О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..,

гр. Добрич , 10.01. 2018 год.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на десети януари осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

като разгледа административно дело № 626  по описа на съда за 2017 г.за да се произнесе, взе предвид следното:

          Делото е образувано по  жалба от „ Бул аква фиш“ ООД,със седалище и адрес на управление с.Прилеп,община Добричка, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.В., срещу мълчалив отказ на Изп. Директор  на ИАРА да издаде краен административен акт по финансова корекция 2016/ EFF/000030 по договор № БФП №12/02.07.2010 г. По образуваното дело се дължи държавна такса в размер на 50 лева,но при подаване на жалбата за внасянето на същата не са представени доказателства.Освен това не са представени договора и финансовата корекция, цитирани в жалбата, нито доказателство,че е поискано издаване на краен административен акт.Не е представено и удостоверение за актуално състояние на дружеството и неговия представляващ, който следва да бъде посочен с трите си имена. Предвид установеното, с разпореждане на съда от 04.12.2017г. жалбата е оставено без движение,като на нейния подател  е определен срок да представи доказателство да внесена държавна такса в размер на 50 лева,както и доказателствата,описани в обстоятелствената част на разпореждането. Разпореждането  е връчено лично на Ж.В., управител на 19.12.2017г. , но в определения от съда срок, не са представени доказателства за отстраняване на нередовностите на жалбата.

          Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3 АПК, Административен съд-Добрич

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „ Бул аква фиш“ ООД,със седалище и адрес на управление с.Прилеп,община Добричка, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.В., срещу мълчалив отказ на Изп. Директор  на ИАРА да издаде краен административен акт по финансова корекция 2016/ EFF/000030 по договор № БФП №12/02.07.2010 г.  

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 626 по описа за 2017г. на АС-Добрич.

          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                                          Административен  съдия: