Р Е Ш Е Н И Е

 

38/05.02.2018 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:   ТЕОДОРА МИЛЕВА

                   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 627/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 2611/ 28.11.201 год. на АдмС - Добрич, подадена от Областен отдел "Автомобилна администрация" - гр. Добрич срещу Решение № 400/ 19.10.2017 год. по нахд № 1259/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 10, пр. второ от ЗДвП санкция “глоба” на Д.П.Д. *** в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

Касаторът счита, че първоинстанционният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Настоява, че неправилно ДРС е счел, че деянието спада към понятието "маловажен случай". Счита, че не може да става и дума за „маловажен случай“, тъй като Д., в качеството си на председател на комисия, е извършил преглед за проверка на техническата изправност на един автомобил, а е въвел данните на друг автомобил, след което е разпечатал удостоверение за техническа изправност не на автомобила, който му е представен за преглед. Представя извлечение на удостоверение за техническа изправност на ППС от 30.05.2017 г. в потвърждение на това, че удостоверението е издадено на автомобил с друг регистрационен номер. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено НП изцяло.

           Ответникът, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. М.Д., редовно упълномощена, която оспорва жалбата и настоява да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

           Представителят на ДОП счита подадената жалба за неоснователна, а решението на ДРС за правилно и незаконосъобразно.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. 

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, с което на Д.П.Д. е наложено наказание “глоба” в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, за това че на 30.05.2017 г., около 16.41 часа, в гр. Добрич, бул. "Русия" 61 - А, в КТП на фирма "СУАБ - СБА" ЕООД - клон Добрич, притежаваща разрешение № 2 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, при извършване на периодичен преглед на автомобил марка БМВ, рег.хххххх, кат. М1, е допуснал нарушение, като в качеството си на председател на комисия, идентифицирал се в инф. система "Прегледи", не е въвел правилно данните, идентифициращи превозното средство, като в протокол № 13432772 вместо рег.хххххх е въвел рег.хххххх. Отразено е, че нарушението е установено от протокол № 13432772 (с прикачена приходна квитанция за платен данък върху МПС) и от видеозаписа на прегледа. 

За да отмени наказателното постановление, съдът е приел, че деянието е доказано по безспорен и категоричен начин, като фактическата обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства, които са еднопосочни, но е счел, че в конкретния случай се касае за маловажно нарушение. За да приеме този резултат, съдът е отчел обстоятелството, че останалите идентифициращи автомобила данни са коректно въведени, както и че в Протокола за спирачния стенд и Димомер данните, вкл. регистрационния номер, са въведени точно и съответно.

Касационният състав споделя изцяло изводите на РС.

Настоящият състав счита оплакванията на касатора за неправилно приложение на закона за неоснователни. ДРС подробно и задълбочено е анализирал събраните по делото писмени доказателства. Отнесъл ги е към точните и приложими правни норми и е стигнал до законосъобразния извод за маловажност на случая. Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32/ 2011 на МТИТС при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията въвежда в протокола (приложения № 9, 10 или 11) техническите данни, идентифициращи превозното средство, показанията на километропоказателя на ППС, данни за собственика на превозното средство, за лицето, представило ППС на преглед, и за номера на разрешението на техническия пункт, и за члена на комисията. В случая при съпоставката на приетите като доказателства Протокол за преглед, за изправност на спирачната система и димомер, се установява, че всички данни са въведени коректно. Налице е единствено разминаване в едната буква от регистрационния номер. Останалите, идентифициращи автомобила данни, са точни. В този смисъл идентифицирането на проверения автомобил е възможно. Не се касае до издаване на удостоверение за друг автомобил, различен от преминалия преглед. От разпита на свидетелите, както е отбелязал и РС, се установява, че частта, в която са записани идентифициращите данни на автомобила, се появява автоматично в Протокола при сканиране на големия талон, а председателят следва да извърши проверка за евентуална неточност. В случая останалите данни, вкл. имена на собственик, № на рама и № на двигател са точни, а именно те идентифицират автомобила. С оглед на това правилно първоинстанционният е счел, че се касае за маловажен случай и е отменил НП.

Предвид изложеното, касационната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а решението на ДРС като валидно, допустимо и правилно - потвърдено.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК,

 

Р   Е   Ш   И  :

        

         ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 400/ 19.10.2017 год. по нахд № 1259/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 10, пр. второ от ЗДвП санкция “глоба” на Д.П.Д. *** в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2.