О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Добрич, 01.12.2017год.

 

 В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Административен съд - Добрич, в закрито заседание на първи декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от председателя частно административно дело № 632 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.405а, ал.7 от КТ и е образувано по жалба на „Савимекс“ ООД, представлявано от управителя Д.И.С., със седалище и адрес на управление гр.Варна, с ЕИК 124034688, срещу постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение по чл.405а, ал.2 от КТ от 07.11.2017г. и предписание по чл.405а, ал.4 от КТ от 09.11.2017г., и двете издадени от главен инспектор при Дирекция „Инспекция на труда“ - Добрич.

 След като разгледа жалбата, административният съд счита, че заведеното пред него дело не му е подсъдно. Разпоредбата на чл. 405а, ал. 7 от КТ изрично регламентира, че работодателят може да обжалва предписанието по ал.4, съответно постановлението по ал. 2 по реда на АПК пред административния съд по своето седалище или постоянен адрес в 14-дневен срок от връчването му. В настоящия случай седалището на работодателя е в гр. Варна. Нормата на чл.405а, ал.7 от КТ е специална спрямо общите правила за подсъдност по чл.133 от АПК. Уредената в специалния закон подсъдност изключва общата местна подсъдност по АПК, поради което делото следва да се изпрати за разглеждане от Административен съд – Варна, където е седалището на жалбоподателя "Савимекс“ ООД.         

   Водим от горното и на основание чл.135, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК и чл.135, ал.7 АПК, административният съд

 

   О П Р Е Д Е Л И :

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 632/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич.

   ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна.

   ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: