, като водача е собственик и управител на дружеството.Заповедта за прилагане на ПАМ е връчена срещу подпис на жалбоподателя И. на 01.12.2017 г. видно от приложената към акта разписка.

       От данните по административната преписка се установява, че на същата дата срещу водача И.С.И. е съставен акт за установяване на административно нарушение. Прието е, че водачът е извършил нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, като едновременно със съставянето на акта са иззети СРМПС и два броя регистрационни табели.

       Видно от приложеното по делото заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС, като собственик на товарния автомобил е регистрирано „С. АГРО-88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ЖК „Дружба“, бл.63, вх.А, ет.1, ап.1, с ЕИК 201482247. От представената по делото справка от търговския регистър се установява, че към момента на извършване и установяване на нарушението едноличен собственик на капитала на дружеството и управител е И.С.И..

        От материалите по административната преписка се установява, че със заповед №357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР - Добрич, издадена на основание чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.43, ал.4 от ЗМВР оправомощени да прилагат принудителни административни мерки по чл.171, т.1, 2, 2а,4, 5, б.а и т6 от ЗДвП е началника на РУ при ОД на МВР Добрич.

        По делото като доказателство е прието издаденото ново свидетелство за правоуправление на И. от дата 29.11.2017 г.

          Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира от правно страна следното :

          Обжалваната заповед е издадена от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.172, ал.1 от ЗДвП в кръга на предоставените му правомощия съгласно приложената по делото заповед №357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР - Добрич, поради което е валиден административен акт.  Същата обаче е незаконосъобразна като издадена в нарушение на материалния закон и целта на закона. 

        Разпоредбата на чл.171 от ЗДвП предвижда, че за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат предвидените в закона принудителни административни мерки, една от които е прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година – т.2а на чл.171 от ЗДвП (редакция, ДВ, бр.54/05.07.2017г.).

         В конкретния случай ПАМ е наложена за това, че на 22.11.2017 г. около 14,10 часа жалбоподателят И. е управлявал МПС – товарен автомобил, без да притежава съответното свидетелство за управление. Изрично в ПАМ-а е посочено, че автомобила е собственост на „С. ***.

         Принудителните административни мерки са действия на администрацията, чрез които се упражнява държавна принуда за обезпечаване осъществяването на различни правоотношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност. Най-общо същите са насочени към предотвратяване и преустановяване на административни закононарушения, както и към отстраняване на вредните последици от тях. Процесната ПАМ може да се причисли към категорията на преустановителните административни мерки, целта на които е пресичане на закононарушения - в случая прекратяване регистрацията на ППС чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели и отнемане на свидетелството за регистрация на МПС.

С фактическото прилагане на тази мярка собственикът на автомобила се лишава от възможността да се ползва от превозното средство съобразно неговото предназначение. С тази мярка по същество се разпорежда забрана за движение на пътното превозно средство по пътищата, като ограничението рефлектира пряко и непосредствено в правната сфера на собственика на автомобила, поради което именно собственикът е адресат на акта, с който се налага ПАМ. Самата разпоредба на чл.171, т.2а от ЗДвП указва, че този вид ПАМ се налага на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.

В случая още при проверката е установено, че автомобилът, управляван от водача И., не е собственост на жалбоподателя, а на „С. Агро-88” ЕООД. При това положение неправилно ПАМ е приложена спрямо жалбоподателя И. и само на това основание тя се явява материално незаконосъобразна. Обстоятелството, че жалбоподателят е собственик на капитала на търговското дружество и управител е ирелевантно, т.к. дружеството е самостоятелно юридическо лице (собственикът на капитала и дружеството са различни правни субекти, които се разграничават в организационно и имуществено отношение) и именно то следва да бъде субект на процесната ПАМ. Дружествата са самостоятелни правни субекти – юридически лица, които от свое име поемат задължения, вкл. носят адмнистративнонаказателна отговорност, както и по отношение на същите могат да бъдат налагани принудителни мерки. В случая принудителната мярка не е наложена на дружеството, както изисква закона, а на жалбоподателя И.И., което е незаконосъобразно и следва да доведе до отмяна на заповедта, с която е наложена мярката.

Така, прилагайки ПАМ – прекратяване регистрацията на ППС на лице, което не е собственик на автомобила, управляван от водач без съответното свидетелство за управление на МПС, е извършена недопустима намеса в правната сфера на жалбоподателя и на това основание мярката се явява несъразмерна и в противоречие на целта на закона.

По изложените съображения оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да се отмени, без да се разглеждат останалите възражения в жалбата.                          

С оглед на изхода по делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят И.И. има право на сторените от него разноски в размер на 10,00 лева, представляващи платена държавна такса и 300 лева, адвокатско възнаграждение, а жалбоподателя „С. Агро-88“ ЕООД има право на сторените по делото разноски в размер на 50 лева, заплатена ДТ.

          Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът

 

                                                   Р   Е   Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000278 от 22.11.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Ген. Тошево, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на И.С.И. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6  месеца до 1 година, а именно 185 дни чрез отнемане на СРМПС №00646112 и 2 броя табели с рег.№ ТХ1991ХР.

          ОСЪЖДА  РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Ген. Тошево да заплати на И.С.И. ЕГН ********** ***, сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото. 

        ОСЪЖДА  РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Ген. Тошево да заплати на „С. АГРО-88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, ет.1, ап.1, представлявано от управителя И.С.И. сторените по делото разноски в размер на 50 лева.

         РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                  Административен съдия: