О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……………/30.11.2017г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание, проведено на тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

         като разгледа докладваното от председателя административно дело № 631/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.405а, ал.7 от КТ и е образувано по жалба на „Савимекс“ ООД, представлявано от управителя Д.И.С., със седалище и адрес на управление гр.Варна, ***, с ЕИК 124034688, срещу постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение по чл.405а, ал.2 от КТ от 07.11.2017г. и предписание по чл.405а, ал.4 от КТ от 07.11.2017г., и двете издадени от главен инспектор при Дирекция „Инспекция на труда“ - Добрич.

След като разгледа жалбата, административният съд счита, че заведеното пред него дело не му е подсъдно. Разпоредбата на чл. 405а, ал. 7 от КТ изрично регламентира, че работодателят може да обжалва предписанието по ал.4, съответно постановлението по ал. 2 по реда на АПК пред административния съд по своето седалище или постоянен адрес в 14-дневен срок от връчването му. В настоящия случай седалището на работодателя е в гр. Варна. Нормата на чл.405а, ал.7 от КТ е специална спрямо общите правила за подсъдност по чл.133 от АПК. Уредената в специалния закон подсъдност изключва общата местна подсъдност по АПК, поради което делото следва да се изпрати за разглеждане от Административен съд – Варна, където е седалището на жалбоподателя "Савимекс“ ООД.         

         Водим от горното и на основание чл.135, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК и чл.135, ал.7 АПК, административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 631/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна.

         ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                Административен съдия: