АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

...................................................... 03.01.2018 г., гр. Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито съдебно заседание, на трети януари през две хиляди и осемнадесета година, II едноличен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 623/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба от В.И.П. и Р.К.П.,***, срещу Заповед № 1097/ 24.10.2017 г. на Кмета на Община Балчик с правно основание чл. 99, т. 2 от АПК за отмяна на Заповед № 1126/ 05.10.2016 г. на Кмета на Община Балчик и прекратяване процедура по принудителното й изпълнение.

Жалбоподателите сочат, че са научили за оспорената заповед в съдебно заседание на 06.11.2017 г. по вгрд № 368/2017 г. по описа на ДОС с предмет – разпределение ползването на поземлен имот с идентификатор 53120.505.315 по КККР на с. Оброчище, община Балчик. Обясняват, че със Заповед № 1126/ 05.10.2016 г. на Кмета на Община Балчик е постановено премахване на незаконен строеж на масивна баня с тоалетна с размери 5.00/3.50 м и стая с размери 4.80/3.30 м – строеж пета категория, в УПИ ХІІ – 755 по регулационния план на вилна зона „Фиш – Фиш“, извършен от З.К.Г.. На основание жалба, подадена от З.К.Г.срещу заповедта за премахване е било образувано адм. дело № 646/ 2016 г. по описа на АдмС – Добрич, прекратено от съда с определение от 29.12.2016 г. Насрочено е било принудително премахване на строежа за 30.10.2017 г. от 10.00 часа. На 09.10.2017 г. Главният архитект на Община Балчик е издал удостоверение № 33 в уверение на това, че строежът „Лятна кухня със санитарен възел и навес“ е бил допустим съгласно нормите, действали към момента на изграждането му, въз основа на което се явява търпим по смисъла на § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. Въз основа на издаденото удостоверение и на основание чл. 99, т. 2 от АПК Кметът на община Балчик е издал оспорената заповед, с която е отменил заповедта за премахване на незаконния строеж. В тази връзка жалбоподателите обосновават правния си интерес от обжалване на заповед № 1097/ 24.10.2017 г. на Кмета на община Балчик с обстоятелството, че единият е ползвател, а вторият собственик на ½ идеална част от УПИ ХІІ – 755 в кв. 16 по плана на вилна зона „Фиш – Фиш“, поради което счита, че е собственик и на ½ идеална част от незаконно изградения според жалбоподателите строеж по силата на приращение. Настояват, че с оспорения акт са засегнати техни права и законни интереси, поради което попадат в категорията заинтересовани лица по чл. 225, ал. 3 от ЗУТ. С оглед на това претендират, че имат качеството на страна по смисъла на чл. 153, ал. 1 от АПК. Считат, че оспорената заповед рефлектира върху воденото от тях производство по разпределение ползването на имота. Настояват, че заповедта е нищожна, издадена при липса на законово основание, както и незаконосъобразна поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Излагат съображения в тази насока и искат от съда да обяви нищожността на оспорения акт, алтернативно да го отмени като незаконосъобразен. Претендират съдебно – деловодни разноски.

Ответникът по делото – Кметът на община Балчик, с изпращане на жалбата и преписката към нея, оспорва същата, като настоява, че оспорващите нямат правен интерес от обжалване на Заповед № 1097/ 24.10.2017 г. Прави връзка със Заповед № 1126/ 05.10.2016 г., която е отменена с оспорената заповед и сочи, че адресат на първата заповед е била З.К.Г.. Според ответника само тя като адресат на заповедта и собственик на строежа е имала правен интерес да обжалва предходната заповед. В този смисъл жалбоподателите не са имали интерес спрямо първата и нямат правен интерес от оспорване и на процесната заповед. Иска съдът да остави жалбата без разглеждане на основание чл. 159, т. 2 и т. 4 от АПК и да прекрати производството по делото. 

По делото е представена преписката по издаване на оспорената заповед.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Съображенията за това са следните:

Заповед № 1126/09.10.2016 г. е издадена след извършена проверка по жалба с вх. № 94 – 854 – 3#3/ 09.08.2016 г., както е посочено в придружителното писмо, подадена от Р.К.П. (жалбоподател в настоящото производство). По реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ са съставени констативни протоколи от служители на дирекция „УТСИ“ при община Балчик, извършена е служебна проверка в информационния масив на община Балчик за наличие на строителни книжа на изградения обект, като според първоначалната заповед не са открити документи в тази насока. В Заповедта е указано, че собственици на имота съгласно договори за продажба са З.К.Г. и Р.К.П.. Строежът е приет за незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 и в нарушение на чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал 1 от ЗУТ. Наредено е със Заповедта З.К.Г. да премахне незаконния строеж. Предоставен е срок за доброволно премахване. Заповедта е обжалвана пред АдмС – Добрич, като е образувано адм. дело № 646/ 2016 г., което с Определение № 320/ 29.12.2016 г. е прекратено поради неизправяне на нередовностите. Определението е влязло в сила на 12.01.2017 г.

На 09.10.2017 г. е издадено по Заявления вх. № 943 – 251 – 1/14.09.2016 г. и вх. № 94С – 2420 – 2/ 06.04.2017 г. от З.К.Г. Удостоверение № 33 от Главния архитект на община Балчик (л. 15) в уверение на това, че „Лятна кухня, със санитарен възел и навес“ със ЗП 34.40 кв. м – строеж шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, находяща се в УПИ ХІІ – 755, кв. 16 по плана на вилна зона „Фиш – фиш“, с. Оброчище, община Балчик, е бил допустим съгласно нормите, действали към момента на изграждане, въз основа на което се явява търпим по смисъла на чл. 127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ.(л. 53 – 56)

Със заповед № 1097/ 24.10.2017 г. Кметът на община Балчик във връзка с издаденото Удостоверение № 33/ 09.10.2017 г. на основание чл. 99, т. 2 от АПК е възобновил административното производство по издаване на Заповед № 1126/09.10.2016 г. и е отменил същата, както и всички процедури по принудителното й изпълнение.

Адресат на отменената заповед е З.К.Г., като тя е възложител и собственик на незаконния строеж според Констативните протоколи. По нейни Заявления е издадена оспорената в настоящото производство Заповед, като е удовлетворено искането й. В този смисъл за нея липсва правен интерес от обжалване на Заповедта.

Липсва правен интерес и за жалбоподателите. Те не са адресати на заповедта за премахване, а само адресатите са активно легитимирани да обжалват заповедта за премахване. Със заповедта за премахване не се засягат законни права и интереси на жалбоподателите, нито се създават за тях задължения. Оспорената в настоящото производство Заповед за възобновяване и отмяна на предходната не е изолиран ИАА, а е във връзка с предходния. Липсата на правен интерес по обжалване на отменената заповед обосновава липсата на правен интерес по обжалване и на настоящата заповед. В този смисъл жалбата се явява недопустима и производството по нея следва да бъде прекратено. Първият жалбоподател е само ползвател на идеална част от имота, видно от нотариален акт № 189 от 2008 г. (л. 20) и фактът, че по негова жалба е извършвана проверка за законността на строеж - „Лятна кухня, със санитарен възел и навес“, не го прави заинтересовано лице. Вторият жалбоподател е придобил имота по дарение (л. 20) и твърди, че е собственик по приращение на процесния строеж, но ако това е така (би било предмет на гражданския процес), то за него не съществува правен интерес и на това основание, доколкото оспорената заповед би била положителна за него и като облагодетелстващ акт изключва правния интерес от обжалване.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена от лица без правен интерес. За допустимостта на жалбата, съдът следи служебно и като намира жалбата изцяло за недопустима, следва да остави жалбата без разглеждане, като прекрати производството по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2603/ 27.11.2017 г. от В.И.П. и Р.К.П.,***, срещу Заповед № 1097/ 24.10.2017 г. на Кмета на Община Балчик с правно основание чл. 99, т. 2 от АПК за отмяна на Заповед № 1126/ 05.10.2016 г. на Кмета на Община Балчик и прекратяване процедура по принудителното й изпълнение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 623/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.

 

СЪДИЯ: