О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Добрич, 01.12.2017год.

 

 В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Административен съд - Добрич, в закрито заседание на първи декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

разгледа докладваното от председателя частно административно дело № 633 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.135, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по направено по реда на чл.166, ал.4 от АПК от „Савимекс“ ООД с ЕИК 124034688, със седалище и адрес на управление гр.Варна, представлявано от управителя Д.И.С., искане за спиране предварителното изпълнение на постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение по чл.405а, ал.2 от КТ и предписание по чл.405а, ал.4 от КТ от 07.11.2017г., и двете издадени на 09.11.2017г. от главен инспектор при Дирекция „Инспекция на труда“ - Добрич.

      След като разгледа искането за спиране, направено в подадената срещу постановлението и предписанието по чл.405а, ал.4 от КТ жалба, административният съд счита, че заведеното пред него дело не му е подсъдно.

Разпоредбата на чл. 405а, ал. 7 от КТ изрично регламентира, че работодателят може да обжалва предписанието по ал.4, съответно постановлението по ал. 2 по реда на АПК пред административния съд по своето седалище или постоянен адрес в 14-дневен срок от връчването му. В настоящия случай седалището на работодателя е в гр.Варна. Нормата на чл.405а, ал.7 от КТ е специална спрямо общите правила за подсъдност по чл.133 от АПК. Уредената в специалния закон подсъдност изключва общата местна подсъдност по АПК, поради което делото следва да се изпрати за разглеждане от Административен съд – Варна, където е седалището на жалбоподателя "Савимекс“ ООД.         

Водим от горното и на основание чл.135, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК и чл.135, ал.7 АПК, Административен съд - Добрич

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 633/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич.

   ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна.

   ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: