Р Е Ш Е Н И Е

 

67/ 22.02.2018г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:    Нели Каменска

                              Милена Георгиева

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Радослав Бухчев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска касационно дело с административно-наказателен характер № 635 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на А.Г.С. ***, подадена чрез адв.В.К. – ДАК срещу решение № 414/26.10.2017г., постановено по нахд № 889/2017г. по описа на Районен съд Добрич, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1486991, издаден от ОД на МВР-Добрич, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на А.Г.С. е наложена глоба от 300 лв. на основание чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата.

В жалбата са изложени оплаквания, че решението е постановено в нарушение на материалния закон- касационно основание за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. Изложени са твърдения, че неправилно е ангажирана административно наказателната отговорност на А.С., понеже към датата на установяване на нарушението не той е бил управител на  „*****“ ООД, дружеството – собственик на управляваното МПС. Твърди се също, че и административно-наказателното производство било проведено при допуснати съществени процесуални нарушения довели до издаване на незаконосъобразния електронен фиш. Иска се решението и потвърдения с него електронен фиш да бъдат отменени като незаконосъобразни.

 Ответникът по касационната жалба, ОД на МВР-Добрич, редовно призован, не изпраща представител, не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че жалбата е основателна по посочените в нея основания и пледира отмяна на оспореното решение.

Административният съд прие жалбата, като подадена в срок за процесуално допустима, а разгледана по същество, за основателна.

От данните по делото се установява, че на 29.04.2016г. в 13,38 часа с автоматизирано техническо средство, радар № 537 е бил заснет клип № 10983 и е регистрирана скорост на движение от 97 кв.ч. при ограничение 50 км.ч. на лек автомобил с рег. № *****. Установено е, че процесният автомобил е собственост на „*****“ ООД, видно от свидетелство за регистрация, част І, приложено по делото. За нарушението е издаден електронен фиш серия К, № 1486991 от ОД на МВР –Добрич срещу А.Г.С.. Същият е бил оспорен пред районния съд в гр.Добрич, който го е потвърдил с мотивите, че в производството по чл.188 и чл.189 от Закона за движението по пътищата не са допуснати процесуални нарушения. Съдът е приел за установено, че към датата на установяване на нарушението дружеството-собственик на автомобила се е управлявало от друг управител- *****, но това обстоятелство било ирелевантно, тъй като към настоящия момент дружеството се управлявало от А.С.. Последният, поемайки управлението на дружеството, поел и всички негови негативи.

Изложените мотиви не се споделят от настоящата инстанция. При правилно установена фактическа обстановка, съдът е приложил неправилно материалния закон.

Пред настоящата инстанция по искане на касатора бе изискана и представена справка с рег. № 851000-1091/25.01.2018г. от началника на Сектор „Пътна полиция“ съм от ОД на МВР- Добрич, който потвърждава, че първоначално е бил издаден електронен фиш серия К № 1217654 за нарушението заснето на 29.04.2016г. срещу *****, в качеството му на законен представител на „*****“ ООД, но впоследсвие този фиш бил анулиран.

Съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН административнонаказателната отговорност е лична. С разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗДвП е въведена една законова презумция, че извършител на нарушението е законният представител на дружеството- собственик на автомобила, с който е извършено нарушението или лицето, посочено от него в декларацията по чл.189, ал.5 от ЗДвП. Видно от данните в Търговския регистър ( стр.20 от делото) е, че към 29.04.2016г., датата на нарушението, управител на дружеството е бил *****. В административно наказателната преписка няма данни да е изпълнена процедурата по чл.189, ал.5 от ЗДвП, според която електронният фиш се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2, на управителя на дружеството в случая, който може в  14-дневен срок от получаването му или да заплати глобата или да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на МПС.

След като тази процедура не е изпълнена и в преписката няма декларация от управителя на дружеството към датата на нарушението - *****,  че на посочената дата автомобилът се е управлявал от А.С., то не са били налице условията за анулиране на първоначално издадения електронен фиш и издаване на нов срещу друго лице.

В нарушение на принципа по чл.24, ал.1 от ЗАНН, че административно-наказателната отговорност е лична, незаконосъобразно е бил издаден електронен фиш срещу А.С., само защото същият е станал законен представител на дружеството, след смъртта на *****. Видно от справка от Търговския регистър касаторът А.С. е вписан като управител на „*****“ ООД на 03.10.2016г., няколко месеца след датата на извършване на нарушението. Принципът по чл.24, ал.1 от ЗАНН, че административно-наказателната отговорност е лична изключва възможността за приемане на всички негативи, свързани с управлението на дружеството.

Предвид изложените съображения, настоящият състав намира, че решението на въззивния съд, като постановено в противоречие с материалния закон, следва да се отмени. В резултат от неговата отмяна, следва да се отмени и издаденият в нарушение на закона чл.188, ал.2 от ЗДвП във вр. с чл.24, ал.1 от ЗАНН, както и при неспазване на установената в чл.189, ал.5 от ЗДвП процедура незаконосъобразен електронен фиш срещу А.Г.С..

  Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. ІІ - ро от ЗАНН във вр. с чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК Административен съд

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 414/26.10.2017г., постановено по нахд № 889/2017г. по описа на Районен съд Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1486991, издаден от ОД на МВР-Добрич, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на А.Г.С. с ЕГН ********** е наложена глоба от 300 лв. на основание чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: